Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-21

Igrene: Bokslutskommuniké för AB Igrene (publ), 556027-1305, 1 september 2015 - 31 augusti 2016

Rörelseresultatet för perioden uppgår till - 5 984 KSEK (-5 370).

Resultat efter finansiella poster - 5 984 KSEK (-5 363).

Bolagets soliditet uppgår till 90,5% (83,6).

Resultat per aktie -0,81 SEK (-0,80).

Styrelsen avser föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för
2015/2016.

Bolaget har under året genomfört en riktad nyemission, som inbringat
5,0 Mkr.

Efter räkenskapsårets utgång, i september 2016, har Bolaget genomfört
ytterligare en nyemission vilken inbringade 23,5 Mkr

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Nyemission och teckningsoption
Med stöd av bolagsstämmans bemyndigande den 21 januari 2015 beslöt
Igrenes styrelse den 12 november 2015 att rikta en nyemission om 384
615 aktier till det kanadensiska bolaget ICONOIL Group Ltd till en
teckningskurs om 13 SEK per aktie eller 5 Mkr. Teckningskursen
översteg det marknadsvärde som rått under parternas diskussioner om
ett framtida samarbete. ICONOIL äger härefter 5.2 % av aktierna i
Igrene.

Vid extra bolagsstämma den 30 november 2015 beslöt stämman att utge en
teckningsoption till ICONOIL med rätt att teckna ytterligare 357 142
aktier i en riktad nyemission till kursen 14 SEK per aktie, eller
totalt 5 Mkr.

Denna option, som gällde t.o.m den 15 mars 2016, utnyttjades dock inte
av ICONOIL.

Det konstateras att det nu råder ett avtalslöst tillstånd mellan
Igrene och ICONOIL.

Borrningar och produktionstester

Produktionshål 1
Igrene har under hösten 2015 slutfört ett 700 meter djupt borrhål inom
Morafältet avsett som ett framtida produktionshål. Tidigare har
Igrene arbetat med hammarborrning med tryckluft där berget krossas
till grus och kastas upp tillsammans med det vatten som finns i
berget.

I det här sammanhanget utfördes hålet, med hänsyn till det djup som
skulle uppnås, genom s.k rotationsborrning med vattentryck.

Vid rotationsborrning mals berget ner och skall normalt bilda
gruskornsstora partiklar. På grund av bergets hårdhet (porfyrit och
gabbro) har dock berget malts ner till ett mer pulver-liknande
material, som transporterats upp med vattentryck till
sedimenteringsbassänger.Det tryck varmed borrningarna utförts har
sannolikt pressat ut det fina restmaterialet i de sprickor som finns
i berget, tätat dessa och förhindrat vatten och gas att tränga
in.Vattnet till borrningen har tagits från en sedimenteringsbassäng
intill borrhålet. Detta vatten innehåller nanopartiklar från
borrningarna i sedimenten, vilket inte är något problem för själva
borrningen men de kan ha bidragit till att täta sprickorna i berget
än mer så att vatten och gas inte kan tränga in i hålet.

Under själva borrningarna påträffades fri gas på flera nivåer.
Under senare hälften av november fanns ett rullande laboratorium från
Tyskland på plats för att undersöka på vilka nivåer gas tränger
igenom, temperaturer och tryck, mängden gas per enhet vatten samt
förekomsten av fri gas mm.

Försöken måste dock avbrytas då vattenflödet och det därmed
sammanhängande gasflödet samt flödet av fri gas var för litet för att
ge de förutsättningar som krävs för undersökningsarbetet.

Det återstår att med lämpliga metoder aktivera detta hål för fortsatta
tester och produktion av metangas.

Produktionstest
Under maj månad genomfördes ett produktionstest i ett blott 220 meter
djupt undersökningshål cirka 70 meter från Produktionshål 1 ovan.
Testet avsåg att dels mäta de volymer av metangas som finns bunden i
vattnet på 200 meters djup och som frigörs när trycket utjämnas i
Igrenes avgasningsanläggning, dels mäta volymen av gas som samtidigt
frigörs direkt i hålet.

Mätningarna förväntades ge en uppfattning om gasmängden i relation
till mängden vatten samt den totala mängden gas som kan utvinnas på
relativt litet djup.

Testet avbröts efter mindre än tre dygn då gasvolymerna i hålet ökat
så kraftigt att risk för en blow out (okontrollerat utflöde av gas)
förelåg. Provtagningar visar att koncentrationen av metangas är så
hög som 96-97%.

Eftersom hålet inte anlagts som ett produktionshål har detsamma
gjutits igen av säkerhetsskäl.

Produktionshål 2
Utifrån ovan beskrivet produktionstest kan konstateras att Igrene i
detta grunda hål har kon-takt med en gasreservoar med fri gas.
Ytterligare borrningar till större djup och fullskale-tester måste
göras för att få besked om reservoarens storlek mm.

Igrene påbörjade i juli månad ett produktionshål med målsatt djup 500
meter. Detta hål har placerats cirka 70 meter från Produktionshål 1
ovan och 20 meter från det grunda undersök-ningshålet där
produktionstestet utförts.

Redan på nivån 257 meters djup har detta hål påvisat ett kontinuerligt
gasflöde (GLR Gas Liquid Ratio) om 4 m3 metangas per m3 vatten.
Härtill kommer fri gas direkt ur hålet. Redan på plats har
koncentrationen av metangas kunnat uppmätas till cirka 97%.

Gasens ursprung har inte kontrollerats i detta skede eftersom hålet är
för grunt för att detta skall vara meningsfyllt.

Igrene vill inte riskera att genom foderrör och cementgjutningar ner
till 257 meters djup täppa till de kanaler som tydligen finns ner
till gasreservoarer på större djup.

Därför har det bestämts att genomföra det planerade långtidstestet på
500 meters djup redan på denna nivå. Testet påbörjas samtidigt med
denna bokslutskommuniké.

Undersökningstillstånd

Undersökningstillstånd för gas
Igrenes ansökan om förlängning av undersökningstillstånden avseende
gas för ytterligare tre år (år 7-9) för tio områden runt
Siljansringen bifölls av Bergsstaten vad gäller tre områden medan
övriga ansökningar avslogs.

Igrene överklagade avslagsbeslutet till Förvaltningsrätten, som inte
fann skäl att ändra Bergs-statens beslut. Därefter har Igrene
överklagat Förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten där Igrene
menar att det behövs vägledning och rättspraxis betr tillämpning av
Minerallagen när det gäller ansökningar om undersökningstillstånd
avseende gas och olja.

Kammarrätten har ännu inte behandlat ärendet.
Undersökningstillstånd för olja
Igrenes ansökan om förlängning av undersökningstillstånden avseende
olja för ytterligare fyra år (år 7-10) för fem områden runt
Siljansringen avslogs av Bergsstaten.

Igrene har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten som avvaktar
Kammarrättens beslut avseende Igrenes överklagande av
Förvaltningsrättens avslagsbeslut vad gäller gas.

Nya undersökningstillstånd för gas och olja
Utifrån helt nya prospekteringsmetoder med bland annat
satellitmätningar (remote frequency resonance processing) och
fältarbeten har Igrene utökat sina undersökningar avseende gas och
olja inom sju nya områden inom Siljansringen, vilka Bergsstaten gett
tillstånd till. Det handlar om totalt 9.000 hektar.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Nyemission
Med stöd av Årsstämmans bemyndigande i januari 2016 har styrelsen
genomfört en nyem-misson om 1 301 650 aktier till en teckningskurs om
18 kr, vilken inbringat 23.5 Mkr, emis-sionskostnaderna oräknat.
Antalet aktier i bolaget uppgår därefter till 8 677 670.

Emissionslikviden skall användas till att införskaffa en egen
kärnborrigg för undersöknings-borrningar, förstärka organisationen
med personer med erfarenhet från prospektering och utvinning av gas
och olja, anlägga flera djupborrade hål och förbereda för att gå i
kommersiell produktion av gas och olja.

Konkurrenter
ICONOIL Group Ltd har genom ett svenskt intressebolag, All Natural
Swedish Oil AB, ANSO, ansökt om sju undersökningstillstånd för
oljeprospektering inom Siljansringen. Denna ansökan står i viss
konflikt med Igrenes intressen avseende ett par undersökningsområden.
Lennart Pihl, styrelseledamot i Igrene är tillika styrelseledamot i
ANSO.

Ytterligare ett bolag har ansökt om undersökningstillstånd avseende
ett litet område i Utby i Leksands kommun samt på Sollerön i Mora
kommun vilket dock inte påverkar Igrenes verk-samhet.

Årets resultat
Bolaget redovisar inga intäkter (f.år 0 KSEK). Kostnaderna uppgår till
5 984 KSEK (-5370) varav en väsentlig del avser kostnader för
provtagningar och analyser samt övriga konsulttjänster.

Svårigheterna att i ett prospekterande företag bedöma vilka poster som
har ett varaktigt värde och som således kan aktiveras och
investeringsbokföras har medfört att bolaget valt att redovisa alla
fältarbeten och omkostnader, dock ej borrningar, över
resultaträkningen.

Avskrivningar och medskrivningar av anläggningstillgångar uppgår till
1 720 KSEK (1 303). Bolagets resultat motsvarar -0,81 SEK per aktie
(-0,80).

Likviditet och finansiering
Den 31 augusti 2016 uppgick Bolagets likvida medel till 1 199 KSEK (6
476). Bolaget hade vid rapportdatumet inga långfristiga skulder.

Eget kapital, aktiekapital och soliditet
Den 31 augusti 2016 uppgick Bolagets eget kapital till 9 909 KSEK (10
893) varav 738 KSEK (699) utgjordes av aktiekapital, 1 118 KSEK (1
118) av bundna reserver och resterande 8 054 KSEK (9 076) av fritt
eget kapital.

Antalet aktier i bolaget uppgår per bokslutsdagen till 7 376 020.
Bolagets soliditet uppgick den 31 augusti 2016 till 90,5% (83,6).
Anställda
Bolaget har två (2) personer anställda. Därutöver finns en inhyrd
verkställande direktör och tidvis inhyrda konsulter.

Aktien
Under hösten 2015 genomförd nyemission registrerades hos Bolagsverket
i januari 2016 varvid det totala antalet aktier ökade med 384 615
stycken. Aktiekapitalet är efter nyemissionen fördelat på 7 376 020
aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK. Samtliga aktier ägs med samma
rätt till röst och vinst i bolaget. Emissionen som var riktad,
tillförde Bolaget 5 000 KSEK.

Efter räkenskapsårets utgång, i september 2016, genomfördes
ytterligare en nyemission, denna gång med företrädesrätt för
befintliga aktieägare. Emissionen som fulltecknades medförde att
antalet aktier ökade med 1 301 650 stycken till totalt 8 677 670
stycken. Emissionen tillförde Bolaget ca 20,3 Mkr efter
emissionskostnader.

Denna emission är ännu ej registrerad hos Bolagsverket.
Aktien handlas sedan den 22 augusti 2014 på AktieTorget under
kortnamnet ABI och med ISIN-kod SE0006091476.

Förslag till utdelning
Styrelsen avser föreslå årsstämman att ingen utdelning skall lämnas
för 2015/2016.

Bolagets årsredovisning kommer att finnas tillgänglig 2016-12-30 på
www.igrene.se samt www.aktietorget.se

Redovisningsprinciper
Från och med räkenskapsåret 2014/2015 upprättas årsredovisningen med
tillämpning av Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2012:1 (K3). Tidigare tillämpades Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2012:1 (K3). Övergången
gjordes i enlighet med föreskrifterna i K3s k...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.