Du är här

2018-07-27

Igrene: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i AB Igrene (publ), 556027-1305, kallas härmed till extra
bolagsstämma måndagen den 27 augusti 2018 kl. 18.00 i Moraparken
Konferens, Parkvägen 1, Mora. Kaffe och smörgås serveras från kl.
17.00.

Registrering i aktiebok samt anmälan
Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 augusti 2018, dels
anmäla sig (och eventuellt biträde) hos Bolaget senast den 24 augusti
2018 kl 16.00, per post till AB Igrene (publ), Skålmyrsvägen 36, 792
50 Mora, eller per e-mail till info@igrene.se.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att
äga rösträtt vid Bolagstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i
eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara
verkställd senast den 21 augusti 2018. Detta innebär att aktieägare i
god tid dessförinnan måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.
Fullmaktsformulär kommer senast från och med den 2 augusti 2018 att
finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.igrene.se samt på
Bolagets kontor och skickas till de aktieägare som begär det och
uppger sin adress.

Föredragningslista
1. Bolagsstämman öppnas. 2. Val av ordförande på stämman. 3.
Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av
dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning om
stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Styrelsens förslag till
beslut om villkoren för konvertibelfaciliteten 8. Bolagsstämman
avslutas.

Handlingar inför Bolagstämman.
Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas
tillgängliga för aktieägarna under minst två veckor före stämman och
kan beställas via ovan angiven e-postadress eller telefon.
Handlingarna kommer utan aktieägares anmodan att sändas ut per e-post
till de aktieägare vars e-postadress finns registrerad hos AB Igrene.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och verkställande direktören ska om någon aktieägare begär
det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen och dels förhållanden som
kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Aktier och röster
Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för
kallelsen till 8 677 670 st representerande lika många röster.
Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag mm
Punkt 7: Konvertibelfaciliteten
Förslaget innebär att Formue Nord över en 24-måndersperiod åtar sig
att teckna konvertibler för upp till 15 mkr, i enskilda trancher om
1,25 mkr vardera. AB Igrene förbinder sig att ropa av minst en (1)
sådan tranche. Konvertering sker därefter inom tolv månader från
avrop, till en konverteringskurs om 85 procent av det lägsta dagliga
volymvägda avslutskursen under den femtondagarsperiod som föregår
begäran om konvertering. De konvertibla lånen skall inte återbetalas
med kontanta medel, och löper utan ränta fram till
konverteringstillfället. Som en del av uppgörelsen erhåller Formue
Nord härutöver, för de första sex trancher, en teckningsoption för
varje aktie som konverteras. Styrelsen har för avsikt att även dela
ut samma antal teckningsoptioner till Igrenes aktieägare, samt att
notera den för handel.

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst
hälften av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda
aktierna.

Mora 2018-07-27 AB Igrene (publ) Styrelsen
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/igrene/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma,c258...
http://mb.cision.com/Main/11631/2581878/883477.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.