Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-21

Igrene: Kvartalsrapport för tredje kvartalet för AB Igrene (publ), 556027-1305, 1 mars - 31 maj 2017

Resultat efter finansiella poster för perioden uppgår till - 1 182
KSEK (- 1 686 )

Resultat per aktie för perioden, - 0,14 SEK (-0,23)

Bolagets soliditet uppgår till 96,1% (93,5)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

Kärnborrningar

I tidig mars färdigställdes ett kärnborrhål 640 meter djupt inom
Morafältet cirka 2.200 meter norr om borrplatserna inom Vattumyren.
Analys av borrkärnan visar höga halter av metan, etan, propan, butan,
pentan och hexan. Petrofysiska undersökningar av borrkärnan pågår
genom GRSU, Gubkin Russian State University of Oil and Gas.

Under maj månad slutfördes ett kärnborrhål 440 meter djupt inom den
östra delen av Siljans-ringen nordväst Boda Kyrkby. Denna borrkärna
har ännu inte hunnit undersökas petrofysiskt eller på annat sätt.

Testproduktion av gas

Under maj månad genomfördes ett fyra veckor långt test med
gasproduktion från ett hål som så här långt bara utförts till 257
meters djup. Testet uppvisade stabilt tryck in i
avgasnings-anläggningen, vattentemperaturen ökade över tiden från 10o
till 18o C, volymen metangas uppgick i snitt till 18 kbm i timmen vid
pumpning av 1 kbm vatten och halten metan och etan var stabil över
över tiden.

Igrene drar slutsatsen att just på denna borrplats har bolaget kontakt
med större djup och med reservoir med fri gas. Vattentemperaturen och
GLR (antal kbm gas per kbm vatten) tyder på detta.

Med start i augusti månad skall detta hål fördjupas till 500 meter.

Kammarrätten ger inte prövningstillstånd

Igrenes ansökan om förlängning (år 7-10) av fem undersökningstillstånd
avseende olja avslogs av Bergsstaten. Avslagsbeslutet har Igrene
överklagat till Förvaltningsrätten och sedan vidare till
Kammarrätten, som avslagit ansökan om prövningstillstånd.

Igrene har i sitt överklagande hävdat och motiverat att när det gäller
tillståndshanteringen av gas och olja inom ramen för Minerallagen så
krävs vägledning och prejudikat eftersom denna prospektering skiljer
sig så väsentligt från prospektering avseende traditionella
mineraler.

Kammarrättens beslut medför inga allvarliga konsekvenser för Igrene
utan bolaget fortsätter sitt prospekteringsarbete inom de 11
undersökningsområden som bolaget besitter.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalet

Nytt produktionshål

Ett nytt produktionshål har slutförts inom den del av Morafältet som
benämns Vattu-myren. Hålet har vid markytan en diameter med foderrör
om 10" ner till 101 meters djup. Därefter har det satts ett 7"
foderrör ner till 240 meters djup varefter det borrats 6" i öppet
berg ner till 490 meters djup.

Under sommaren skall en specialbyggd pump (skruvpump) monteras i hålet
och produk-

tionstester genomföras.

Ny VD

Styrelsen i AB Igrene har utsett Lars Svensson som ny VD. Lars
tillträder den 1 oktober och ersätter Mats Budh som istället tagit
plats i bolagets styrelse.

Lars Svensson har drygt 25 års internationell erfarenhet från gas- och
petrokemi industrin. Inom Statoil och Borealis har Lars haft flera
ledande befattningar, däribland projektchef, affärsområdeschef och VD
för Borealis AB. Under de sista 10 åren har Lars varit verksam som
produktionsdirektör vid bl.a Seco Tools AB och Åkers AB.

Tredje kvartalets resultat

Bolaget redovisar inga intäkter. Kostnaderna uppgår till 1 182 KSEK (1
686), varav en väsentlig del avser kostnader för provtagningar och
analyser samt övriga konsulttjänster.

Svårigheterna att i ett prospekterande företag bedöma vilka poster som
har ett varaktigt värde och som således kan bokföras som tillgång i
balansräkningen har medfört att Bolaget valt att redovisa alla
fältarbeten och omkostnader inklusive konsultkostnader över resultat-
räkningen. Direkta kostnader för borrhåll bokförs som
anläggningstillgång i balansräkningen och skrivs av enlig plan under
5 år. Avskrivningar av anläggningstillgångar uppgår för perioden till
151 KSEK (758). I posten ingår för samma period föregående år, en
engångsnedskrivning av 2 borrhål på Morafältet som fick gjutas igen
av säkerhetsskäl. Bolagets resultat för perioden motsvarar -0,14 SEK
per aktie.

Likviditet och finansiering

Den 31 maj 2017 uppgick Bolagets likvida medel till 12 390 KSEK.
Bolaget hade vid rapportdatumet inga långfristiga skulder.

Eget kapital, aktiekapital och soliditet

Den 31 maj 2017 uppgick Bolagets eget kapital till 24 307 KSEK varav
868 KSEK utgjordes av aktiekapital, 1 118 KSEK av bundna reserver och
resterande 22 321 KSEK av fritt eget kapital.

Bolagets soliditet uppgick vid samma datum till 96,1%

Anställda

Bolaget har två (2) personer anställda. Därutöver finns en inhyrd
verkställande direktör och tidvis inhyrda konsulter.

Aktien

Aktien handlas sedan den 22 augusti 2014 på AktieTorget under
kortnamnet ABI och med ISIN-kod SE0006091476. Aktiekapitalet är
fördelat på 8 677 670 aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK. Samtliga
aktier ägs med samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Antalet aktieägare uppgår till cirka 2 500 st.

Aktiekursen har under perioden stabiliserat sig på nivån 12 kr per
aktie, under relativt liten handel.

Redovisningsprinciper

Bolagets redovisning upprättas i enlighet med Bokföringsnämndens
allmänna råd 2012:1 (K3 reglerna).

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av
bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Bolaget kommer att lämna återkommande ekonomisk information enligt
följande plan

20 oktober 2017 Bokslutskommuniké

19 januari 2018 Kvartalsrapport Q1

20 april 2018 Halvårsrapport

Vid ytterligare frågor, kontakta Mats Budh, Verkställande direktör
mats.budh@igrene.se, 070-650 62 26

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kon-taktpersons försorg, för
offentliggörande den 21 juli 2017.

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna.
Bolaget är noterat på AktieTorget och har cirka 2 500 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år
sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen.
Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål
förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det
handlar om.

Igrene har varit verksamt i 14 år. Bolaget har undersökningstillstånd
för gas och olja inom mycket stora områden av den del av
Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där
förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är
goda.

Med de undersökningstillstånd, som nyligen utverkats, ämnar Igrene
fördjupa undersök-ningsarbetet även på några platser innanför
kraterkanten.

Se www.igrene.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/igrene/r/kvartalsrapport-for-tredje-kvartalet-...
http://mb.cision.com/Main/11631/2315132/703075.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.