Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-04

Igrene: Nya villkor för företrädesemissionen i november

Igrene ändrar villkoren för kommande nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Ändringen motiveras av att Bolaget beslutat överklaga avslaget av Bolagets ansökan om miljöprövning hos Länsstyrelsen Dalarnas Miljöprövningsdelegation, vilket meddelades den 22 oktober 2021. Därmed kommer Bolagets verksamhet inom den närmaste framtiden att få en delvis annan inriktning än vad som redogjordes för i det tidigare offentliggjorda beslutet.

Erbjudandet omfattar nu units med teckningskurs 1,80 kr, där varje unit består av två aktier och en teckningsoption. Fyra innehavda aktier ger rätt att teckna en unit. Teckningsperioden löper från och med den 26 november till och med den 10 december 2021. Vid full teckning kommer Bolaget att tillföras ca 10,1 Mkr före emissionskostnader. Fullständiga villkor anges nedan.

Beslutet att ånyo ändra villkoren försenades av sjukfrånvaro hos viktiga medarbetare hos Bolaget. Det pressmeddelande som publicerades av Spotlight Stock Market igår, den 3 november 2021, kl 16:17, avsåg de tidigare kommunicerade villkoren och gäller således inte.

Emissionsvillkor

Styrelsen har idag beslutat att genomföra en nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Varje unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2.

Varje ingående teckningsoption TO2 medför rätt att teckna en ny aktie till kursen 2,75 kr fram till den 10 juni 2024 enligt särskilt schema. TO2 planeras efter emissionen att upptas till handel.

Varje på avstämningsdagen den 19 november 2021 innehavd aktie ger en uniträtt. Det krävs fyra uniträtter för att teckna en unit. Teckningskursen per unit är 1,80 kr. Teckningsoptionen av serie TO2 medföljer vederlagsfritt.

Teckningsperioden löper från och med den 26 november till och med den 10 december 2021. Handel med uniträtter sker från och med den 26 november till och med den 7 december 2021.

Igrene kommer vid full teckning att utöka antalet aktier med 11 262 110 stycken och tillföras cirka 10,1 Mkr före emissionskostnader. Efter emissionen uppgår då antalet aktier till 33 786 330 aktier och aktiekapitalet till 3 378 633. Härutöver kommer totalt 6 731 055 nya aktier att fram till 2024 kunna tecknas vid fullt utnyttjande av TO2 och den tidigare utgivna TO1, vilket skulle medföra ytterligare kapitaltillskott om totalt cirka 18,5 Mkr.

Nyemissionen kommer att omfattas av teckningsförbindelser och kan även komma att omfattas av garantier. Förväntade emissionskostnader och omfattningen av förhandsutfästelser kommer att redovisas närmare inför teckningsperiodens inledning.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

19 november 2021                                             Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla uniträtter

22 november 2021                                             Första handelsdag exklusive rätt att erhålla uniträtter

23 november 2021                                             Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

26 november - 7 december 2021                    Handel med uniträtter

26 november - 10 december 2021                  Teckningsperiod

26 november 2021 -                                           Handel med BTU pågår till dess att Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket vilket beräknas ske senast början av januari 2022

14 december 2021, ca                                        Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Bakgrund och motiv

Igrene har funnit metangas av hög kvalitet i några av de områden som bolaget undersökt. I ett av dessa områden bedöms tillgången på gasen så riklig att Igrenes styrelse funnit det motiverat att ansöka om tillstånd enligt Minerallagen och Miljöbalken för kommersiell utvinning av denna gas. Det handlar om ett område sydväst om Mora centralort, Morafältet.

Avnämare av gasen kommer att utgöras av företag i Mellansverige inom en radie om femton mil från Mora och som sedan länge är beroende av flytande naturgas. Idag utvinns denna gas utomlands, främst i Ryssland och Nordsjön. De positiva effekterna på bla miljö, säkerhet och industriell självförsörjningsförmåga som uppstår när Igrene kan inleda kommersiella leveranser av inhemskt producerad naturgas torde vara lätta att inse.

Igrene har även inlett ett strategiskt samarbete med det kanadensiska företaget Proton Technology, som utvecklat en teknik för att konvertera metangasen redan i berggrunden. Härvid transporteras ren vätgas upp till markytan medan koldioxiden stannar kvar i underjorden.

De politiska riskerna för Bolagets verksamhet är emellertid stora och svårförutsägbara. Igrene har erfarit att tillståndsgivande myndigheter och politiska beslutsfattare ännu inte insett den mycket viktiga nationella resurs som den svenska metangasen kan utgöra inför omställningen till ett fossilfritt samhälle. Denna senfärdighet och bristande insikt har medfört att Igrenes ansökningar om vissa myndighetstillstånd avslagits eller fördröjts. Igrene har tvingats överklaga beslut och i vissa fall påpeka uppenbara felhanteringar av pågående ärenden, vilket vid flera tillfällen under Igrenes historia påverkat Bolagets operativa och finansiella planering. Det senaste exemplet på detta utgörs av avslaget av Bolagets ansökan om miljöprövning hos Länsstyrelsen Dalarnas Miljöprövningsdelegation, vilket meddelades den 22 oktober 2021

I syfte att minska de politiska riskerna och oförutsägbarheten i processerna har Igrene under hösten 2021 inlett åtgärder för att öka förståelsen hos myndigheter och politiker. Det är styrelsens bedömning att denna kampanj kommer att ge positiva resultat för Bolagets verksamhet redan under innevarande år.

Det är styrelsens uppfattning att Igrenes verksamhet omfattar mycket stora potentiella värden i såväl kommersiella som miljömässiga termer, och att fortsatta satsningar är klart motiverade förutsatt ökad förståelse för Igrenes verksamhet hos vissa instanser. Medlen från den föreliggande emissionen skall användas för:

- överklagande av avslaget av Bolagets ansökan om miljöprövning,

- fortsatt arbete med att erhålla tillstånd för utvinning av metangas i kommersiell skala,
- förbereda för utvinning av vätgas utan utsläpp av koldioxid,
- fortsatt informationsverksamhet om fördelarna med inhemskt och miljöanpassat tillvaratagande av Siljansringens metanfyndigheter,
- kvittning av upptagna brygglån.

Verksamheten kommer till dess den regulatoriska situationen stabiliserats upprätthålla en så liten organisation och kostnadsbild som möjligt.

 Mats Budh, tf VD

mats.budh@igrene.se

+4670 650 62 26

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2021.

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett stort antal provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Igrene har ansökt hos Bergsstaten och Länsstyrelsen Dalarna om rätt att gå i kommersiell produktion av naturgas enligt Minerallagen respektive Miljöbalken.

Se www.igrene.se

Författare Cision