Du är här

2017-08-18

Impact Coatings: DELÅRSRAPPORT IMPACT COATINGS AB (publ) FÖR PERIODEN 1 APRIL-30 JUNI 2017

"Kina storsatsar på bränsleceller"

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· Distributionsavtal med japanska Optorun - en av världens största
leverantörer av utrustningar för tunnfilmsbeläggning

· Stor kinesisk biltillverkare väljer Impact Coatings beläggning för
bränslecellsplattor

· Bolagsstämman den 19 maj beslutade om optionsprogram riktat till
bolagets fast anställda personal och styrelse. Göran Felldin,
tidigare VD, nyvaldes till styrelsen på stämman.

· Henrik Ljungcrantz avlöser Göran Felldin som VD för Impact
Coatings och Anders Nilsson anställs som CFO

FINANSIELL INFORMATION

Andra kvartalet 1 april-30 juni

· Summa intäkter uppgick under andra kvartalet 2017 till 2 783 TSEK
(5 287 TSEK)

· Resultatet blev -14 003 TSEK (-2 836 TSEK)
· Kassaflödet för perioden uppgick till 3 937 TSEK (28 251 TSEK)
· Soliditeten var 77,6 % (89,9 %)
Första halvåret 1 januari-30 juni

· Summa intäkter uppgick under första halvåret 2017 till 21 234 TSEK
(16 661 TSEK)

· Resultatet blev -14 408 TSEK (-2 696 TSEK)
· Kassaflödet för perioden uppgick till 8 222 TSEK (22 655 TSEK)
· Soliditeten var 77,6 % (89,9 %)
VD-ORD

Det är en spännande tid vi lever i. Kraven på en omställning av
transportsektorn i en mer hållbar riktning ökar för varje dag och
utvecklingen går fort och det är i Asien det händer.

I stora delar av Asien och framförallt Kina är det vätgasdrivna fordon
som ses som den stora möjligheten. I Kina råder ett i det närmaste
omåttligt intresse för bränsleceller och tillverkningsteknik av
komponenter för att effektivisera tekniken. Marknaden bubblar av nya
aktörer som visar alla kännetecken på en ung och snabbt växande
marknad.

Det här betyder att jag varje dag stärks i Impact Coatings strategiska
val att satsa på bränslecellsmarknaden. Vi är starka även inom våra
andra marknadssegment, eller vertikaler som vi kallar dem, där vi
utvecklat och etablerat vår teknologi, men det är inom bränsleceller
som vi ser den verkligt stora potentialen.

Vår patenterade tunnfilmsbeläggning ökar effektiviteten och minskar
kostnaderna i en bränslecell med mer än 30 procent jämfört med
bränslecellsplattor av grafit. Intresset för vårt kunnande är stort i
Kina då det ses som en av de faktorer som kommer att få vätgasdrivna
fordon att inom en nära framtid nå the tipping point, det vill säga
när de blir även ekonomiskt gångbara i konkurrensen med fossildrivna
fordon.

Under det senaste året har det verkligen börjat röra på sig och vi för
diskussioner med ett stort antal aktörer på marknaden såväl nya som
etablerade. Några diskussioner har redan resulterat i intressanta
avtal som det med China Hydrogen Energy och nu senast en stor
kinesisk biltillverkare som efter utvärdering har valt att gå vidare
med Impact Coatings beläggning i sin utveckling. Distributionsavtalet
med japanska Optorun är också ett tecken på att vi ligger helt rätt.

Samtidigt som marknaden bearbetas förbereder vi oss för att kunna
hantera större volymer vid större beställningar av våra
beläggningsmaskiner. Fram till nu har det inom våra andra
marknadssegment mest handlat om kundanpassade maskiner. Nu arbetar vi
med industrialisering och modularisering för att få ner
produktionstiden för en maskin till 4-6 månader.

Målet är att våra patenterade beläggningsmaskiner inom en nära framtid
ska kunna serietillverkas och att delar av produktionen ska kunna
outsourcas. Maskinerna standardiseras och kan därför när större
beställningar kommer in tillverkas på prognos.

Men det handlar inte bara om modularisering för att förbereda för
serieproduktion utan även om logistik och standardisering av inköp.
Även på det området finns det stora förbättringar att göra och vi har
därför anställt medarbetare med stor erfarenhet inom logistik och
inköp.

Vi befinner oss nu vid den mest intressanta tidpunkten hittills i
Impact Coatings historia och det är i detta skede jag har kommit
tillbaka som VD. Det känns väldigt inspirerande och jag är fast
besluten att på allvar ta tillvara den stora möjlighet vi har i och
med vår starka och centrala position på marknaden för bränsleceller
och utvecklingen av vätgasdrivna fordon.

Huvuddelen av vårt arbete fokuserar nu på Kina samt att öka
skalbarheten i vår produktion för att kunna möta ökade
beställningsvolymer. Vi intensifierar satsningen på och bearbetning
av den kinesiska marknaden och tittar bland annat på en fast
etablering på plats i Kina inom en nära framtid.

Det är som jag sagt ovan en mycket intressant tid vi lever i, vi har
mycket att göra och jag har stora förhoppningar om att framtiden blir
väldigt intressant för Impact Coatings.

Linköping 2017-08-18

Henrik Ljungcrantz
VD Impact Coatings

VERKSAMHET - ALLMÄNT

Intresset för Impact Coatings fortsätter att öka bland både
potentiella kunder, partners och finansmarknaden. Affärsläget präglas
dock fortfarande av mycket ojämn orderingång.

Samarbetet med japanska Optorun har konkret resulterat i en satsning
på marknadsföring och försäljning av Impacts Coatings
beläggningssystem på den asiatiska marknaden. Optorun ser ett tydligt
kundbehov av beläggningar och flexibla produktionsintegrerade
beläggningssystem främst inom fordonsindustrin i stora delar av
Asien.

Optorun tillverkar idag cirka 750 beläggningssystem per år och ser
samarbetet med Impact Coatings som en möjlighet att ta ytterligare
marknadsandelar inom delvis nya teknikområden.

I Kina råder just nu ett i det närmaste omåttligt intresse för
bränsleceller och tillverkningsteknik av ingående komponenter. Det
drivs bland annat av den kinesiska regeringens ökade satsning med
subventioner till bränslecellsteknik, samtidigt som motsvarande för
batterier minskar.

Den äldre teknologin för bränsleceller, baserad på grafitplattor,
används delvis fortfarande i Kina beroende på att det inte finns
volymproduktion av belagda bränslecellsplattor av metall. Därför är
intresset för Impact Coatings unika tunnfilmsbeläggning Ceramic
MaxPhase™ och den samlade kunskapen om kostnadseffektiv produktion
stor i Kina.

Intresset finns både hos aktörer som direkt satsar på metallplattor
men också hos dem som använder grafit och på grund av skalbarhet och
tillverkningskostnad vill gå över till belagda bränslecellsplattor av
metall.

För att ta tillvara på detta marknadstillfälle har Impact Coatings
därför hög aktivitet i Asien och framförallt i Kina för att bearbeta
marknaden. Det handlar dels om deltagande vid mässor, dels direkta
förhandlingar och projekt med intresserade aktörer. Nu pågår ett
intensivt arbete att följa upp förfrågningar och affärsmöten med
kunder från de mässor och försäljningsbesök Impact Coatings genomfört
under våren och sommaren.

Bolaget har under kvartalet fortsatt tillverkningen av fyra
beläggningsmaskiner. En av dessa har levererats till det slovenska
företaget Iskra Mehanizmi, som är en ledande tillverkare av
strålkastarreflektorer. Avtalet, som slöts i november förra året, är
en genombrottsorder och den första i sitt slag för
strålkastarreflektorer till fordonsindustrin. Affären är värd cirka 7
miljoner kronor.

EKONOMISK UTVECKLING

Bolagets intäkter för det andra kvartalet uppgick till 2 783 TSEK (5
287 TSEK) och resultatet blev -14 003 TSEK (-2 836 TSEK).
Kassaflödet, som under perioden förstärkts med en kortsiktig kredit,
blev 3 937 TSEK (22 655 TSEK) och soliditeten var vid periodens slut
77,6 % (89,9 %). Bolaget tillämpar successiv vinstavräkning på
pågående leveranser av maskinsystem.

Periodens omsättning består huvudsakligen av försäljning av tjänster.
Posten "Övriga intäkter" består av aktiverade utvecklingskostnader.

Bolaget har under perioden utverkat ett kreditutrymme på 15 MSEK.
Denna kredit ska kunna utnyttjas för att hantera fluktuationer i
kassaflödet. Utrymmet har vid periodens utgång utnyttjats med cirka
11 MSEK.

Då bolaget från och med verksamhetsåret 2016 aktiverar
utvecklingskostnader genomförs detta också halvårsvis för att ge en
rättvisare bild av bolagets direkta kostnader. Därför redovisar
bolaget även halvårsresultatet.

Bolagets intäkter för första halvåret som helhet uppgick till 21 234
TSEK (16 661 TSEK), aktivering arbete för egen räkning 1 340 TSEK (0
TSEK) och resultatet blev -14 408 TSEK (-2 696 TSEK). Kassaflödet,
som under perioden förstärkts med den upptagna krediten, blev 8 222
TSEK (22 655 TSEK) och soliditeten var vid periodens slut 77,6 %
(89,9 %).

Bolagets direkta kostnader består av tre komponenter. Kostnad för
pågående order, kostnader för anpassning av bolagets produktsortiment
till skalbarhet och outsourcad tillverkning samt utveckling av nästa
maskingeneration.

Kostnader förknippade med FoU-arbete av nästa generation InlineCoaters
aktiveras. Så sker dock inte med kostnader relaterade till skalbarhet
och produktionseffektivitet, vilka tas direkt i löpande räkning,
något som i hög grad påverkat halvårsresultatet.

SALES & MARKETING

Under detta stycke redovisas läget i inom respektive marknadsvertikal
som Impact Coatings verkar inom i mer detalj: Fuel Cells, Electrical
Contacts, Reflectors och Seed Layers.

Fuel Cells

Som tidigare nämnts är intresset för Impact Coatings kunskap och
tekniska lösningar inom bränsleceller stort i Kina. För tillfället
förs kommersiella diskussioner med ett 20-tal kinesiska bolag som har
planer att själva bygga upp egen tillverkning av bränslecellsplattor
av metall. Eftersom det idag inte finns teknologi i Kina för
volymproduktion av bränslecellsplattor av metall köps den kunskapen
och produktionsutrustning från övriga världen.

Den teknik, baserad på grafitplattor, som idag används för mindre
serier och prototyper, kommer enligt bolagets bedömning att på sikt
fasas ut. Fördelen med metallplattor är att de kan produceras till
cirka en tredjedel av kostnaden jämfört med grafitplattor. Samtidigt
är de lättare - 30 procent av vikten - och är bättre lämpade för
högvolymsproduktion.

Plattor av metall är dessutom bättre vid kallstarter av fordon då
grafitplattor tar längre tid att värma upp. Därför är grafitplattor
mindre lämpliga att använda i till exempel bussar.

De potentiella kunderna efterfrågar en flexibel tillverkningslösning
som enkelt kan skalas upp från förserievolym till
högvolymsproduktion. Ett vanligt scenario är en till två
beläggningsmaskiner initialt för att redan inom ett par år följas av
en ökning av tre till fem gånger fler maskiner.

Electrical Contacts

Under året har efterfrågan på PVD-beläggningar för
korrosionsbeständiga kontakter ökat. Impact Coatings utför småskalig
beläggning av kontakter för handburen elektronik med främst
korrosionståliga Ultra MaxPhase™.<...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.