Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-17

Impact Coatings: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL)

Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org.nr 556544-5318, kallas
härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 11 september 2018 kl.
09.00 hos bolagets Certified Adviser, Redeye AB, med lokaler på
Mäster Samuelsgatan 42 i Stockholm.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 5 september
2018, dels anmäla deltagande till bolaget senast onsdagen den 5
september 2018 per e-post till anmalan@impactcoatings.se eller post
till Impact Coatings AB (publ), Westmansgatan 29G, 582 16 Linköping.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer,
aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella
biträden. Sker deltagandet genom ombud bör behörighetshandlingar
insändas före bolagsstämman. Behörighetshandlingen får inte vara
äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem
år) har angivits i behörighetshandlingen. Om fullmaktsgivaren är en
juridisk person, ska ombudet uppvisa registreringsbevis eller annan
handling som utvisar firmatecknares behörighet. Fullmaktsformulär
finns tillgängligt på bolagets webbplats www.impactcoatings.com
senast från och med tre veckor före stämman till dagen för stämman
och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin
postadress.

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att
få delta i bolagsstämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget
namn hos Euroclear Sweden AB i så god tid att omregistreringen är
utförd senast onsdagen den 5 september 2018. För att detta ska kunna
ske måste begäran om sådan omregistrering göras till förvaltaren i
god tid före nämnda dag.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Val av ny revisor.
8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7 - Val av ny revisor

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar i enlighet med
styrelsens förslag att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
("PwC") org.nr 556029-6740, med från PwC föreslagen huvudansvarig
revisor Johan Palmgren, till nytt revisionsbolag för bolaget från och
med bolagsstämmans datum, se bilaga 1.

______________

Linköping i augusti 2018
Impact Coatings AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta:
Mark H. Shay, CFA
Styrelseordförande
Telefon: +46 765 96 62 38, eller e-mail: mark@accendofund.com

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 17 augusti 2018 kl 08:15 CET.

Om Impact Coatings

Impact Coatings utvecklar och levererar världsledande teknologi för
industriell PVD-beläggning med inriktning mot bränsleceller,
dekorativa, metalliserade och reflektorapplikationer. PVD är en metod
att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer -
ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact
Coatings marknadsför beläggningsmaskiner under varumärket
INLINECOATER™ och beläggningar under MAXPHASE™.

Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North (Nasdaq OMX Nordic).
Certified Adviser är Redeye AB.

______________

Bilaga 1

Punkt 7 - Val av ny revisor

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar i enlighet med
styrelsens förslag att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
("PwC") org.nr 556029-6740, med huvudansvarig revisor Johan Palmgren,
till ny revisor för bolaget från och med bolagsstämmans datum.

Ett pressmeddelande från Impact Coatings den 24 juli 2018 lyder:

"En obereoende redovisningsutredning av perioden januari 2016-juni
2018, som PWC genomför på uppdrag av Impact Coatings styrelse, har
preliminärt kunnat konstatera att en väsentlig andel av
återbetalningskraven för reserelaterade kostnader och personliga
utlägg av tidigare VD Henrik Ljungcrantz är verksamhetsfrämmande
och/eller saknar nödvändig stöddokumentation.

En analys av en separat och oberoende firma har funnit liknande
felaktig hantering av utgifter under 2012-2015. Perioder före 2012
har inte beaktats. Henrik Ljungcrantz var VD för Impact Coatings
under perioden 2002-2014, och igen under perioden maj 2017-maj 2018.

I avvaktan på ytterligare utredning samt baserad på preliminära
uppgifter, är det rimligt att förvänta att ca 1-3 miljoner kronor i
felaktiga kostnadsersättningar bekräftas för perioden 2012-2018, plus
ca 1 miljon kronor i utredningskostnader, vilket sammantaget bolaget
har för avsikt att återhämta.

Styrelsen har, efter att ha träffat Henrik Ljungcrantz idag, beslutat
att avskeda honom med omedelbar verkan. Han kommer efter idag ej att
ta emot ytterligare avgångsvederlag som beskrivs i bolagets
pressmeddelande daterat 27:e maj 2018.

Styrelsen kommer att lämna över till Ekobrottsmyndigheten den slutliga
rapporten från utredningen inklusive stöddokumentation."

Utifrån antalet felaktiga transaktioner, beloppen ifråga samt perioden
under vilken felaktigheterna har pågått bedömer styrelsen att val av
ny bolagsrevisor är befogat.

Den avgående revisorn Ernst & Young AB ("EY") med huvudansvarig
revisor Magnus Eriksson har per 15 augusti 2018 meddelat styrelsen
och Bolagsverket att de begär eget utträde som revisor i Impact
Coatings från och med 11 september 2018.

------------

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/impact-coatings/r/kallelse-till-extra-bolagsst...
http://mb.cision.com/Main/907/2594475/893074.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.