Du är här

2017-08-29

Implementa Hebe: Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Implementa Hebe AB (publ), org. nr. 556581-9272, kallas
till extra bolagsstämma tisdagen den 26 september 2017 klockan 10.00,
Odarslövsvägen 50, 224 82 Lund. Registrering börjar kl 9.45. Tidigare
kallelse till extra bolagsstämma den 25 september 2017 annulleras
härmed.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 september 2017, dels
anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast den 21
september 2017 kl 12.00 under adressen ovan eller per fax 046-12 37
60 eller e-mail: info@implementa.se

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission

Styrelsen har 2017-08-24 beslutat att öka bolagets aktiekapital genom
nyemission med företrädesrätt för aktieägarna med godkännande av
extra bolagsstämman i efterhand. Syftet med emissionen är att
förstärka bolagets finansiella ställning inför en expansion av
verksamheten. Emissionslikviden skall användas för att accelerera
Bolagets marknads- och försäljningsaktiviteter samt för upprättande
av en buffert för att långsiktigt säkerställa Bolagets tillgång till
rörelsekapital för en vidare expansion av verksamheten.

Mot bakgrund av ovanstående beslutar styrelsen:

att öka bolagets aktiekapital med högst 858 224,88 kronor genom nyemission av högst 14 303 748 aktier av serie B (med ett kvotvärde på 0,06 kr per aktie);

att för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas 0:30 kronor;

att emissionslikviden skall uppgå till högst 4 291 124,40 kronor;

att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid en (1) befintlig aktie av serie A eller serie B skall berättiga till en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier av serie B;

att avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 29 september 2017;

att aktieteckning skall äga rum under tiden från och med den 9 oktober 2017 till och med den 23 oktober 2017, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist;

att teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning;

att handel med teckningsrätter skall äga rum inom perioden 2 oktober 2017 till och med 19 oktober 2017;

att i den utsträckning inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt skall teckning utan företrädesrätt kunna äga rum för aktieägarna inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid tilldelning vid överteckning skall ske i enlighet med bolagsordningens paragraf 4;

att teckning utan företrädesrätt skall ske under tiden från och med den 9 oktober 2017 till och med den 23 oktober 2017 på fastställt formulär;

att betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas kontant. Likviddag är 31 oktober 2017;

att vid teckning utan företrädesrätt skall poststorleken vara 30 000 aktier;

att utgivande av betalda tecknade aktier (BTA), även kallade interimsaktier ej skall ske;

att de nyemitterade aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med för innevarande räkenskapsår; samt

att styrelsen, eller den styrelsen utser, skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar som kan komma att erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB).

7. Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen
(2005:551) eller bolagsordningen.

8. Stämmans avslutande.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 2 731 269 aktier av
serie A och 16 340 396 aktier av serie B, vars röstvärde är 10
respektive 1 röster vardera. Det totala antalet röster i bolaget
uppgår till 43 653 086 stycken. Alla aktier i Implementa Hebe AB har
oavsett röstslag samma rätt till utdelning av Implementa Hebe ABs
kapital och tillgångar.

Handlingar

Handlingar enligt 4 kap 4§ ABL kommer att hållas tillgängliga hos
Bolaget samt på dess websida www.implementa.se senast tisdagen 5
september 2017.

Lund i augusti 2017

Styrelsen

Implementa Hebe AB,

Odarslövsvägen 50, 224 82 LUND

Tel: 0732-06 45 00, fax: 046-12 37 60

web: www.implementa.se

e-post: info@implementa.se

VD och kontaktperson: Dr Margareta Krook

Styrelseordförande: Margareta Kriz

Implementa Hebe AB säljer solenergiprodukter och tillbehör till
privat- och företagskunder. Bolaget har även patent och produkter
inom magnetismbaserad nanoteknologi och LifeScience. Bolaget är
listat på Nordic MTF. Visionen är egna produkter inom förnyelsebar
energi samt uppbyggnad av ett entreprenöriellt innovationshus på den
egna fastigheten nära MAX IV och ESS-anläggningarna i den expansiva
Lundaregionen i södra Sverige.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/implementa-hebe/r/kallelse-till-extra-bolagsst...
http://mb.cision.com/Main/15225/2335499/715195.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.