Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-29

Implementa Sol AB: Implementa Sol AB - Kommuniké bolagsstämma 2019

Vid bolagsstämman i Implementa Sol AB, org nr 556581-9272, den 29 mars
2019 fattades följande beslut:

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Resultat- och balansräkningar för bolaget samt föreslagen
resultatdisposition för 2018 fastställdes.

Beslut om ansvarsfrihet

Ansvarsfrihet beviljades styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

Beslut om antalet ledamöter

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie
ledamöter, utan suppleanter.

Stämman beslutade att ingen utdelning skall ske för räkenskapsåret
2018.

Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade att arvode om totalt 30 000 kronor att fördelas
enligt följande: ordföranden skall erhålla 10 000 kronor och övriga
ledamöter - som inte är anställda i Implementa Sol AB - skall erhålla
10 000 kronor. Ledamöter som utför arbete för bolaget utöver
styrelsearbetet skall kunna erhålla skälig ersättning för sådant
arbete efter beslut av styrelsen. Beloppet för detta arbete uppgår
till max 1 300 kronor per timme om ledamoten fakturerar Bolaget eller
med motsvarande totala belopp om ersättningen ska utges till
ledamoten personligen. Förutsättningen för att sådan ersättning ska
utbetalas är att en enig styrelse inkluderandes VD i förväg har
godkänt uppdraget. Revisors arvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade att omvälja Arne Jakobsson, Margareta Krook, Gert
Thell samt Helene Vester som styrelseledamöter fram till bolagsstämma
2020. Stämman beslutade välja Arne Jakobsson till ordförande för
styrelsen. Val av revisor var inte aktuellt.

Beslut om valberedning

Styrelsens ordförande skall årligen under fjärde kvartalet sammankalla
en valberedning som skall bestå av 3 ledamöter utsedda av bolagets
två största ägare eller ägargrupperingar per den 30 september samt
den störste aktieägare eller ägargruppering som är oberoende av ovan
nämnda ägare/ägargrupperingar. Om någon av dessa aktieägare eller
ägargrupperingar skulle välja att avstå från rätten att utse en
ledamot - eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan
dess arbete är slutfört - skall rätten övergå till den aktieägare som
efter dessa aktieägare har det största aktieinnehavet.

Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara
styrelseledamöter och styrelsens ordförande eller annan
styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande.
Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen
skall inte vara ledamot av valberedningen, men både
styrelseordförande och VD föreslås adjungeras in till valberedningens
möte för att informera om styrelsearbetet och företaget.

Sammansättningen av valberedningen skall meddelas så att den utan
onödigt dröjsmål kan offentliggöras av bolaget. Valberedningen skall
inom sig utse en ordförande och utföra de uppgifter som från tid till
annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedning uppdras att uppdatera och bättre anpassa riktlinjerna för
denna punkt till att kunna hantera även ett bolag av större
omfattning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade godkänna styrelsens framlagda förslag.

Beslut om optionsprogram för anställda

Stämman godkände styrelsens beslut om ett optionsprogram för
nyckelkompetenser i Bolaget med följande huvudsakliga villkor:

Nyckelperson undantaget Bolagets VD har erbjudits att förvärva
teckningsoptioner genom en riktad nyemission. Antalet
teckningsoptioner uppgår till sammanlagt högst 100 000 st.
Optionsinnehavaren har genom styrelsens beslut om tilldelning,
tilldelats totalt 100 000 optioner. Optionsinnehavaren äger rätt att,
enligt dessa villkor, från Bolaget förvärva en (1) aktie av serie B
per varje sådan option. Teckningsoptioner kan utnyttjas 1 maj 2020
till och med den 31 december 2021. Lösenpriset är beräknat på en
snittkurs av B-aktien enligt Nordic MTF på de sista 10 handelsdagarna
innan bolagsstämman 29 mars 2019, inklusive stämmodagen med ett
påslag om 40 %.

Beslut om bemyndigande Stämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen för Implementa Sol AB (publ) att, under tiden fram till nästa bolagsstämma, besluta:

att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 2 400 000 kronor genom
nyemission av högst 40 000 000 aktier av serie B;

att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna oavsett
aktieslag;

att betalning för de nya aktierna skall erläggas kontant;

att emission får ske vid ett eller flera tillfällen;

att styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga villkor för
emissionen; samt

att själv eller genom annan vidta de smärre justeringar som kan visa
sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid
Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Syftet med bemyndigandet är att ge bolaget möjlighet att förstärka
bolagets finansiella ställning inför en expansion av verksamheten
samt för uppbyggnad av en buffert för att långsiktigt säkerställa
bolagets tillgång till rörelsekapital för en vidare expansion av
verksamheten

Styrelsen

Implementa Sol AB,

Odarslövsvägen 50, 224 82 LUND

Tel: 0732-06 45 00

web: www.implementa.se

e-post: info@implementa.se

VD och kontaktperson: Dr Margareta Krook

Styrelseordförande: Dr Arne Jakobsson

Implementa Sol AB är certifierad solcellsinstallatör och säljer
solenergiprodukter för villor, lantbruk, ridhus och industri till
privat- och företagskunder. Bolaget är listat på Nordic MTF. Visionen
är egna produkter inom förnyelsebar energi.

KUNSKAP - ENGAGEMANG - KVALITET

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/implementa-sol-ab/r/implementa-sol-ab---kommu...
https://mb.cision.com/Main/15225/2776340/1016604.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.