Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-28

Implementa Sol AB: Kallelse till bolagsstämma i Implementa Sol AB (publ)

Aktieägarna i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581-9272, har
kallats till bolagsstämma fredagen den 29 mars 2019 klockan 10.00,
Odarslövsvägen 50, 224 82 Lund. Registrering börjar kl 9.45.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 mars 2019, dels anmäla
sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast den 26 mars 2019
kl 12.00 under adressen ovan eller e-post: info@implementa.se

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

7. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen per den 31
december 2018,

b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda
balansräkningen,

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter.

9. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.

10. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisorer.

11. Beslut om valberedning.

12. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

13. Styrelsens förslag om optionsprogram för nyckelpersoner

14. Styrelsens förslag om bemyndigande

15. Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen
(2005:551) eller bolagsordningen.

16. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1 på dagordningen)

Den inför bolagsstämman 2019 tillsatta valberedningen har föreslagit
att Arne Jakobsson skall väljas till ordförande för bolagsstämman.

Förslag avseende disposition av förlust (punkt 7b på dagordningen)

Styrelsen föreslår att årets förlust enligt den fastställda
balansräkningen skall balanseras i ny räkning.

Förslag avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande,
revisorer samt arvoden till styrelsen och revisorerna (punkterna 8-10
på dagordningen)

8. Antalet styrelseledamöter skall vara fyra, utan suppleanter

9. Arvode till styrelsen till och med utgången av bolagsstämman 2020
skall utgå med sammanlagt 30 000 kronor att fördelas enligt följande:
ordföranden skall erhålla 10 000 kronor och övriga ledamöter - som
inte är anställda i Implementa Sol AB - skall erhålla 10 000 kronor.
Ledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet skall
kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av
styrelsen. Beloppet för detta arbete uppgår till max 1 300 kronor per
timme om ledamoten fakturerar Bolaget eller med motsvarande totala
belopp om ersättningen ska utges till ledamoten personligen.
Förutsättningen för att sådan ersättning ska utbetalas är att en enig
styrelse inkluderandes VD i förväg har godkänt uppdraget.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

10. Omval sker av styrelseledamöterna Arne Jakobsson, Margareta Krook,
Gert Thell och Helene Vester för perioden till och med utgången av
årsstämman 2020. Arne Jakobsson föreslås till styrelseordförande. Val
av revisor är inte aktuellt vid bolagsstämman.

Motiverat yttrande gällande valberedningens förslag till styrelse för
Implementa Sol AB:

Som underlag för sitt arbete har valberedningen vid framtagandet av
styrelsens storlek och sammansättning tagit hänsyn till de riktlinjer
som anges i § 4 Svensk Kod för Bolagsstyrning. Detta arbete har
resulterat i att valberedningen föreslår att bolagets verksamhet och
framtida inriktning bäst kan ledas av en styrelse bestående av de
föreslagna kandidaterna.

Förslag till beslut om valberedningen (punkt 11 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar enligt följande:

Styrelsens ordförande skall årligen under tredje kvartalet sammankalla
en valberedning som skall bestå av en representant vardera för två av
bolagets största ägare eller ägargrupperingar per den 31 augusti och
den störste aktieägare eller ägargruppering som är oberoende av ovan
nämnda huvudägare. Om någon av dessa aktieägare eller
ägargrupperingar skulle välja att avstå från rätten att utse en
representant eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan
dess arbete är slutfört skall rätten övergå till den aktieägare som,
efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet.

Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara
styrelseledamöter och styrelsens ordförande eller annan
styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande.
Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen
skall inte vara ledamot av valberedningen, men både
styrelseordförande och VD föreslås adjungeras in till valberedningens
möte för att informera om styrelsearbetet och företaget.

Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att
den kan offentliggöras senast sex månader före bolagsstämman.
Valberedningen skall inom sig utse en ordförande. Valberedningen
skall utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk
kod för bolagsstyrning.

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare (punkt 12 på dagordningen)

Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till
ledande befattningshavare innebär i huvudsak att bolaget skall
erbjuda en marknadsmässig kompensation som möjliggör att ledande
befattningshavare kan rekryteras och behållas. Förmånerna skall
utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga
sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning skall vara
maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga
ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta
mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner
skall vara avgiftsbestämda och pensionsrätt skall gälla från tidigast
65 års ålder. Rörlig ersättning skall i huvudsak inte vara
pensionsgrundande. Marknadsmässig ersättning skall utgå till
styrelseledamöter som utför arbete för bolaget utöver
styrelsearbetet. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om
det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Styrelsens förslag om optionsprogram för anställda (punkt 13 på
dagordningen)

Bolagets styrelse har beslutat om ett optionsprogram för
nyckelkompetenser i Bolaget med följande huvudsakliga villkor:

Nyckelperson undantaget Bolagets VD har erbjudits att förvärva
teckningsoptioner genom en riktad nyemission. Antalet
teckningsoptioner uppgår till sammanlagt högst 100 000 st.
Optionsinnehavaren har genom styrelsens beslut om tilldelning,
tilldelats totalt 100 000 optioner. Optionsinnehavaren äger rätt att,
enligt dessa villkor, från Bolaget förvärva en (1) aktie av serie B
per varje sådan option. Teckningsoptioner kan utnyttjas tidigast 1
maj 2020 till och med den 31 december 2021. Lösenpriset är beräknat
som den genomsnittliga dagsslutkursen enligt Nordic MTF av B-aktien
från den 1 januari 2018 till och med den 15 februari 2019 i Bolaget,
vilket framräknats till 0,09 kr per aktie. Avtalet är villkorat av
godkännande av bolagsstämman i Bolaget den 29 mars 2019.

Styrelsens förslag om bemyndigande (punkt 14 på dagordningen)

Styrelsen för Implementa Sol AB (publ) föreslår att bolagsstämman 29
mars 2019 bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa
bolagsstämma, besluta:

att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 2 400 000 kronor genom
nyemission av högst 40 000 000 aktier av serie B;

att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna;

att betalning för de nya aktierna skall erläggas kontant;

att emission får ske vid ett eller flera tillfällen;

att styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga villkor för
emissionen; samt

att själv eller genom annan vidta de smärre justeringar som kan visa
sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid
Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Syftet med bemyndigandet är att ge bolaget möjlighet att förstärka
bolagets finansiella ställning inför en expansion av verksamheten
samt för uppbyggnad av en buffert för att långsiktigt säkerställa
bolagets tillgång till rörelsekapital för en vidare expansion av
verksamheten

Årsredovisning för 2018 kommer att publiceras den 8 mars 2019.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 2 731 269 aktier av
serie A och 43 918 449 aktier av serie B. Det totala antalet röster i
bolaget uppgår till 71 231 139 stycken.

Styrelsen

Implementa Sol AB,

Odarslövsvägen 50, 224 82 LUND

Tel: 0732-06 45 00

web: www.implementa.se

e-post: info@implementa.se

VD och kontaktperson: Dr Margareta Krook

Styrelseordförande: Dr Arne Jakobsson

Implementa Sol AB är certifierad solcellsinstallatör och säljer
solenergiprodukter för villor, lantbruk, ridhus och industri till
privat- och företagskunder. Bolaget är listat på Nordic MTF. Visionen
är egna produkter inom förnyelsebar energi.

KUNSKAP - ENGAGEMANG - KVALITET

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/implementa-sol-ab/r/kallelse-till-bolagsstamma...
https://mb.cision.com/Main/15225/2753528/1000141.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.