Du är här

2014-05-15

Incap Oyj: INCAP-KONSERNIN JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS 1.1.2014-15.5.2014

Incap Oyj

Pörssitiedote 15.5.2014 klo 11.30

INCAP-KONSERNIN JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS 1.1.2014-15.5.2014

Incap-konsernin on tänään julkistanut johdon osavuotisen selvityksen ajalta
1.1.2014-15.5.2014. Esitetyt luvut viittaavat vuoden 2014 ensimmäiseen
kvartaaliin ja vertailuluvut vuoden 2013 vastaavaan kvartaaliin, ellei toisin
ole mainittu.

Liikevaihto kehittyi ennustetun mukaisesti. Liiketulos ja nettotulos paranivat
verrattuna viime vuoteen toteutetun "Turnaround"-ohjelman toimenpiteiden
avulla. Neuvottelut suomalaisen rahoituslaitoksen kanssa päättyivät yhtiölle
suosiolliseen lopputulokseen.

Avainluvut ja -tapahtumat tammi-maaliskuussa 2014

* Konsernin liikevaihto oli 5,5 miljoonaa euroa, noin 51 % alempi kuin
edellisenä vuonna (Q1/2013: 10,7 miljoonaa euroa). Liikevaihdon lasku
johtui pienentyneistä tuotantomääristä yhtiön Euroopan tehtailla. Vuoden
2014 ensimmäisen kvartaalin liikevaihto oli estimaatin mukainen. Yhtiö
arvioi, että vuoden 2014 liikevaihto tulee olemaan merkittävästi alhaisempi
kuin vuonna 2013, jolloin se oli 36,8 miljoonaa euroa.
* Huolimatta laskeneesta liikevaihdosta liiketulos (EBIT) parani verrattuna
vuoden 2013 tilanteeseen johtuen kustannustehokkuutta parantavista
toimenpiteistä. Liiketulos vuoden 2014 ensimmäisellä kvartaalilla oli -0,2
miljoonaa euroa (Q1/2013: -1,4 miljoonaa euroa).
* Katsauskauden tulos -0,4 miljoonaa euroa parani myös huomattavasti
verrattuna vuoden 2013 vastaavaan tilanteeseen (Q1/2013: -1,9 miljoonaa
euroa).

Incap-konsernin avainluvut

---------------------------------------------------------------------------------------------
|Vertailu 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ |
|neljännes- |
|vuosittain 2014 |
| 20 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 |
| 13 |
|(1 000 euroa) |
|Liikevaihto 5 460 8 014 8206 9 883 10 654 14 498 15 701 18 378 15 564 |
|Liiketulos (EBIT) -191 -3 682 -331 -415 -1 432 -628 280 13 -345 |
|Katsauskauden tulos -374 -3 990 -1 481 -1 172 -1 885 -4 616 44 352 -711 |
|Osakekohtainen tulos, euroa -0,003 -0,06 -0,03 -0,05 -0,09 -0,23 0,00 0,02 -0,04 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden tärkeimmät tapahtumat

Incap tiedotti 2.1.2014, että vaikka Inission AB ei käytä optiotaan Incapin ja
Inissionin toimintojen yhdistämisestä vuoden 2013 loppuun mennessä, se on
ilmoittanut olevansa edelleen kiinnostunut yhdistymisestä. Tässä tilanteessa
Incapin hallitus aloitti strategisten vaihtoehtojen arvioinnin yhtiön
liiketoiminnan kehittämiseksi edelleen. Mahdollisten strategisten liittoumien
arviointi jatkuu edelleen.

Arvioidessaan vuonna 2013 aloitetun Turnaround-ohjelman toimenpiteiden
tehokkuutta, yhtiön hallitus totesi, että ohjelman päätavoitteet
saavutettiin: toimitusvarmuus parani merkittävästi, toiminta tehostui niin
valmistusyksiköissä kuin tukitoiminnoissakin, konserniorganisaatiota
supistettiin kattamaan vain olennaiset toiminnot ja tuotantokapasiteettia
sopeutettiin todellista kysyntää vastaavasti. Organisaatiorakennetta
uudistettiin ja valmistusyksiköt toimivat nyt itsenäisinä tulosyksiköinä,
joilla on kokonaisvastuu omasta toiminnastaan sekä myynnistä.

Incap Oyj neuvotteli uudelleen rahoitusjärjestelyn liittyen lainanlyhennyksiin
ja niihin liittyviin kovenantteihin suomalaisen pankin kanssa. Neuvottelut
saatiin päätöksen huhtikuussa 2014. Uudelleen neuvoteltu lyhennysaikataulu
laski maksueriä puoleen aiemmasta suunnitelmasta vuoden 2014 toiselle
puolikkaalle. Lainanlyhennyksiin liittyviä kovenanttiehtoja lievennettiin ja
ne pitävät sisällään ainoastaan EBITDAn edeltävältä kuudelta kuukaudelta.
Tavoitetaso 30.6.2014 on EBITDA 66 000 euroa ja 31.12.2014 EBITDA 613 000
euroa. Perustuen uudelleen neuvoteltuun lainanlyhennyssuunnitelmaan ja
kovenantteihin Incap muutti 10.4.2014 arviotaan liittyen käyttöpääoman
riittävyyteen seuraavaksi 12 kuukaudeksi ja ilmoitti arvioivansa, että
käyttöpääoma on riittävä seuraavaksi 12 kuukaudeksi.

Incap-konsernin varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 10.4.2014.
Varsinainen yhtiökokous päätti, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa, ja että
tilikauden tappio jätetään omaan pääomaan. Yhtiökokous päätti myös, että
yhtiöjärjestyksen hallituksen lukumäärää koskeva kohta muutetaan kuulumaan
seuraavasti: Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on minimissään kolme ja
maksimissaan seitsemän henkilöä. Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen
jäseniksi aiemmat jäsenet ja hyväksyi hallituksen ehdotuksen pienentää
hallituksen jäsenten palkkioita.

Yhtiö jatkoi toimintojen sopeuttamista vastaamaan asiakkaiden kysyntää. Kuten
9.5.2014 tiedotettiin, Vaasan tehtaalla tullaan irtisanomaan alle kymmenen
henkilön työsuhteet kesän 2014 aikana.

Incap-konserni aloitti myös uuden, pysyvän toimitusjohtajan rekrytoinnin
huhtikuussa. Rekrytointiprosessi on vielä käynnissä ja sen arvioidaan
päättyvän viimeistään kesäkuussa 2014.

Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Yhtiön liiketoimintaan ja toimialaan liittyviä yleisiä riskejä ovat
asiakaskysynnän kehitys, sopimusvalmistuksen hintakilpailu,
uusasiakashankinnan onnistuminen, raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus
ja hintakehitys, rahoituksen riittävyys ja maksuvalmius sekä valuuttojen
arvon vaihtelu. Näistä merkittävimpiä riskejä ovat tällä hetkellä
liikevaihdon kehittyminen ja rahoituksen riittävyys.

Incap-konsernin taloudellinen asema kehittyi suotuisaan suuntaan johtuen
suomalaisen pankin kanssa saavutetusta neuvottelutuloksesta. Uudelleen
neuvoteltu lyhennysaikataulu laski maksueriä puoleen aiemmasta suunnitelmasta
vuoden 2014 toiselle puolikkaalle. Lainanlyhennyksiin liittyviä
kovenanttiehtoja lievennettiin ja ne pitävät sisällään ainoastaan EBITDAn
edeltävältä kuudelta kuukaudelta. Incapin esittämän arvion mukaan yhtiön
liikevaihto, kannattavuus ja käyttöpääoma kehittyvät suunnitelman mukaisesti.
Tähän perustuen yhtiö arvioi, että se täyttää kovenanttiehdot seuraavana
arviointiajankohtana 30.6.2014.

Incap-konsernin omavaraisuusaste 31.3.2014 oli 2,9%. Emoyhtiön (Incap Oyj) oma
pääoma oli 10.2 miljoonaa euroa (49,6% osakepääomasta).

Perustuen huhtikuussa 2014 valmistuneeseen raportointiin emoyhtiön (Incap Oyj)
oma pääoma on laskenut alle puoleen osakepääomasta. Tämän vuoksi yhtiön
hallitus on aloittanut osakeyhtiölain mukaiset toimenpiteet: Yhtiön hallitus
aloittaa välittömästi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen valmistelun. Jos
taseen perusteella oma pääoma on alle puolet osakepääomasta, yhtiön hallitus
kutsuu välittömästi kokoon yhtiökokouksen päättämään toimenpiteistä emoyhtiön
taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi. Yhtiökokous pidetään viimeistään
kolmen kuukauden kuluttua tilinpäätöksen valmistumisesta.

Näkymät vuodelle 2014

Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat sekä yhtiön
asiakkaiden esittämiin ennusteisiin että yhtiön omiin näkemyksiin.
Liiketoimintaympäristön ennustetaan pysyvän haasteellisena, koska globaalin
talouskasvun ennustetaan pysyvän matalana vuoden 2014 aikana. Yrityksen
toimiala, sopimusvalmistus, on vahvasti kilpailtu. Toimialan toimijoilla on
vahvat paineet kustannusten hallinnointiin. Laadukas palvelu nykyisille
asiakkaille sekä uusien asiakkaiden hankinta ovat erittäin tärkeitä vuoden
2014 tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta.

"Turnaround"-ohjelmalla saavutetun toiminnan tehostumisen ansiosta yhtiön
kannattavuuden arvioidaan paranevan vuonna 2014 ja ohjelman toimenpiteiden
uskotaan näkyvän tuloksessa kokonaisuudessaan vuoden jälkipuoliskolla.

Yhtiö pitää ennusteensa vuodelle 2014 muuttumattomana: Konsernin liikevaihto
vuonna 2014 tulee olemaan merkittävästi pienempi kuin vuonna 2013, jolloin
liikevaihto oli 36,6 miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi koko vuoden 2014
operatiivisen tuloksen (EBIT) olevan positiivinen. Vuonna 2013 operatiivinen
tulos oli negatiivinen (-5,9 miljoonaa euroa).

Fredrik Berghel, Incap-konsernin toimitusjohtaja:

"Vuoden 2014 ensimmäisinä kuukausina olemme tehneet kovasti töitä toiminnan
kehittämiseksi. Tehtaat ovat keskittyneet päivittäisiin toimintoihin ja
saavuttaneet hyviä tuloksia esimerkiksi toimitusvarmuuteen ja tuottavuuteen
liittyen. Myös pieniä, mutta erittäin tärkeitä säästöjä päivittäisistä
tekemisistä on löydetty. Yrityksen johto on keskittynyt rahoitustilanteen ja
asiakas- ja muiden sidosryhmäsuhteiden kehittämiseen edelleen. Meillä on
vielä paljon tehtävää, mutta olen varma, että kaikkien tehtyjen muutosten ja
kehitystoimenpiteiden ansiosta olemme hyvässä iskussa tavoitteiden
saavuttamisen suhteen."

Helsingissä 15.5.2014

INCAP Oyj
Fredrik Berghel
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Fredrik Berghel, toimitusjohtaja, puh. +46 73 202 2210
Kirsti Parvi, talousjohtaja, puh. +358 50 517 4569

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivutwww.incap.fi

INCAP IN BRIEF

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat
elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja
materiaalihankinnasta varsinaiseen valmistukseen ja edelleen huolto- ja
ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean
teknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena
kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa.
Konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 36,8 miljoonaa. euroa ja yhtiön
palveluksessa on tällä hetkellä noin 470 henkilöä. Incapin osake on listattu
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja:www.incap.fi.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Incap Oyj via Globenewswire

HUG#1785830

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.