Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-18

InCoax Networks AB: InCoax har genomfört en riktad nyemission om 38 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND,
HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER
DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA
FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING
ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

InCoax Networks AB (publ) ("InCoax" eller "Bolaget") offentliggör idag
att Bolaget har genomfört en riktad nyemission om 38 MSEK motsvarande
3 040 000 aktier i Bolaget. Nyemissionen offentliggjordes den 15 mars
2019 och mottogs med stort intresse av investerarna.

Styrelsen i InCoax har, med stöd av emissionsbemyndigandet från
årsstämman den 17 maj 2018, beslutat om en riktad nyemission av 3 040
000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till en
teckningskurs om 12,50 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget
kommer att tillföras en bruttolikvid om 38 MSEK. Teckningskursen i
den riktade emissionen har bestämts genom kapitaliseringsförfarandet
som offentliggjordes den 15 mars 2019 och innebär en rabatt om cirka
2,6 procent mot InCoax stängningskurs den 15 mars 2019.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget
har ett kapitalbehov och att en riktad nyemission innebär lägre
kostnader och en snabbare process, vilket sammantaget och med
tillräcklig styrka talar för att det ligger i Bolagets och
aktieägarnas intresse att göra en emission med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen tecknades av Saugatuck Invest
AB (2 000 000 aktier), BLL Invest AB (400 000 aktier),
Norrlandspojkarna AB (400 000 aktier), Wilhelm Risberg (160 000
aktier) och Tramontane Invest AB (80 000 aktier). Kapitaltillskottet
från den riktade emissionen kommer att användas för kommande bred
kommersialisering av Bolagets lösning In:xtnd™ och för löpande
rörelsekapital.

Den riktade emissionen medför en utspädning om cirka 24,6 procent av
antalet aktier och röster i Bolaget. Genom den riktade emissionen
ökar antalet utestående aktier och röster med 3 040 000 från 9 321
442 till 12 361 442. Aktiekapitalet ökar med 760 000,00 SEK från 2
330 360,50 SEK till 3 090 360,50 SEK. De nya aktierna kommer att tas
upp till handel på Nasdaq First North när de har emitterats och
registrerats. Betalning för de nyemitterade aktierna ska erläggas
kontant senast den 20 mars 2019. Styrelsen äger rätt att besluta om
förlängning av betalningstiden.

Som offentliggjordes den 15 mars 2019 har Bolaget också anlitat en
rådgivare för att utreda möjligheten för Bolaget att uppta en
lånefinansiering om cirka 30-50 MSEK. Rådgivaren är Västra Hamnen
Corporate Finance AB. Mer information om en eventuell
lånefinansiering kommer pressmeddelas separat om och när
lånefinansieringen upptas.

Rådgivare
Augment Partners AB var finansiell rådgivare i samband med den riktade
emissionen.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 mars
2019 kl. 08:20 CET.

För ytterligare information:
Peter Carlsson, VD, InCoax Networks AB
peter.carlsson@incoax.com
+46 70-8563427

Om InCoax Networks AB
InCoax utvecklar innovativa lösningar för bredbandsuppkoppling. Med
In:xtnd™ erbjuder vi världens ledande telekom- och
bredbandsoperatörer nästa generations smarta och hållbara
nätverkslösningar. Lär mer om hur vi lever upp till vår devis "Saving
the world from complicated" på www.incoax.com Augment Partners AB,
tel. +46 8-505 651 72 info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.

Viktig information
Offentliggörande, publicering eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta
pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller
på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i InCoax i
någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva
värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i
USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities
Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan
registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte
offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller
till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz,
Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där
sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för
legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering
eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i
strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. InCoax har inte
auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller
rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits
fram eller kommer att tas fram i samband med kapitaliseringen.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som
återspeglar Bolagets aktuella syn på förväntningar på framtida
händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive
uttalanden avseende kapitaliseringen samt uttalanden rörande
vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som
"avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och
andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender och som inte är grundande på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om InCoax
anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och
förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade
uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden
inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan
verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i
framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet
gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att
ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att
offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade
uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller
dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller
aktiemarknadsrättslig reglering.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/incoax-networks-ab/r/incoax-har-genomfort-en-...
https://mb.cision.com/Main/15562/2765094/1008801.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.