Du är här

2017-05-30

Index Pharmaceuticals: Kommuniké från årsstämma i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ)

30 maj 2017 - Årsstämman i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ)
ägde rum tisdagen den 30 maj 2017 i bolagets lokaler på adress
Tomtebodavägen 23a i Stockholm. Vid stämman fattades bland annat
följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningarna
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för
verksamhetsåret 2016.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen
utdelning lämnas för verksamhetsåret 2016.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Styrelse och revisorer
I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att
antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem ordinarie ledamöter utan
suppleanter. Vidare beslutade årsstämman omval av styrelseledamöterna
Wenche Rolfsen (ordförande), Lennart Hansson, Uli Hacksell, Stig
Løkke Pedersen och Andreas Pennervall, för en mandatperiod som
sträcker sig fram till och med nästa årsstämma. Revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers (PwC) utsågs till ny revisor.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
styrelsearvodet till styrelsen för tiden intill slutet av nästa
årsstämma ska uppgå till 400.000 kronor till styrelsens ordförande
och 200.000 kronor till var och en av de ordinarie styrelseledamöter
som inte är anställda av större aktieägare. Arvode till revisor, för
tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd
räkning.

Bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, fatta beslut att öka bolagets aktiekapital genom
nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner berättigande till
nyteckning av aktier. Vidare beslutades att styrelsen ska äga rätt
att avvika från aktieägarnas företrädesrätt och att emission ska
kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport
eller kvittning eller annat villkor. Utgångspunkten för
emissionskursens fastställande vid emissioner med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska vara aktiens och/eller
teckningsoptionens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.

Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska, vid avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, sammanlagt högst så många aktier kunna
ges ut vid emission av aktier och/eller teckningsoptioner,
berättigande till nyteckning av aktier, som motsvarar 10 procent av
antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när
bemyndigandet utnyttjas för första gången.

För mer information:
Peter Zerhouni, VD
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com

Offentliggörande
Denna information är sådan information som InDex Pharmaceuticals
Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 30 maj 2017 kl. 19:00 CET.

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska
sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ.
Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är
i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår
aktiv ulcerös kolit - en funktionsnedsättande, kronisk inflammation
av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av
patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande
Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika
immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First
North Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser. För mer
information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/index-pharmaceuticals/r/kommunike-fran-arsstam...
http://mb.cision.com/Main/9612/2276460/681482.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.