Du är här

2017-05-31

Index Residence: Index Residence AB (publ):s delårsrapport första kvartalet 2017

Index Residence AB (publ) redovisar en ökning av omsättningen till 47
699 ksek för det första kvartalet 2017, jämfört med 11 952 ksek för
motsvarande kvartal 2016. Rörelseresultatet minskade under samma
period till -1 736 ksek, jämfört med 191 310 ksek för motsvarande
kvartal året innan.

Sammanfattning av det första kvartalet 2017

· Nettoomsättningen ökade med 299,1 till 47 699 ksek (11 952 ksek)

· Rörelseresultatet minskade till -1 736 ksek (191 310 ksek)

· Resultat efter skatt uppgick till 29 368 ksek (180 113 ksek)

· Soliditeten uppgick till 61,8 procent (61,1 procent)

· Resultat per aktie före utspädning 289,11 sek (1 685,27 sek)

· Antal bostäder under markanvisning/detaljplanering 545 (807)

· Antal bostäder under produktion/produktionsplanering 423 (313)

· Antal inflyttade bostäder under perioden 30 (0)

· Antal bostäder i portföljen 968 (1 300)

Resultat och ställning under januari till mars

Koncernens redovisar ett kvartalsresultat före skatt på 13 662 ksek
(185 696 ksek) och ett resultat efter skatt på 29 368 ksek (180 113
ksek). Intäkter från den succesiva vinstavräkningen uppgår till 46
689 ksek (0 ksek) och rörelseresultatet från den succesiva
vinstavräkningen uppgår till 6 784 ksek (0 ksek) för första kvartalet
2017. Balansomslutningen uppgick till 2 242 msek (2 054 msek).
Finansnetto uppgick till 15 398 ksek (-5 614 ksek). Både USD och CAD
har utvecklats svagt mot svenska kronan under kvartalet. Detta har
resulterat i en valutaeffekt på -17 670 ksek (-1 235 Msek)
Valutakurseffekten hänför sig till utlåning i utländsk valuta för
finansieringen av systerkoncernens verksamhet i Florida, USA och
Ontario, Kanada.

Väsentliga händelser under perioden

Huvuddelen av koncernens intäkter under 2017 avser intäkter från
entreprenadavtal och intäkter och resultat från projektutveckling av
bostadsrätter. Koncernen tillämpar från och med första kvartalet 2017
succesiv vinstavräkning i sina bostadsrättsprojekt.

En förutsättning för att tillämpa succesiv vinstavräkning är att det
går att beräkna det ekonomiska utfallet av uppdraget på ett
tillförlitligt sätt. Vinster från entreprenadavtal och
projektutveckling av bostadsrätter redovisas i resultaträkningen när
följande fastställda kriterier har uppfyllts;

(i) bostadsrättsföreningen har en oberoende styrelse på plats, (ii) en
extern finansiering har erhållits, (iii) avtal har tecknats med
bostadsköparna i form av bindande kontrakt till slutkund, (iv)
bindande uppdragsavtal har ingåtts med bostadsrättsförening om att
uppföra bostadsrätter (v) samt att ett bindande totalentreprenadavtal
har ingåtts mellan bostadsrättsföreningen och en extern
totalentreprenör eller ett bolag inom koncernen. Uppdragsintäkterna
och uppdragsutgifterna redovisas i takt med färdigställandegraden i
entreprenadavtalet. Detta medför att intäkter och kostnader och
därmed resultatet hänförs till den redovisningsperiod under vilken
arbetet med entreprenaden utförts. Färdigställandegraden mäts baserat
på totala nedlagda utgifter jämfört med totala beräknade utgifter
exklusive markutgifter. Enligt den nya redovisningsstandarden IFRS 15
ska upparbetningen utgå från entreprenadåtagandet. Försäljningsgraden
beaktar antalet sålda bostadsrätter och avräkningsgraden är en kvot
av dessa båda beräkningar.

Projekt Juvelen 1 och Juvelen 2 som är beläget bredvid Kommunhuset i
Norrtälje består av drygt 300 lägenheter. Försäljningen av Projekt
Juvelen 1, motsvarande 185 bostäder, har delats upp i två etapper.
Försäljning av etapp 1 som består av 83 bostäder i trapphus ett till
fem startade i december 2016. Försäljning av etapp 2 som består av
102 bostäder, startades under mars 2017. Fram till sista mars 2017
har 90 av de 185 bostäderna sålts. Inflyttning av de första två
trapphusen skedde i mars 2017. Inflyttning kommer att ske successivt
fram till december 2017. Projektering pågår i Juvelen 2 och
produktionsstarten beräknas till oktober 2019. Juvelen 2 innefattar
uppförande av 127 lägenheter med beräknad inflyttning under andra
kvartalet 2020.

Under projektnamnet Norrtälje Torn uppför Index cirka 450 bostäder
bestående av 5 kvarter. Förutom bostäder innehåller projektet även 12
lokaler. Det första kvarteret, projekt Soltornet, i Norrtälje Torn
säljstartades under andra halvåret 2016. Per 31 mars 2017 var 79 av
totalt 87 bostäder sålda. Produktionen av kvarteret startades under
februari 2017 och bostäderna beräknas stå klara för inflyttning under
andra kvartalet 2019. Det andra kvarteret, projekt Magasinet består
av 46 bostadsrätter. Säljstart för Magasinet var under april 2017,
avtalsskrivning pågår. Bostäderna förväntas stå klara för inflyttning
under andra kvartalet 2019.

Framtidsutsikter

Koncernens framtidsutsikter är goda. Den svenska projektportföljen
uppgår till 968 bostäder. Koncernen har en projektportfölj om ca 2
400 bostäder under utveckling, tillsammans med systerkoncernen, Index
Enterprise LLC, vars investeringar finansieras av Index Residence AB
(publ). Detta inkluderar systerkoncernens pågående och framtida
produktion i Florida, USA.

Kommande rapporttillfällen

· 31 augusti 2017: Delårsrapport januari-juni 2017

· 30 november 2017: Delårsrapport januari-september 2017

För mer information:

Rickard Haraldsson, VD Index Residence AB (publ),

+46 8 5180 30 05, +46 70 598 36 27, rickard.haraldsson@indexinvest.com

Om Index Residence AB (publ)

Index Residence AB (publ) (tidigare Index International AB) grundades
1998 i Stockholm. Vi är idag en oberoende investerargrupp inom
fastigheter med en affärsstrategi som har ett tydligt fokus på
bostadsutveckling i Sverige. Genom vår systerkoncern Index Investment
Group arbetar vi i Nordamerika med såväl bostadsfastigheter som
kommersiella fastigheter.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/index-residence/r/index-residence-ab--publ-s-d...
http://mb.cision.com/Main/15294/2277213/681925.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.