Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-09

Indutrade AB: Kallelse till extra bolagsstämma

Indutrade Aktiebolag (publ) (org. nr. 556017-9367) håller extra
bolagstämma tisdagen den 4 februari 2020, kl. 09.00, i bolagets
lokaler på Raseborgsgatan 9, Kista, Stockholm.

A. RÄTT ATT DELTA SAMT ANMÄLAN

Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 29 januari
2020 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast
onsdagen den 29 januari 2020. Anmälan görs via formulär på Indutrades
hemsida www.indutrade.se, per post till Indutrade Aktiebolag, "Extra
bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm,
eller per telefon 08-401 43 12. Vid anmälan ska uppges namn,
personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer.
Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och
användas endast för den extra bolagsstämman.

Aktieägare har rätt att medföra ett eller två biträden. Fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara
tillgängliga vid bolagsstämman, och bör, för att underlätta
inpasseringen vid stämman, skickas in till bolaget senast torsdagen
den 30 januari 2020. Fullmakt måste uppvisas i original.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt
att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera
aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken
onsdagen den 29 januari 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig.

B. ÄRENDEN

B.I Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid bolagsstämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordning;
5. Val av en eller två justeringsmän;
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
7. Beslut om styrelsens förslag om godkännande av överlåtelse av
aktier i dotterbolaget Meson FT Rus LLC;

8. Extra bolagsstämmans avslutande.
B.II Val av ordförande vid bolagsstämman

Styrelsen föreslår följande:

Katarina Martinson, styrelseordförande i Indutrade Aktiebolag.

B.III Beslut om styrelsens förslag om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget Meson FT Rus LLC

Styrelsen föreslår att stämman godkänner överlåtelse av Indutrade
Aktiebolags indirekt innehavda aktier i Meson FT Rus LLC (härefter
"FT Rus") till ett bolag (under bildande) som ägs av Igor Gudkov och
Arkady Kokh. Igor Gudkov är verkställande direktör och Arkady Kokh är
marknads- och försäljningschef i FT Rus.

Indutrade Aktiebolags helägda dotterbolag Indutrade Flödesteknik AB
har ingått en avsiktsförklaring om överlåtelse av samtliga aktier i
FT Rus. Eftersom köparen kontrolleras av två personer som har ledande
befattningar i bolaget krävs att Indutrade Aktiebolags stämma
godkänner överlåtelsen, i enlighet med 16 kap aktiebolagslagen (de s
k Leo-reglerna).

FT Rus är ett teknikförsäljningsbolag som erbjuder ventiler,
manöverdon och system. Verksamheten bedrivs i St Petersburg och
kunderna finns inom processindustri samt inom den marina sektorn.
Bolaget som förvärvades av Indutrade Aktiebolag år 2007 har en
projektbaserad försäljningsmodell med stora variationer i omsättning
mellan olika år. Kunderna på FT Rus marknad kräver långa
betalningstider, vilket medför ett omfattande rörelsekapital.

Köpeskillingen för samtliga aktier i FT Rus uppgår till 52 MSEK på
kassa- och skuldfri basis, varav 14 MSEK utgör tilläggsköpeskilling
som kan komma att utgå beroende på FT Rus framtida resultatutfall. FT
Rus har under de senaste fem åren haft en årlig omsättning om ca 80
MSEK och en rörelsemarginal om ca 10%. Under den senaste
tolvmånadersperioden (fram till utgången av november 2019) uppgick
omsättningen till 74 MSEK och rörelseresultatet (EBITA) till 3 MSEK.

Försäljningen ger inte upphov till någon väsentlig reavinst eller
reaförlust och Indutrade Aktiebolags styrelse bedömer att
överlåtelsen är av mindre betydelse och att den sker till
marknadsvärde. En fairness opinion har inhämtats från KPMG.

Avsiktsförklaringen innehåller sedvanliga garantier och villkor, vilka
Indutrade Aktiebolags styrelse bedömer som marknadsmässiga.

Beslut under denna punkt är giltigt endast om det biträds av
aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

C. AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 120 855 000
aktier och röster.

D. HANDLINGAR

Fullmaktsformulär finns tillgängliga för aktieägarna på bolaget och på
bolagets hemsida www.indutrade.se tre veckor före stämman.
Handlingarna kan även begäras under adress Indutrade Aktiebolag, Box
6044, 164 06 Kista eller per e-post: info@indutrade.com och skickas
också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

E. UPPLYSNINGAR PÅ EXTRA BOLAGSSTÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen. Den som vill skicka in
frågor i förväg kan göra det till Indutrade Aktiebolag, Box 6044, 164
06 Kista eller e-post info@indutrade.com.

F. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur dina personuppgifter behandlas se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-....

___________________

Stockholm i januari 2020
Indutrade Aktiebolag (publ)
Styrelsen

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/indutrade-ab/r/kallelse-till-extra-bolagsstam...
https://mb.cision.com/Main/2210/3005050/1171842.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.