Du är här

2017-09-25

Indutrade AB: Valberedning inför Indutrade AB:s årsstämma 2018

Vid årsstämman den 6 maj 2013 beslöts om en instruktion för
valberedningen i Indutrade AB (publ), som gäller tills vidare, vilken
innebär att valberedningen ska utgöras av representanter för fyra av
de röstmässigt största aktieägarna (ägargrupperade) samt styrelsens
ordförande. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot
som företräder den största aktieägaren. För det fall ledamot lämnar
valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen
bedömer det lämpligt, ersättare representerande samma aktieägare
beredas plats eller, om denna inte längre tillhör de största
aktieägarna, ersättare från aktieägare som storleksmässigt står näst
i tur beredas plats. Om ägarförhållanden eljest väsentligen ändras
innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så
beslutar, ändring kunna ske i sammansättningen av valberedningen på
sätt valberedningen finner lämpligt.

Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman ska baseras på
ägaruppgifter i Euroclear Sweden AB:s register per den sista
handelsdagen i augusti och offentliggöras så snart den är utsedd,
dock senast sex månader före årsstämman. Ersättning till ledamöterna
i valberedningen ska ej utgå. Eventuella omkostnader för
valberedningens arbete ska bäras av bolaget. Valberedningens
mandattid löper intill dess sammansättningen av nästkommande
valberedning offentliggjorts.

I enlighet härmed har följande personer utsetts till ledamöter av
valberedningen: Claes Boustedt, L E Lundbergföretagen, tillika
valberedningens ordförande, Fredrik Lundberg, L E Lundbergföretagen,
tillika styrelsens ordförande, Henrik Didner, Didner & Gerge Fonder,
Dick Bergqvist, AMF och AMF Fonder, och Jonathan Schönbäck,
Handelsbanken Fonder.

Årsstämma i Indutrade kommer att hållas torsdagen den 26 april 2018 i
Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Valberedningen kan vända sig
till Valberedningen på e-post valberedning@indutrade.se eller via
Indutrades postadress ovan. För att Valberedningen ska kunna behandla
inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara
Valberedningen tillhanda senast den 31 december 2017.

Stockholm den 25 september 2017

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Claes Boustedt, Valberedningens ordförande, telefon 08 463 06 00 eller
Fredrik Lundberg, Styrelseordförande, telefon 08 463 06 00

Om Indutrade

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med
högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten kännetecknas
bl.a. av

- Tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov

- Tillväxt genom en strukturerad och väl beprövad förvärvsstrategi

- Decentraliserad organisation präglad av entreprenörskap

Koncernen är organiserad i sex affärsområden, Engineering & Equipment,
Flow Technology, Fluids & Mechanical Solutions, Industrial
Components, Measurement & Sensor Technology samt Special Products.
Indutrades omsättning uppgick 2016 till 12 955 mkr och
rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick
till 1 484 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.indutrade.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/indutrade-ab/r/valberedning-infor-indutrade-ab...
http://mb.cision.com/Main/2210/2353511/727048.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.