Du är här

2018-08-22

Inhalation Sciences: Inhalation Sciences publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2018

Den fullständiga rapporten finns nedladdningsbar på bolagets hemsida
www.inhalation.se
(http://www.inhalation.se/investerare/finansiella-rapporter/)

Sammanfattning av delårsrapport - första halvåret 2018

Lena Heffler efterträdde Fredrik Sjövall som ny verkställande
direktör, det europeiska patentverket EPO lämnade godkännandebesked
avseende ett av Inhalation Sciences viktigaste patent till och med
2033, och bolaget erhöll under juni månad likvid uppgående till 2,0
MSEK för upparbetat EU-stöd inom ramen för FORMAMP avseende ett
projekt som syftar till att ta fram behandlingar mot resistenta
bakterier.

Dotterföretaget Ziccum AB genomförde under januari månad en
kapitalanskaffning genom upptagande av lån uppgående till 2,25 Mkr,
uppnådde proof-of-concept i tester på anti-kroppar, erhöll sin första
order avseende utveckling av laboratorisk substans för
forskningsändamål, beviljades 0,5 Mkr i bidrag från Horizon 2020 -
EUs största forsknings - och innovationsprogram som skall användas
till en förstudie för uppskalning av bolagets
spraytorkningsteknologi, LaminarPace™ för att framställa vacciner,
peptider och andra biologiska substanser i torr form, samt förbereder
för notering på Spotlight Stock Markets.

Koncernen: andra kvartalet (apr-jun) 2018

Koncernen bildad under andra kvartalet 2017

· Nettoomsättning 771 (2 375) tkr
· Rörelseresultat -4 372 (-1 399) tkr
· Resultat per aktie före utspädning -0,52 (-0,28) SEK
· Resultat per aktie efter utspädning -0,51 (-0,16) SEK

Koncernen: halvåret (jan-jun) 2018

· Nettoomsättning 1 030 (3 073) tkr
· Rörelseresultat -8 506 (-3 600) tkr
· Resultat per aktie före utspädning -1,01 (-0,78) SEK
· Resultat per aktie efter utspädning -0,99 (-0,76) SEK

Moderbolaget: andra kvartalet (apr-jun) 2018

· Nettoomsättning 769 (2 375) tkr
· Rörelseresultat -3 799 (-1 339) tkr
· Resultat per aktie före utspädning -0,43 (-0,26) SEK
· Resultat per aktie efter utspädning -0,43 (-0,16) SEK

Moderbolaget: halvåret (jan-jun) 2018

· Nettoomsättning 838 (3 073) tkr
· Rörelseresultat -7 778 (-3 488) tkr
· Resultat per aktie före utspädning -0,90 (-0,76) SEK
· Resultat per aktie efter utspädning -0,88 (-0,76) SEK

VD kommentar

Under årets andra kvartal har jag fått förtroendet att tillträda som
VD för Inhalation Sciences. Det är med glädje, förväntan och
tillförsikt jag lär känna kollegor, kunder och marknad. De
teknologier som ryms inom PreciseInhale®-systemet är helt naturligt
nya för mig varför jag initialt har ägnat mig åt att dels
detaljstudera teknologin och dels att skapa en helhetsbild över ISABs
marknader. Detta är ett viktigt led i arbetet med att kommersialisera
PreciseInhale®-systemet.

Koncernens försäljningsintäkter har inte motsvarat förväntningar
enligt budget. I det korta perspektivet har utvecklingen inte
motsvarat förväntningarna men vår bedömning är att ISAB - koncernen
kommer att genomföra väsentliga affärer under innevarande år.

Återkopplingen från våra kunder är positiv och bekräftar att vi
tillför en hög kompetens och att vår teknologi har ett stort värde,
även för företag och institut som är världsledande inom
inhalationsforskning. För att nå ut till en bredare marknad har
presentation och paketering haft stort fokus och under mina första
månader och vi ser redan frukten av det arbetet.

Vidare pågår flera diskussioner om potentiella samarbeten som kan
vidareutveckla vår teknologi och samtidigt hjälpa oss att prioritera
bland de många och spännande utvecklingsprojekt våra framstående
forskare identifierat. För att möta efterfrågan framförallt inom
läkemedelsvärlden har vi dessutom påbörjat arbetet med förbättrad
kvalitetsledning och ISO9001-certifiering.

Kvartalets fokuserade säljarbete börjar ge resultat:

· När dessa rader skrivs har Inhalation Sciences nyligen tagit ett
steg in på den kinesiska marknaden, genom en order på ett
PreciseInhale® system från WestchinaFrontier Pharma Tech Co. Ltd.
(WCFP) som är ett ledande kinesiskt CRO-företag. Ordervärdet uppgår
initialt till ca 1,2 MSEK. Ordern från WCFP är bolagets första order
från Asien, vilket befäster vår tilltro till att PreciseInhale®-
systemet utgör en världsomspännande teknologi.

· ISAB har också i dagarna ingått i ett treårigt forskningsprojekt
tillsammans med namnkunniga partners som Chiesi Farmaceutici S.p.A,
(Parma, Italien), Research Center Pharmaceutcial Engineering (RCPE),
Medical University Graz, Technical University (Graz, Österrike) för
framtagandet av nya verktyg i utvecklingen av inhalationsläkemedel.
Som en del i projektet kommer Chiesi att köpa ytterligare ett
PreciseInhale®-system, ett styrkebesked för ISAB.

· Vi ser också att CRO-uppdrag fortsätter att komma in, ofta är
detta det första steget för kunden att lära känna ISABs teknologier.
Höstterminen börjar med ett större uppdrag om 0,6 MSEK.

Under det andra kvartalet har arbetet fortlöpt med att förbereda
dotterföretaget Ziccum för notering. Operationellt har Ziccum
utvecklats mycket positivt, och i början av juli tilldelades Ziccum
0,5 MSEK av Horizon 2020 för att genomföra en förstudie om
uppskalning av bolagets banbrytande spraytorkningsteknologi. Det
finns goda förutsättningar för att Ziccum skall få en fin utveckling
framöver och bära med sig en betydande potential för våra aktieägare.

Styrelsen har börjat ta ut färdriktningen för arbetet under det
kommande året. De nya styrelsemedlemmarna tillför erfarenheter och
kompetenser inom försäljning både generellt och specifikt som jag ser
stärker ISAB i det fortsatta kommersialiseringsarbetet.

Finansiellt stärks ISAB under innevarande år genom särnoteringen av
Ziccum vilket medför att bolaget kommer att ha en belåningsbar
tillgång i balansräkningen. Det är min och styrelsens bedömning att
kapital behöver tillföras bolaget senast under det första kvartalet
2019. Vår primära plan för att tillföra detta kapital är att vid
behov belåna aktieinnehavet i Ziccum. Alternativt kommer kapital att
tillföras genom brygglån. Utifrån kända kostnadsnivåer och beslutade
investeringar är den finansieringen tillräcklig för att ta ISAB till
positivt kassaflöde.

Kommersialiseringen av PreciseInhale® och LaminarPace™ utgör grunden
för koncernens värdeutveckling och mitt absoluta fokus kommer
fortsatt vara att säkerställa en god försäljningstillväxt.

Huddinge den 22 augusti 2018

Lena Heffler, VD

Väsentliga händelser under det andra kvartalet (apr-jun)

Den 19 april, 2018 meddelade vi att Lena Heffler utsetts ny VD i
Inhalation Sciences Sweden AB. Lena tillträdde sin befattning den 7
maj. Lena har MSc i biokemi från Uppsala Universitet och
Licentiatexamen i Klinisk Immunologi från Karolinska Institutet och
har arbetat med försäljning inom Life Science-branschen i mer än 15
år. Bland tidigare uppdragsgivare finns Agilent, Aerocrine och
Addtech. Lena kommer att öka fokuseringen på försäljning och
marknadsföring. Lena Heffler efterträder Fredrik Sjövall.

Vid årsstämman den 23 maj 2018 valdes ISABs förre verkställande
direktör, Fredrik Sjövall, till styrelseledamot tillika styrelsens
ordförande, Sonja Gerde och Tom Sundelin valdes till nya ledamöter,
och Otto Skolling avgick ur styrelsen.

Bolaget erhöll under juni månad likvid för EU-stöd inom ramen för
FORMAMP avseende ett projekt som syftar till att ta fram behandlingar
mot resistenta bakterier uppgående till 2,0 MSEK.

Väsentliga händelser under rapportperioden (jan-jun)

Det europeiska patentverket EPO har lämnat ett godkännandebesked
avseende ett av Inhalation Sciences viktigaste patent. Patentet
omfattar centrala aspekter av bolagets kärnteknik, PreciseInhale®,
och utgör en kombination av produkt och metodpatent. Patentets
livslängd sträcker sig till och med 2033.

Dotterföretaget Ziccum AB genomförde under januari månad en
kapitalanskaffning genom upptagande av lån uppgående till 2,25 Mkr
och förbereder för notering vid Spotlight under fjärde kvartalet
2018. Inhalation Sciences aktieägare kommer att erbjudas förtur till
deltagande i den planerade noteringsemissionen.

Ziccum uppnådde proof-of-concept i tester på anti-kroppar. Nya
resultat visar att Ziccum's system för spraytorkning,

LaminarPace™ kan producera ett torrt, stabilt pulver av
immunoglobulinantikroppar - med bibehållen aktivitet. Ziccum erhöll
sin första order avseende utveckling av laboratorisk substans för
forskningsändamål i sitt patenterade spraytorkningsinstrument
LaminarPace™.

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Lena Heffler, VD
Epost: lena.heffler@inhalation.se
Tel: +46 (0)70 205 96 20

Om Inhalations Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar
världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets
patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare
möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur
aerosoler och små partiklar vid inandning påverkar våra lungor och
därmed vår hälsa.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/inhalation-sciences/r/inhalation-sciences-publ...
http://mb.cision.com/Main/15842/2597727/895351.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.