Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-22

Inhalation Sciences: Kallelse till extra bolagsstämma i Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Inhalation Sciences Sweden AB (publ), org. nr.
556665-6038, kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 september
2018 kl. 13.00 i bolagets lokaler i Huddinge.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena
den 1 september 2018, dels senast den 4 september 2018 till bolaget
anmäler sin avsikt att delta i stämman. Eftersom avstämningsdagen
infaller på en lördag måste aktieägare se till att vara införda i
aktieboken fredagen den 31 augusti 2018. Anmälan kan ske skriftligt
under adress Inhalation Sciences Sweden AB (publ), c/o Fredersen
Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö via e-post till
inhalation@fredersen.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person-
eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall,
antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer
anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har
anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade
i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman.
Sådan registrering måste vara verkställd senast den 1 september 2018
och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar
aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas
för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren
undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska
kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns,
motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska
styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för
den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman
bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående
adress senast den 4 september 2018. Om fullmakt och övriga
behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original
samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets
webbplats, www.inhalation.se, och sänds på begäran till aktieägare
som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1) Stämman öppnas
2) Val av ordförande vid stämman
3) Upprättande och godkännande av röstlängd
4) Val av en eller två justeringsmän
5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6) Godkännande av dagordning
7) Beslut om sakutdelning
8) Avslutning

Beslutsförslag

Val av stämmoordförande (punkten 2)

Styrelsen föreslår att stämman väljer Fredrik Sjövall till ordförande
vid stämman.

Beslut om sakutdelning (punkten 7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om utdelning till aktieägarna.
Vinstutdelningen ska ske genom s.k. sakutdelning och bestå av totalt
2 154 732 uniträtter i dotterbolaget Ziccum AB, org.nr. 559107-9412,
("Ziccum") se närmare beskrivning nedan. Vinstutdelningen uppgår till
noll (0) kronor per aktie i Inhalation Sciences Sweden AB ("ISAB").

Beslut i enlighet med detta förslag är villkorat av att
noteringsgodkännande, med sedvanliga villkor, rörande aktierna i
Ziccum erhålls från Spotlight Stock Market.

Bakgrunden till förslaget är följande. ISAB planerar, som tidigare
meddelats, avknoppning och notering av Ziccum på Spotlight Stock
Market. Ziccum har den 15 augusti 2018 fattat beslut om nyemission av
3 000 000 units med företrädesrätt för sina aktieägare, villkorad av
att noteringsgodkännande, med sedvanliga villkor, erhålls från
Spotlight Stock Market samt att extra bolagsstämma i ISAB beslutar i
enlighet med denna punkt 7.

Stämmans beslut enligt denna punkt 7 är också villkorat av att
noteringsgodkännande, med sedvanliga villkor, rörande aktierna i
Ziccum erhålls från Spotlight Stock Market. Aktieägare i Ziccum
kommer att för en (1) innehavd aktie i Ziccum erhålla en (1) uniträtt
i Ziccum ("Uniträtt"). ISAB äger 73 procent av aktierna i Ziccum och
kommer således att erhålla 2 190 000 Uniträtter. ISAB avser genom
detta förslag att ge sina aktieägare rätt att teckna den största
delen av ISAB:s andel av nyemissionen och föreslår därför att stämman
beslutar att dela ut totalt 2 154 732 Uniträtter till aktieägarna.
Uniträtterna föreslås delas ut proportionerligt till ISAB:s
aktieägare i förhållande till antalet innehavda aktier i ISAB enligt
följande: Aktieägare som på avstämningsdagen (se nedan) innehar fyra
(4) aktier i ISAB ska erhålla en (1) Uniträtt. De aktieägare vars
innehav per avstämningsdagen inte är jämnt delbart med fyra kommer
avrundas nedåt, det vill säga att, till exempel, aktieägare som på
avstämningsdagen innehar nio aktier i ISAB kommer att erhålla två
Uniträtter. Ingen kompensation kommer utgå med anledning av sådan
ojämn tilldelning.

En (1) Uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit i Ziccum. En unit
består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 i
Ziccum. Teckning av units ska ske under perioden från och med den 19
september 2018 till och med den 3 oktober 2018. Teckningskursen per
unit uppgår till 5,26 SEK, vilket motsvarar 5,26 SEK per aktie då
teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Två teckningsoptioner
av serie TO1 ger rätt till teckning av en ny aktie till lösenpriset
10 SEK under perioden 1 - 31 december 2019.

Styrelsens bedömning är att värdet av Uniträtterna uppgår till
sammanlagt 0 kronor, vilket motsvarar en utdelning per aktie i ISAB
om 0 kronor per Uniträtt.

Som avstämningsdag för utdelningen av Uniträtter föreslås fredagen den
14 september 2018. Om stämman beslutar enligt förslaget kommer sista
dag för handel i ISAB:s aktie inklusive rätt till utdelning bli den
12 september 2018, och första dag för handel i ISAB:s aktie exklusive
rätt till utdelning bli den 13 september 2018.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen, eller den styrelsen i sin tur
utser, bemyndigas att för ISAB:s räkning överlåta, utnyttja för
teckning eller låta förfalla de erhållna Uniträtter som inte delas ut
till ISAB:s aktieägare eller som med anledning av avrundning blir
över.

Styrelsen föreslår också att styrelsen, eller den styrelsen i sin tur
utser, bemyndigas att göra de mindre justeringar i beslutet som
behövs för registrering eller verkställande av beslutet.

Avseende beskattningsfrågor kring utnyttjande och avyttring av
Uniträtterna hänvisas till memorandum för Ziccum vilket beräknas
finnas tillgängligt på ISAB:s samt Spotlight Stock Markets hemsidor
senast den 18 september 2018.

Övrig information

Fullständiga förslag hålls tillgängligt för aktieägarna under minst
två veckor närmast före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för bolaget eller dotterbolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar
om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen.

Huddinge i augusti 2018

Inhalation Sciences Sweden AB

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/inhalation-sciences/r/kallelse-till-extra-bola...
http://mb.cision.com/Main/15842/2597957/895399.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.