Du är här

2017-05-17

Initiator Pharma: Kommuniké från årsstämma i Initiator Pharma A/S

Den 16 maj 2017, hölls årsstämma i Initiator Pharma A/S ("Initiator
Pharma"). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades.
Beslutet fattades med erforderlig majoritet. För detaljerad
information om besluten se kallelsen som publicerades den 21 april
2017. (Dansk kommuniké finns på bolagets hemsida (
http://initiatorpharma.com/press-releases-and-news/ ))

1. Förvaltningsberättelsen

2. Fastställande av årsrapporten.

3. Disposition av företagets vinst eller förlust enligt den fastställda årsrapporten.

4. Val av styrelsemedlemmar.

5. Val av revisor.

6. Förslag om att ge styrelsen bemyndigande att öka företagets kapital genom tillskott av kontanta medel, genom tillskott av andra värden än kontanta medel, genom utfärdande av teckningsoptioner (warrants) eller konvertibla skuldebrev (punkt 4a i stadgarna).

7. Förslag från styrelsen och aktieägare om att ge styrelsen bemyndigande att genomföra warrantprogram riktat mot ledning, medarbetare, styrelsemedlemmar, konsulter och andra med anknytning till företaget (ny punkt 4c i stadgarna).

8. Förslag om antagande av riktlinjer för incitamentavlöning av företagets ledning (ny punkt 4d i stadgarna).

9. Förslag om årsstämmans godkännande av avlöning av styrelsen.

I enlighet med § 7 i stadgarna upplyses det om att det samlade antalet
röster/rösträtter på kallelsedagen är 8 683 943.

Punkt 2

Årsrapporten som godkänts av företagets styrelse den 20 april 2017
framlägges för godkännande av årsstämman.

Beslut fattades enhälligt

Punkt 3

Styrelsen föreslår att underskottet från 2016 om DKKT 892 överförs
till nästa år.

Beslut fattades enhälligt

Punkt 4

Omval av sittande styrelse föreslås (Magnus Persson, Henrik Moltke,
Claus Olesen och Peter Holm). Beslut fattades enhälligt

Punkt 5

Omval av nuvarande revisor (Deloitte) föreslås.

Beslut fattades enhälligt.

Punkt 6

Förslag om ändring av bemyndigandet i stadgan § 4a till följande
ordalydelse:

"§ 4a

Styrelsen är bemyndigad att öka företagets kapital genom tillskott av
kontanta medel, genom tillskott av andra värden än kontanta medel,
genom utfärdande av teckningsoptioner (warrants) eller konvertibla
skuldebrev.

För bemyndigandet gäller:

att styrelsen maximalt kan öka aktiekapitalet med nominellt 91
181,4015 DKK,

att teckningen av aktierna ska ske till marknadskurs (dock med
marknadsmässig emissionsrabatt vid varje enskilt tillfälle),

att bemyndigandet ges från den 16 maj 2017 till nästa ordinarie
årsstämma, som är planerad att hållas i maj 2018,

att bemyndigandet i övrigt förväntas upprätthållas genom att det varje
år på årsstämman ges ett förnyat bemyndigande för ett år åt gången,

att styrelsen är bemyndigad att eventuellt låta de nuvarande
aktieägarna avsäga sig sin företrädesrätt i samband med de
kapitalökningar styrelsen beslutar om,

att ingen aktieägare är skyldig att låta sina aktier inlösas helt
eller delvis av företaget eller av andra,

att aktierna är fritt omsättningsbara,

att aktierna ska vara omsättningsbara värdepapper,

att aktierna ska registreras i aktieägarens namn, och

att styrelsen, eller den som styrelsen bemyndigar därtill, har rätt
att göra de ändringar och korrigeringar som kan komma att krävas av
Erhvervsstyrelsen, VP Securities eller Euroclear Sweden AB som ett
led i utnyttjandet av bemyndigandet.

Beslut fattades enhälligt

Punkt 7

Följande bemyndigande av styrelsen föreslås tas upp som § 4c i
företagets stadgar:

"§ 4c

Styrelsen är fram till den 31 juli 2020 bemyndigad att i en eller
flera omgångar fatta beslut om utfärdande av warranter för teckning
av aktier till ett nominellt belopp upp till sammanlagt nominellt 45
590,685 DKK samt till att fatta beslut om den därtill hörande
kapitalökningen. Utfärdandet kan riktas mot ledning, medarbetare,
styrelsemedlemmar, konsulter och andra med anknytning till företaget
och således utan teckningsoption för befintliga aktieägare.
Utfärdandet kan ske till ett lösenpris under marknadskurs, dock till
minst parikurs. Utfärdanden sker i övrigt enligt de villkor som
framgår av bilaga 4c. Övriga villkor för warrants fastställs av
styrelsen i samband med styrelsens utnyttjande av innevarande
bemyndigande."

Beslut fattades enhälligt

Punkt 8

I jämförelse med punkt 8 ovan föreslår styrelsen att det inom
företaget införs ett warrantprogram som ger möjlighet till utfärdande
av warrants motsvarande 5 % av det emitterade kapitalet. En del av
dessa warrants utfärdas avsedda för ledningen. I Selskabsloven § 139
ställs krav på att styrelsen ska fastställa övergripande riktlinjer
för företagets utfärdande av warrants till företagsledningen. Dessa
riktlinjer ska godkännas av årsstämman och det ska i företagets
stadgar införas en bestämmelse som upplyser om att beslut om sådana
riktlinjer har fattats.

Styrelsen hänvisar till det av styrelsen föreslagna beslutsunderlaget
för tilldelning av warrants (bilaga 2).

Mot den bakgrunden föreslås att följande bestämmelse tas upp som § 4d
i företagets stadgar:

"§ 4d

Årsstämman har på den ordinarie årsstämman, som hölls den 16 maj 2017,
godkänt riktlinjer för utfärdande av warrants till företagsledningen
efter § 4c i stadgarna. Riktlinjerna är tillgängliga på företagets
hemsida."

Beslut fattades enhälligt

Punkt 9

Det föreslås att bolagsstämman godkänner följande kontanta avlöning av
styrelsen:

200.000 SEK Ordförande, Magnus Persson, styrelsemedlem, Henrik Moltke
75.000 SEK, styrelsemedlem, Peter J. Holm 75.000 SEK och
styrelsemedlem och VD, Claus E. Olesen 0 SEK.

Beslut fattades enhälligt

För ytterligare information om Initiator Pharma, vänligen kontakta:

Claus Elsborg Olesen, VD
Telefon: +45 6126 0035
E-post: ceo@initiatorpharma.com

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma är ett läkemedelsbolag baserat i Århus i Danmark,
utspunnet från Saniona AB (listat på Nasdaq Stockholm First North
Premier). Bolagets huvudfokus är läkemedelskandidaten IPED2015 som
utgör en ny behandlingsmetod för indikationen erektil dysfunktion
(ED), det vill säga oförmågan hos en man att uppnå och bibehålla en
erektion och därmed kunna genomföra ett samlag. Initiator Pharmas nya
behandlingsmetod med IPED2015 avser att behandla den stora grupp av
patienter som lider av ED och som är resistenta mot dagens
behandlingsmetoder.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/initiator-pharma/r/kommunike-fran-arsstamma-i-...
http://mb.cision.com/Main/15335/2267571/675726.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.