Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-25

Insplanet AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I INSPLANET AB (PUBL)

Aktieägarna i Insplanet AB (publ) kallas härmed till extra
bolagsstämma tisdagen den 27 december 2016 kl. 10:00 i bolagets
lokaler på Grev Turegatan 5, Stockholm.

Anmälan mm
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 20 december
2016, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 23
december 2016. Anmälan skickas till Insplanet AB, att: Tomas Jonson,
Box 26 000, 100 41 Stockholm, eller till bolagsstamma@insplanet.com.
Märk anmälan med "Extra bolagsstämma 2016".

I anmälan ska aktieägaren uppge namn (firma), personnummer
(organisationsnummer), adress och telefonnummer. Det antal biträden
aktieägaren önskar medtaga (högst två) ska anmälas inom samma tid.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Den som företräder juridisk person ska bifoga bestyrkt
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Fullmakten
får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid
i fullmakten (högst 5 år). Registreringsbeviset får inte vara
utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakt i original och
behörighetshandlingar i övrigt ska medtagas till stämman. Observera
att aktieägare som företräds genom fullmakt också måste anmäla sig i
enlighet med ovanstående instruktion.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få
rätt att delta i stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget
namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan
registrering ska vara verkställd tisdagen den 20 december 2016 och
bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Stämmans avslutande
Förslag till beslut
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ändra
verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen enligt styrelsens förslag
för att bättre reflektera bolagets nuvarande strategi och
verksamhetsinriktning, där bolaget bland annat avser att utveckla
tjänster inom bilägandet och bilaffären.

Styrelsens förslag till ny verksamhetsbeskrivning lyder:
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla och driva
konsumenttjänster inom pris-, villkors- och produktinformation för
diverse privatekonomiska kategorier, exempelvis inom försäkringar.
Bolaget skall genom dotterbolag bedriva förmedling, rådgivning och
informationsgivning inom dessa produktkategorier, samt annan
försäkringsrelaterad verksamhet. Vidare skall bolaget utveckla och
driva konsumenttjänster inom bilägande och förmedling/handel av
personbilar, samt därmed förenlig verksamhet.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar den verkställande
direktören att vidta de smärre formella justeringar av den nya
verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen som kan visa sig
erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Övrig information
Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 13 555 912 vid
tidpunkten för kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma
aktieslag.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7 krävs att
aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som
de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Tillgång till handlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 7 framgår
ovan. Styrelsens förslag samt fullmaktsformulär kommer att finnas
tillgängliga för bolagets aktieägare från och med den tisdagen den 13
december 2016 på bolagets kontor med adress Grev Turegatan 5, 100 41
Stockholm. Dokumentationen kommer också att finnas tillgänglig via
bolagets hemsida, www.insplanet.com. Ovannämnda handlingar sänds per
post till aktieägare som så begär.

Aktieägare har enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) rätt att
vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och
verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ärende på dagordningen samt om bolagets förhållande
till annat koncernbolag.

Stockholm i november 2016
Insplanet AB (publ)
Styrelsen
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/insplanet-ab/r/kallelse-till-extra-bolagsstamm...
http://mb.cision.com/Main/1444/2130341/594940.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.