Du är här

2018-08-31

Insplanet AB: Uttalande från den oberoende budkommittén för Insplanet med anledning av det kontanta offentliga uppköpser...

Den oberoende budkommittén för Insplanet rekommenderar enhälligt
aktieägarna i Insplanet att acceptera det kontanta offentliga
uppköpserbjudandet från Zmarta.

Detta uttalande görs av den oberoende budkommittén ("Budkommittén")
för Insplanet AB (publ) ("Insplanet" eller "Bolaget") i enlighet med
punkt II.19 i Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler
för vissa handelsplattformar ("Takeover-reglerna").

Bakgrund

Ceratiidae III AB ("Zmarta"), ett direkt helägt dotterbolag till
Zmarta Sweden Group KB, och indirekt kontrollerat av Bauer Media
Group har idag den 31 augusti 2018 lämnat ett kontant offentligt
uppköpserbjudande till aktieägarna i Insplanet att överlåta samtliga
sina aktier i Insplanet till Zmarta ("Erbjudandet"). Zmarta erbjuder
13,00 kronor kontant per aktie i Insplanet vilket motsvarar ett värde
på samtliga aktier i Insplanet om cirka 176 miljoner kronor[1]
(http://#_ftn1).

Erbjudandet innebär en premie om cirka:

· 20 procent jämfört med stängningskursen om 10,80 kronor för
Insplanet-aktien på Nasdaq First North den 30 augusti 2018, vilket
var sista handelsdag före offentliggörandet av Erbjudandet,

· 29 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen
om 10,08 kronor för Insplanet-aktien på Nasdaq First North under de
senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.

Acceptperioden för Erbjudandet beräknas inledas omkring den 17
september 2018 och avslutas omkring den 2 november 2018, med
förbehåll för eventuella förlängningar. Vänligen se Zmartas
pressmeddelande om Erbjudandet för mer information.

Insplanet har, efter skriftlig begäran från Zmarta, gett Zmarta
möjlighet att genomföra en begränsad bekräftande due
diligence-undersökning avseende Insplanet i samband med
förberedelserna för Erbjudandet och Zmarta har i samband därmed också
träffat Bolagets ledning. Zmarta har, utöver viss begränsad
information från den kvartalsrapport som Insplanet sedermera
offentliggjorde den 23 augusti 2018, inte erhållit någon icke
offentliggjord insiderinformation i samband med due
diligence-undersökningen.

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av sedvanliga villkor, bl.a.
att Zmarta blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet
aktier i Insplanet (efter full utspädning) och att samtliga med
avseende på Erbjudandet och fullföljande av förvärvet av Insplanet
erforderliga myndighetstillstånd har erhållits på enligt Zmarta
godtagbara villkor. Zmarta har förbehållit sig rätten att, helt eller
delvis, frånfalla dessa och övriga villkor för Erbjudandet. Vänligen
se Zmartas pressmeddelande om Erbjudandet för mer information om
villkor för Erbjudandets fullföljande.

Styrelseledamoten Daniel Soussans bolag Alloka AB har oåterkalleligen
åtagit sig att acceptera Erbjudandet. Vidare har Investeringshuset i
Stockholm AB, ett dotterbolag inom Bonnier-koncernen i vilken
styrelseordföranden Emil Viklund och styrelseledamoten Jennifer
Berger är anställda, oåterkalleligen åtagit sig att acceptera
Erbjudandet. Utöver Alloka AB och Investeringshuset i Stockholm AB
kan det noteras att ytterligare två aktieägare, Peter Ahldin och
Richard Båge, oåterkalleligen har åtagit sig att acceptera
Erbjudandet. Sammanlagt representerar dessa fyra aktieägare cirka
80,7 procent av aktierna och rösterna i Insplanet.

Daniel Soussan, Emil Viklund och Jennifer Berger har mot bakgrund av
ovanstående inte deltagit och kommer inte att delta i Insplanets
styrelses handläggning av, eller beslut i anledning av, Erbjudandet.
Detta innebär att Insplanets styrelse inte är beslutför i frågor som
är relaterade till Erbjudandet. Insplanets styrelse har emellertid
beslutat att utse en Budkommitté att fatta de beslut i anledning av
Erbjudandet som annars hade ankommit på styrelsen att fatta.
Budkommittén består av styrelseledamöterna Peter Carlsson, ordförande
i Budkommittén, och Jonas Tellander.

Budkommittén har i enlighet med punkten II.19 i Takeover-reglerna en
rätt men inte en skyldighet att uttala sig om Erbjudandet, eftersom
styrelsen inte är beslutför i frågor som rör Erbjudandet. Vidare ska
Budkommittén enligt samma regel inhämta ett värderingsutlåtande eller
en s.k. fairness opinion från en oberoende expert.

I enlighet med Takeover-reglerna och som ett led i Budkommitténs
utvärdering av Erbjudandet, har Budkommittén inhämtat ett
värderingsutlåtande från Stockholm Corporate Finance AB. Av
värderingsutlåtandet, vilket bifogas som bilaga till detta
pressmeddelande, framgår att Stockholm Corporate Finance AB anser att
Erbjudandet är att betrakta som skäligt ur ett finansiellt perspektiv
för aktieägarna i Insplanet.

Budkommittén för Insplanet har anlitat Kanter Advokatbyrå som legal
rådgivare.

Rekommendation

Budkommitténs uppfattning om Erbjudandet baseras på en bedömning av
ett antal faktorer som Budkommittén har ansett vara relevanta vid
utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte
begränsade till, Bolagets nuvarande ställning, den förväntade
framtida utvecklingen av Bolaget och därtill relaterade möjligheter
och risker. Bedömningen grundar sig även på Stockholm Corporate
Finance AB:s värderingsutlåtande avseende skäligheten ur ett
finansiellt perspektiv för aktieägarna i Insplanet.

I utvärderingen av Erbjudandet har Budkommittén också analyserat
Erbjudandet med hjälp av metoder som normalt används för att
utvärdera bud på noterade bolag, däribland Insplanets värdering i
förhållande till jämförbara noterade bolag och jämförbara förvärv,
budpremier i tidigare offentliga uppköpserbjudanden på Nasdaq First
North, aktiemarknadens förväntningar på Bolaget samt Budkommitténs
syn på Bolagets långsiktiga värde utifrån förväntade utdelningar och
kassaflöden.

Budkommittén noterar att Erbjudandet inte är villkorat av något
finansieringsvillkor utan att Zmarta har erhållit ett bindande
åtagande avseende kapitaltillskott från Heinrich Bauer Verlag KG,
moderbolag i Bauer Media Group, som möjliggör för Zmarta att
genomföra Erbjudandet med kontant betalning.

Vidare noterar Budkommittén att Zmarta avser påkalla tvångsinlösen i
enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) för det fall Zmarta
förvärvar mer än 90 procent av aktierna i Insplanet. I samband därmed
avser Zmarta att verka för att aktierna i Insplanet avnoteras från
Nasdaq First North.

Budkommittén anser att Insplanet är ett högkvalitativt bolag med en
beprövad strategi för att generera stabil och sund organisk tillväxt.
Insplanet har upprepade gånger bevisat sig och har etablerat en
ledande position inom den digitala försäkringsförmedlingsbranschen
mot konsument, vilket har gett Insplanet en god position för
framtiden och för att expandera verksamheten ytterligare.

Budkommittén har även beaktat de risker som är förknippade med att
framgångsrikt bibehålla tillväxt, lönsamhet och marknadspositioner.
Trots den historiskt starka utvecklingen kommer Insplanet att behöva
hantera nya utmaningar, såsom att behålla långsiktig tillväxt, ökande
konkurrens och digitalisering samt önskade lönsamhetsnivåer och
marknadspositioner. Den utvidgade produktstrategin och andra
initiativ som har introducerats för att kunna behålla önskad tillväxt
på lång sikt innebär också risker och ökade investeringsbehov, vilket
kan ha en negativ påverkan på utsikten för vinsttillväxt på medellång
sikt.

Utifrån sin bedömning anser Budkommittén att villkoren för Erbjudandet
motsvarar Insplanets framtida tillväxtmöjligheter, liksom de risker
som är förknippade med dessa möjligheter.

Mot denna bakgrund rekommenderar Budkommittén enhälligt aktieägarna i
Insplanet att acceptera Erbjudandet.

Enligt Takeover-reglerna ska Budkommittén, baserat på vad Zmarta har
uttalat i sitt offentliggörande av Erbjudandet, redovisa sin
uppfattning om den inverkan genomförandet av Erbjudandet kommer att
ha på Insplanet, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om
Zmartas strategiska planer för Insplanet och de effekter som dessa
kan förväntas ha på sysselsättningen och de platser där Insplanet
bedriver sin verksamhet. Zmarta har därvid uttalat att: "Zmarta avser
att omgående genomföra en strategisk översyn av Insplanets ägande i
Cardrop med ambitionen att ta beslut om ägandets långsiktiga framtid.
Utöver detta förutser Zmarta inte att genomförandet av Erbjudandet
kommer att medföra några väsentliga förändringar avseende Insplanets
medarbetare, ledning, anställningsvillkor eller avseende
sysselsättningen och de platser där Insplanet bedriver verksamhet."
Budkommittén utgår från att detta är en korrekt beskrivning och har
ingen anledning att inta en annan uppfattning.

Detta uttalande ska i alla avseenden vara underkastat och tolkas i
enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av uttalandet ska
exklusivt avgöras av svensk domstol.

Stockholm den 31 augusti 2018

Insplanet AB (publ)
Budkommittén

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Carlsson, ordförande i Budkommittén, tfn: 0707 822 608

Denna information är sådan som Insplanet AB (publ) ska offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Takeover-reglerna.
Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges
som kontaktperson i detta pressmeddelande, den 31 augusti 2018, kl.
08:00.

Om Insplanet

Insplanet-koncernen utvecklar och driver digitala konsumenttjänster
och varumärken med huvudsaklig inriktning mot försäkringar och
privatlån. Bolaget har en ledande position inom jämförelse och
förmedling av sakförsäkringar mot konsument via jämförelsesiten
insplanet.com. Jämförelse och förmedling av privatlån, samt i mindre
omfattning ett antal andra privatekonomiska tjänster, erbjuds under
varumärket MyLoan. Koncernen bedriver sedan 2016 även en mindre
verksamhet inom förmedling av begagnade bilar lokalt inom
Stockholmsområdet. Verksamheten befinner sig i ett tidigt
utvecklingsstadium i att stöpa om konceptet till en rikstäckande
digital bilförmedlingstjänst under det nya varumärket Cardrop.
Insplanets aktie är noterad på Nasdaq First North. Mangold är
Insplanets certified adviser. För mer information, se
www.Insplanet.com.

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://#_ftnref1) Baserat på ett totalt antal aktier om 13 555
912.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/insplanet-ab/r/uttalande-fran-den-oberoende-bu...
http://mb.cision.com/Main/1444/2605420/900625.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.