Du är här

2017-08-18

Insplorion: Delårsrapport januari - juni 2017

Sammanfattning av rapportperioden 1 april - 30 juni 2017

· Omsättning uppgick till 64 (601) KSEK
· Rörelsens intäkter uppgick till 342 (880) KSEK
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 877 (-1 178)
KSEK

· Resultat per genomsnittligt antal aktier efter utspädning -0,29
(-0,22) SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten och
investeringsverksamheten uppgick till -2 185 (-1 571) KSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari - 30 juni 2017

· Omsättning uppgick till 201 (601) KSEK
· Rörelsens intäkter uppgick till 1 019 (1 264) KSEK
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 275 (-2 470)
KSEK

· Resultat per genomsnittligt antal aktier efter utspädning -0,50
(-0,47) SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten och
investeringsverksamheten uppgick till -3 886 (-3 007) KSEK

Väsentliga händelser under perioden

· I februari såldes en andra Insplorion Acoulyte-modul, till
professor Nam-Joon Cho vid School of Materials Science and
Engineering, Nanyang Technological University, Singapore.

· I början på mars tecknade ledning och nyckelpersoner aktier med
stöd av teckningsoptioner från bolagets incitamentsprogram. Totalt
emitterades 81 000 aktier och bolaget tillfördes 909 200 kr.

· Sista mars lanserade Insplorion två nya sensorytor till sin
instrumentfamilj, dels en helt platt sensor med nedsänkta
nanopartiklar för Acoulyte, dels en sensor med större hålrum för
studier av bland annat transporten av läkemedelskandidater genom
cellmembran.

· På Insplorions årsstämma den 5 april omvaldes styrelse och
revisor. Styrelsen fick ett bemyndigande om att intill nästa
årsstämma vid ett eller flera tillfällen få emittera maximalt 1 200
000 aktier (ca 20%) med befintliga aktieägares företrädesrätt samt
att vid ett eller flera tillfällen få emittera maximalt 600 000
aktier (ca 10%) utan befintliga aktieägares företrädesrätt.

· I början på maj fick Insplorions huvudpatentansökan "Sensor Using
Localized Surface Plasmon Resonance (LSPR)" statusen "issue of
notification" i USA, vilket innebar att granskningsprocessen var klar
och patentet blev beviljat den 23 maj. Patentansökan skickades in
internationellt i maj 2010. Sedan dess har patent beviljats i Japan i
början på 2015 och i Kina i slutet av 2016.

· Åttonde maj presenterades att integreringen av Insplorion-sensorer
i AGM-batterier lyckats. Projektet, som finansierats av ett
amerikanskt komponentbolag, fokuserar på att undersöka
tillverkningsmetoder, utvärdera typ och storlek av fibrer samt
batteriprestanda. Resultaten visade att tunna fibrer på 125 µm kan
monteras på ett effektivt sätt och förbli vakuumtätt. Parallella
mätningar med batterier utan fibrer visade att den tunna sensorn inte
påverkar litium-jon-cellernas kapacitet.

· Nionde maj blev Insplorions gaspatentansökan "A sensor, system,
and method for sensing a gas" ett beviljat patent i USA.
Gassensorpatentetansökan skickades in i december 2014 och täcker
beläggningen av sensorytan med olika material för att få hög
känslighet och specificitet mot den gas man vill detektera. Patentet
täcker alltså Insplorions applikationer inom olika typer av
gasdetektion som till exempel luftkvalitetsmätning.

· I slutet på maj blev huvudpatentet "Sensor Using Localized Surface
Plasmon Resonance (LSPR)" även beviljat i Europa (EPO). Patentet är
nu beviljat på alla marknader som bolaget har sökt skydd på.

· I slutet på juni tecknade ledning och nyckelpersoner aktier med
stöd av teckningsoptioner från bolagets incitamentsprogram. Totalt
emitterades 87 500 aktier och bolaget tillfördes 1 031 000 kr.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· I början på juli blev det klart att Insplorions sensorer ska mäta
Göteborgs stadsluft genom den västsvenska hubben "Luft och Vatten med
Internet of Things" (LoV-IoT). Göteborgs Stad leder en grupp med 14
parter, där Insplorion ingår, som har fått ett anslag på 12 miljoner
kronor av Vinnova för att med Internet of Things (IoT) och sensorer
utveckla ett effektivare system för insamling av information om
städers luft- och vattenkvalitet.

· I mitten på juli presenterades resultaten från batteritester med
Uppsala universitet som finansierats av samverkansprogrammet FFI
Energi och Miljö. Resultaten bekräftar nyttan av att använda
Insplorions sensor som effektivare metod för mätning av laddstatus
och visar att även temperatur och batterihälsa kan mätas.

VD-kommentar

Under andra kvartalet 2017 kunde nya framsteg inom affärsområdet
Sensor System redovisas i batterisensorprojektet, som vi driver i
samarbete dels med den brittiska batteritillverkaren AGM, dels med
Uppsala universitet.

Tillsammans med AGM kunde vi i maj, efter cirka åtta månaders arbete,
påvisa att Insplorions batterisensorer kan integreras med AGM:s
batterier med bibehållen prestanda på batteriet. Jämfört med dagens
relativt trubbiga mätmetoder kan vår nya teknik ge en mer exakt
mätning av batteriets kapacitet, innebärande att utnyttjningsgraden
kan öka avsevärt. Detta är goda nyheter för elbilsmarknaden, där
bättre mätning och styrning av batterier förväntas både öka elbilars
räckvidd och batteriets livslängd.

I juli månad, efter rapporteringsperioden, redovisade vi tillsammans
med Uppsala universitet resultaten från de batteritester där fokus
varit att bättre kartlägga vilken data Insplorions NPS-teknik kan ge
för litium-jon-batterier. Våra tidigare utfall av tester kunde nu
bekräftas. Tack vare vår teknik uppnås en effektivare mätning
gällande kapacitet, men även hur batteriet åldras samt temperaturen
mitt i batteriet, vilket är avgörande för att maximera utnyttjandet.

Inom affärsområdet Instruments har vi hållit en fortsatt hög aktivitet
gällande marknadsföring och genomförande av demonstrationer och
intresset för våra produkter är stort. Ledtiden för att genomföra
affärer är dock lång. Det beror i huvudsak på att köparna utgörs av
universitet och läroanstalter, vars finansiering bygger på anslag,
och där beslutstiden ofta är lång. Samtidigt fortsätter våra
kontinuerliga dialoger med både brukare och potentiella kunder i
syfte att fånga upp synpunkter, behov och önskemål på användandet av
våra instrument - vilket ger viktig information till en effektiv
marknadsbearbetning och vidare produktutveckling.

Som förväntat erhöll vi under perioden godkännande av två patent i
USA, dels för Insplorions huvudpatent "Sensor Using Localized Surface
Plasmon Resonance", dels för gassensorpatentet "A sensor, system, and
method for sensing a gas". Huvudpatentet blev strax därpå även
beviljat av EPO (European Patent Office) för Europa. Det innebär att
Insplorion nu har skydd för vår teknik på samtliga marknader i
världen där vi ser de stora framtida affärsmöjligheterna.

I juli månad offentliggjordes att Vinnova delfinansierar ett projekt
som drivs med Göteborgs stad för att utveckla ett effektivare sätt
att mäta stadens luft- och vattenkvalitet. Insplorion är en av 14
parter som deltar i projektet, vars totala budget uppgår till cirka
25 MSEK. För vår del innebär deltagandet att vi får en plattform att
testa vår luftkvalitetsensor på och tillgång till ett nätverk av
partners som kommer ha stor vikt vid integrering av vår sensor på
olika plattformar, samt att vi inom projektet kan få referensdata för
framtida marknadsföring och lansering.

Sammantaget är det med tillfredsställelse jag kan konstatera att vi
inom Insplorion tagit viktiga steg framåt under årets andra kvartal.
Givetvis är det framgångarna inom affärsområdet Sensor Systems som
framför allt rönt uppmärksamhet. Vi har fått ytterligare bevis för
att vår teknik fungerar, vilket ger oss råg i ryggen att fortsätta
bygga nödvändig teknisk dokumentation samtidigt som våra dialoger med
samarbetspartners och potentiella projekttagare successivt stärks.

Resultaten av våra tester gällande möjligheten till en effektivare
batteristyrning kommer samtidigt med att flera globala
fordonstillverkare annonserat strategiomläggningar. Inriktningen mot
eldrift prioriteras nu på bekostnad av traditionell
förbränningsteknik av fossila bränslen. Intresset från
elbilsmarknaden för Insplorions teknik har ökat väsentligt under
senare tid och stärkt både vår position och ambition att bli en
viktig aktör i den kommande omställningen.

Patrik Dahlqvist, VD

Aktien

Per den 30 juni uppgick antal aktier till 6 450 481.

Optionsprogram för nyckelpersoner

Per den 30 juni 2017 har bolaget tre av bolagstämman beslutade
personaloptionsprogram, 2013/2017, 2015/2018 och 2016/2018 som delvis
har nyttjats. Fullt nyttjande av kvarstående optionsprogram motsvarar
131 500 aktier, motsvarande 2,04% av bolagets utestående aktier.

Principer för periodrapportens upprättande

Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och med
tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För immateriella
tillgångar har aktiverings-modellen i det allmänna rådet tillämpats.
Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet
respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Granskning av revisor

Periodrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

Kommande finansiella rapporter

2017-11-15 Delårsrapport för tredje kvartalet 2017
2018-02-21 Bokslutskommuniké för 2017
2018-04-17 Årsstämma 2018

Avlämnande av delårsrapport

Göteborg den 18 augusti 2017
Insplorion AB (publ)
Styrelsen

Jan Wahlström, Styrelseordförande
Gunilla Almgren, Ledamot
Bengt Belfrage, Ledamot
Jan Burenius, Ledamot
Caroline Pamp, Ledamot

Insplorion AB (publ)
Sahlgrenska Science Park
Medicinaregatan 8A
413 90 GÖTEBORG

031-380 26 95
info@insplorion.com
www.insplorion.com

Denna information är sådan information som Insplorion AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom AktieTorgets försorg, för
offentliggörande 18 augusti 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/insplorion/r/delarsrapport-januari---juni-2017...
http://mb.cision.com/Main/12412/2328167/711018.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.