Du är här

2018-08-21

Insplorion: Delårsrapport januari - juni 2018

Sammanfattning av rapportperioden 1 april - 30 juni 2018
· Omsättning uppgick till 1 916 (64) KSEK
· Rörelsens intäkter uppgick till 2 413 (342) KSEK
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 426 (-1 877) KSEK
· Resultat per genomsnittligt antal aktier efter utspädning -0,21
(-0,29) SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten och
investeringsverksamheten uppgick till -2 883 (-2185) KSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari - 30 juni 2018
· Omsättning uppgick till 1 972 (201) KSEK
· Rörelsens intäkter uppgick till 2 853 (1 019) KSEK
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 258 (-3 275) KSEK
· Resultat per genomsnittligt antal aktier efter utspädning -0,48
(-0,50) SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten och
investeringsverksamheten uppgick till -5 194 (-3 886) KSEK

Väsentliga händelser under perioden 1 januari - 30 juni 2018
· 17 januari genomfördes en extra bolagsstämma där stämman beslutade i
enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att
besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler
och/eller teckningsoptioner i bolaget. Det noteras att beslutet var
enhälligt.

· 23 januari genomförde Insplorion finansiering om 10 MSEK genom
emission av konvertibler och teckningsoptioner inom ramen för avtalet
som tecknats med European Select Growth Opportunities Fund (ESGO).
Gratis teckningsoptioner gavs till befintliga aktieägare för att
motverka utspädning.

· 15 mars blev Insplorion utsedd till "National Winner" på European
Business Awards. Insplorion utsågs till vinnare i kategorin
Innovation av en oberoende jury bestående av ledande företagsledare,
politiker och akademiker. Insplorion representerade Sverige i
Europafinalen av tävlingen senare under året.

· 28 mars visade resultaten ifrån förstudieprojektet "Miniatyrisering
av ett nanosensorsystem för batterier" att det är möjligt att bygga
mycket billiga fiberoptiska sensorsystem som möter kraven för
batterisensorn.

· 13 april sålde Insplorion en Acoulyte-modul till professor Marletta
vid universitetet i Catania, Italien, som arbetar inom områdena
funktionella bioytor, biosensorer och stimuli-responsiva ultratunna
filmer. Forskargruppen är en av de tidiga användarna av både QCM-D
och NPS-tekniken.

· På Insplorion årsstämma den 17 april omvaldes revisor samt
ledamöterna Gunilla Almgren, Jan Burenius, Caroline Pamp och Jan
Wahlström (ordförande). Som ny ledamot valdes Ulla-Britt Fräjdin
Hellqvist. Stämman beslutade att Bolaget skall emittera högst 120 000
teckningsoptioner avsett för nyckelpersoner i bolaget. Styrelsen fick
ett bemyndigande om att besluta om nyemission av aktier, emission av
konvertibler och/eller teckningsoptioner som sammanlagt högst kan öka
med 1 300 000 aktier (ca 19,7%). Det noteras att besluten var
enhälliga.

· 24 april deltog Insplorion i svensk-japanska rundabordssamtal med
ministrar, professorer och näringslivstoppar kring energilager. Mötet
skedde inom den delegation där svenskt näringsliv tillsammans med
regeringsmedlemmar uppmärksammade Japan och Sveriges 150 år av
handel.

· 3 maj blev EU projektet Adaptive Control of Energy System (ACES)
beviljat med 10 MSEK där Insplorion kommer integrera och demonstrera
batterisensorn för energilagring. Elva olika samarbetspartners
inklusive Fraunhofer IFF, VänerEnergi, ABB Power Grids och
Insplorion, kommer att bygga fyra olika demonstrationsanläggningar
där Insplorion finansieras med drygt 0,6 MSEK.

· 14 maj såldes ett X1-system till prof. Yibin Bu vid Southern
University of Science and Technology (SUST) i Kina. Professor Yibin
Bu har tidigare använt X1-systemet när hon gjorde sin
doktorsavhandling på Technische Universiteit i Eindhoven,
Nederländerna.

· 29 maj blev det klart att VINNOVA finansierar Insplorions utveckling
av den fiberoptiska sensorplattformen med 1,7 MSEK inom projektet
"Development of a Nano-Plasmonic Fiber Optic Sensing Platform for
Battery Monitoring" som en del inom Smartare
Elektroniksystem-programmet. Den totala budgeten för projektet är 3,2
MSEK och RISE Acreo är huvudpartnern. Projektet följer de
framgångsrika resultaten från förstudien finansierad av samma program
kring storskalig produktion och användning av fiberoptisk baserad
NPS, som kommunicerades i slutet av mars i år.

· 11 juni köpte ett tyskt forskningsinstitut ett Acoulyte-instrument.
Forskargruppen studerar ljuskänsliga biomaterial där Acoulyte kommer
att användas för att studera realtidssvar av polymerer och proteiner.
Detta är den första försäljningen som genomförts av Insplorions tyska
distributör LOT-QuantumDesign.

· 27 juni sålde Insplorion ett XNano-system till professor Yalong Bai
vid Shanghai Academy of Agricultural Sciences (SAAS) i Kina.
Professor Yalong Bai och hans grupp kommer att använda XNano-systemet
för forskning inom patogener, virus och bakterier. Försäljningen har
genomförts av Insplorions kinesiska distributör Honoprof med ett
ordervärde på knappt 500 000 kr.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
I början av juli tecknade Insplorion ett samarbetsavtal med Littelfuse
för batterisensorn. Syftet med samarbetet är ökade
marknadsaktiviteter och teknisk utveckling för att påskynda
utvecklingen av denna innovativa batterisensorteknik för
bilindustrin.

VD-kommentar
Det var med stor glädje vi under andra kvartalet 2018 kunde notera tre
viktiga försäljningar inom instrumentaffären. Detta är ett rekord för
ett enskilt kvartal. Strax efter rapportperiodens slut kunde vi räkna
in ytterligare en väsentlig framgång. I mitten av juli tecknade vi
ett samarbetsavtal med amerikanska Littelfuse där syfte är att
tillsammans påskynda utvecklingen av vår patenterade
batterisensorteknik, i första hand riktad mot bilindustrin.

Först om instrumentaffären. Under kvartalet kunde två av våra
distributörer slutföra tre försäljningar. Två av affärerna initierats
och drevs av Insplorions kinesiska distributör, Honoprof. I maj
förvärvade professor Yibin Hu vid Southern University of Science and
Technology (SUST) ett X1-system, som framför allt ska användas för
att skapa underlag för en framtida utveckling av renare
förbränningsmotorer. I juni förvärvade professor Yalong Bai vid
Shanghai Academy of Agricultural Sciences (SAAS) i Kina ett
XNano-system. Här ska systemet användas för forskning inom patogener,
virus och bakterier. I juni genomfördes även en försäljning av ett
Acoulyte-instrument till ett tyskt forskningsinstitut, som verkar
inom området regenerativ medicin. Affären var den första
försäljningen som fullbordades av vår tyska distributör
LOT-QuantumDesign och är i vidare mening betydelsefull. Det beroende
på att Insplorions optiska NPS-teknik, via Acoulyte-instrumentet, kan
kombineras med den akustiska QCM-D-tekniken. LOT-QuantumDesign är
distributör för båda systemen och kan erbjuda färdiga paket med båda
teknikerna till nya kunder inom främst Life Science-sektorn.

Det är också glädjande att samtliga affärer genomfördes av våra
distributörer. De tre försäljningarna under perioden innebar intäkter
om knappt 2 MSEK, vilket minskar gapet mellan kostnader och intäkter
för andra kvartalet. Jag har dock påpekat det tidigare och gör det
igen - ledtiderna för försäljning av våra instrument är långa. Ändå
kan sägas att vi under året stärkt vårt momentum.

Det samarbetsavtal med amerikanska Littelfuse, som tecknades i mitten
av juli, innebar att vi tog ett stort steg framåt i vårt arbete med
att kommersialisera vår batterisensorteknik. Littelfuse är sedan lång
tid tillbaka en etablerad underleverantör till den globala
bilindustrin och har upparbetade kontakter med i stort sett alla
aktörer. Littelfuse är noterat på Nasdaq i New York och har cirka 11
000 medarbetare och verksamhet på cirka 50 platser, världen över.
Bolaget har en uttalad strategi att växa och ta marknadsandelar inom
sensortekniken och tillsammans med Insplorion är ambitionen att bli
en leverantör till såväl bilindustrin som de stora
batteritillverkarna. Vårt samarbete med Littelfuse daterar sig drygt
två år tillbaka i tiden. I september 2016 kommunicerade vi att "ett
amerikanskt elkomponentföretag investerat cirka 550 000 SEK i vårt
samarbete med det brittiska företaget AGM Batteries, i syfte att med
kommersiella metoder tillverka en battericell med integration av
Insplorions batterisensor".

I dag sker ett utvecklat samarbete mellan Insplorion och Littelfuse
när det gäller kommersialisering av tekniken för stora volymer samt
mellan Insplorion och AGM med inriktning på specialbatterier och
batterier av mer extrem karaktär, där volymerna av förklarliga skäl
är begränsade. Efterfrågan av batterisensorn i större volymer kommer
i huvudsak från den globala fordonsbranschen. Utvecklingen av elbilar
går snabbt och tillverkarnas krav på kostnadseffektivisering är hög.
För Insplorions del ger vårt samarbete med både Littelfuse som AGM
hög trovärdighet i branschen. Vi har patentskydd för vår teknik och
flera andra typer av kunskapsskydd, vilket gör oss till en attraktiv
partner.

Patrik Dahlqvist, VD

Insplorion AB (publ)
Sahlgrenska Science Park
Medicinaregatan 8A
413 90 GÖTEBORG

031-380 26 95
info@insplorion.com
www.insplorion.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/insplorion/r/delarsrapport-januari---juni-2018...
http://mb.cision.com/Main/12412/2596542/894798.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.