Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

Insplorion: Delårsrapport Januari - mars 2016

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari - 31 mars 2016

· Omsättning uppgick till 0 (674) KSEK
· Rörelsens intäkter uppgick till 384 (748) KSEK
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 226 (-518) KSEK
· Resultat per genomsnittligt antal aktier efter utspädning -0,24
(-2,49) SEK

· Soliditeten uppgick per den 31 mars 2016 till 38% (1%)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten och
investeringsverksamheten uppgick till -1 467 (558) KSEK

Väsentliga händelser under perioden

· Båda Insplorions sensorprojekt kring batteri och luftkvalitet blev
utvalda att medverka på TechConnect World Innovation i Washington DC,
USA. TechConnect World är en av världens största mötesplatser där en
bred blandning av beslutsfattare inom industri och akademi samlas för
att möjliggöra nätverkande kring och påskynda kommersialiseringen av
innovativa produkter.

· Utvecklingsprogrammet MULTIMAT - A multiscale approach to
mesostructured material design, blev utvalt för finansiering inom EUs
ramprogram Horizon 2020. MULTIMAT omfattar 13 doktorsutbildningar med
fokus på att både utbilda forskare och öka kunskapen kring
industriellt viktiga nanomaterial. Programmet skall pågå i tre år och
totalt tio universitet samt nio företag är involverade, varav
Insplorion och Akzo Nobel är två.

· Insplorion genomförde framgångsrika mätningar av laddning i
litium-jon-batterier med sin sensorteknik. Detta skedde inom ett
samarbete med Uppsala universitet där Fredrik Björefors i Kristina
Edströms grupp stått för batterikunskapen. Det har krävts en del
teknisk anpassning av Insplorions teknik för att fungera i en
battericell. Genom att effektivare mäta laddningsnivå kan Insplorions
sensorteknik möjliggöra att dagens batteriers kapacitet utnyttjas i
storleksordningen 15 % bättre och samtidigt ge en bättre överblick av
batteriets generella hälsa, i realtid.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Insplorion sålde ett XNano-system till docent Susanne Wiedmers
grupp, Institutionen för Kemi på Helsingfors universitet i Finland.
Under hösten 2015 genomfördes testmätningar med Insplorions
XNano-system på plats i Helsingfors med lyckade resultat som blev
grunden för deras finansieringsprocess. Så sent som i slutet av mars
genomfördes ytterligare tester av Dr. Joanna Witos, forskare hos
Susanne, denna gång i Insplorions laboratorium i Göteborg.

· Insplorions årsstämma hölls den 6 april. Förutom omval av
styrelseledamöterna Jan Wahlström (styrelseordförande), Gunilla
Almgren, Bengt Belfrage och Caroline Pamp beslutade om nyval av Jan
Burenius. Sven Cristea, KPMG, valdes till bolagets revisor. Bolaget
fick mandat att genomföra ett teckningsoptionsprogram till
nyckelpersoner i bolaget på högst 90 000 teckningsoptioner och
styrelsen fick bemyndigande att intill nästa årsstämma emittera
maximalt 2 600 000 aktier.

· Insplorions batterisensor har belönats med TechConnect Global
Innovation Award. Urvalskriterierna för utmärkelsen var hur stor
påverkan som innovationen kan ha inom sitt specifika industriområde.
Utmärkelsen innebär bland annat ett betydligt större genomslag på den
kommande TechConnectmötet i Washington DC, USA, med bland annat
presentation på scen av batteriprojektet.

VD-kommentar

Etableringen av Insplorions teknik har gjort stora framsteg under
början av året, både som forskningsinstrument och som sensorteknik.
Bland annat har vår grundargrupp med docent Christoph Langhammer i
spetsen erhållit nästan 30 MSEK från Stiftelsen för Strategisk
Forskning som ett av tio utvalda toppforskarlag i Sverige. Inom
projektet skall han med sina kollegor utveckla ett nytt
hybridmaterial där nanoplasmoniska partiklar kombineras med plast.
Insplorions NPS teknik skall då bland annat kunna tillverkas med
andra metoder som till exempel 3D-printing. Detta förväntas bland
annat kunna resultera i effektivare masstillverkning vilket är av
stor vikt vid design och tillverkning av olika typer av gassensorer.
Denna utveckling stärker både tekniken i stort som mätmetod och
forskningsinstrument, men förväntas även ha positiv effekt på
utvecklingen av framtida sensorsystem.

Inom affärsområdet Instruments är aktiviteten hög. Vi har haft kunder
i vårt eget laboratorium i Göteborg, där de har genomfört förstudier
på våra instrument. Detta bidrog stort till den försäljning som
nyligen genomfördes till Helsingfors universitet och docent Susanne
Wiedmer. Det är den första försäljningen med fokus mot
pappersindustrin där vi nu fått ett första fotfäste. Att låta kund
både göra sina förstudier på plats hos oss och även få utbildning på
instrumentet i vårt eget laboratorium är effektivare än att genomföra
installation och utbildning på plats och är något vi kommer göra mer
utav. Den ökade aktiviteten i vårt laboratorium med kunders
förstudier och med dem på plats är ett tydligt tecken på det ökade
intresset vi ser allteftersom vår mätteknik blir mer etablerad.

Första mätningarna med vår NPS teknik i ett litium-jon-batteri är
förstås en milstolpe för bolagets Sensor Systems projekt. Den
positiva respons som vi fått kring vårt batterisensorprojekt dels
från den akademiska världen efter vår presentation på
Energimyndighetens batterikonferens i april och dels den utmärkelse
från industrin som Global Innovation Awardee på det kommande
TechConnectmötet i Washington DC, är mycket uppmuntrande. Med detta i
ryggen kan vi nu ta större steg vid bearbetandet av sensortillverkare
och aktörer inom batteriindustrin. Även utvecklingsarbetet tar en
annan form när fokus flyttas från mätningar på prototypbatterier till
att ta fram en fiberbaserad sensor som skall kan integreras i
tillverkningsprocessen av battericeller.

För luftkvalitetsensorn har utvecklingsarbetet dels bestått av
miniatyrisering, där första koncept som bärbar sensorenhet börjar ta
form. Andra behov där samma sensor kan nyttjas, t ex i bilar för
styrning av kupéns ventilation och för luftkvalitétsövervakning för
städers trafikplanering, har blivit tydligare.

Den feedback som vi får från våra externa kontakter sporrar oss till
fortsatt hög aktivitet och jag ser med tillförsikt fram emot de
fortsatta utmaningar och genombrott som väntar under året.

Patrik Dahlqvist, VD

Aktien

Per den 31 mars 2016 uppgick antal aktier till 5 025 585.

Optionsprogram för nyckelpersoner

Per den 31 mars 2016 har bolaget två, av bolagstämman beslutade
personaloptionsprogram, 2013/2017 och 2015/2018. Fullt utnyttjat
omfattar optionsprogrammen 255 000 aktier, motsvarande 5,1% av
bolagets aktier.

Principer för periodrapportens upprättande

Rapporten har upprättas i enlighet årsredovisningslagen och med
tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För immateriella
tillgångar har aktiverings-modellen i det allmänna rådet tillämpats.
Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet
respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Granskning av revisor

Periodrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

Kommande finansiella rapporter

2016-08-24 Delårsrapport för andra kvartalet 2016

2016-11-09 Delårsrapport för tredje kvartalet 2016

2017-02-23 Bokslutskommuniké 2017

Avlämnande av delårsrapport

Göteborg den 12 maj 2016

Insplorion AB (publ)

Styrelsen

Jan Wahlström Styrelseordförande

Gunilla Almgren Ledamot

Bengt Belfrage Ledamot

Jan Burenius Ledamot

Caroline Pamp Ledamot

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/insplorion/r/delarsrapport-januari---mars-2016...
http://mb.cision.com/Main/12412/2007651/514774.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.