Du är här

2017-05-22

Insplorion: Delårsrapport januari-mars 2017

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari - 31 mars 2017

· Omsättning uppgick till 137 (0) KSEK
· Rörelsens intäkter uppgick till 677 (384) KSEK
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 397 (-1 292)
KSEK

· Resultat per genomsnittligt antal aktier efter utspädning -0,21
(-0,24) SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten och
investeringsverksamheten uppgick till -1 701 (-1 436) KSEK

Väsentliga händelser under perioden 1 januari - 31 mars 2016

· I februari såldes en andra Insplorion Acoulyte modul, till
professor Nam-Joon Cho vid School of Materials Science and
Engineering, Nanyang Technological University, Singapore. Professor
Nam-Joon Cho har varit en aktiv Insplorionkund sedan 2013 med ett
Insplorion XNano-system. Med Insplorion Acoulyte kombineras den
akustiska QCM-D-tekniken med Insplorions optiska NPS-teknik vilket
möjliggör samtidig mätning med de två olika teknikerna under
identiska experimentella betingelser.

· I början av mars tecknade ledning och nyckelpersoner aktier med
stöd av teckningsoptioner från bolagets incitamentsprogram. Totalt
emitterades 81 000 aktier och bolaget tillfördes 909 200 kr.

· Sista mars lanserade Insplorion två nya sensorytor till sin
instrumentfamilj. Dels en helt platt sensor med nedsänkta
nanopartiklar för Acoulyte, dels en sensor med större hålrum för
studier av bland annat transporten av läkemedelskandidater genom
cellmembran. De nya platta Acoulytesensorerna underlättar för
användare av QCM-D-instrument att jämföra sina tidigare resultat, som
gjorts på platta QCM-sensorer, med de resultat de får med
kombinationen av QCM-D och NPS-tekniken. Sensorerna med ett större
hålrum under ett mindre hål möjliggör att ett cellmembran placeras
ovanför hålrummen varvid man kan studera hur snabbt och hur mycket av
en viss molekyl som passerar genom membranet. Möjligheten att studera
hur snabbt och hur mycket av en specifik molekyl som transporteras
genom ett membran är av stor vikt bland annat vid de tidiga stegen
vid läkemedelsutveckling.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· På Insplorion årsstämma den 5 april omvaldes styrelse och revisor.
Styrelsen fick ett bemyndigande om att intill nästa årsstämma vid ett
eller flera tillfällen få emittera maximalt 1 200 000 aktier (ca 20%)
med befintliga aktieägares företrädesrätt samt att vid ett eller
flera tillfällen få emittera maximalt 600 000 aktier (ca 10%) utan
befintliga aktieägares företrädesrätt.

· I början av maj fick Insplorions huvudpatentansökan "Sensor Using
Localized Surface Plasmon Resonance (LSPR)" statusen "issue of
notification" i USA, vilket innebär att granskningprocessen är klar
och patentet kommer att bli beviljat den 23 maj. Patentansökan
skickades in internationellt i maj 2010. Sedan dess har godkända
patent beviljats i Japan i början på 2015 och i Kina i slutet av
2016.

· I början av maj blev även Insplorions gaspatentansökan "A sensor,
system, and method for sensing a gas" ett beviljat patent i USA.
Gassensorpatentetansökan skickades in i december 2014 och täcker
beläggningen av sensorytan med olika material för att få hög
känslighet och specificitet mot den gas man vill detektera. Patentet
täcker alltså Insplorions applikationer inom olika typer av
gasdetektion som till exempel luftkvalitetsmätning.

VD-kommentar

Under Q1 2017 har verksamheten inom Insplorion präglats av ökad
intensitet i marknadsföring och fortsatt utveckling av produkter inom
affärsområdet Instruments. Vidare har fokus för affärsområdet Sensor
Systems varit det fortsatta samarbetet med den skotska
battericellstillverkaren AGM Batteries. Här har syftet att testa våra
batterisensorer i deras battericeller och därigenom kunna påvisa en
förbättrad övervakning och drift vid upp- och urladdningsprocesserna
uppnåtts.

I februari sålde Insplorion en Acoulyte-modul till professor Nam-Joon
Cho vid Nanyang Technological University i Singapore. Professor Cho
har använt sig av vår optiskt baserade NPS-teknik sedan 2013, och har
med data från Acoulyte redan publicerat två vetenskapliga artiklar
inom life science-området. I mars lanserade vi två nya sensorer till
Insplorions mätinstrument: en helt platt sensor med nedsänkta
nanopartiklar för Acoulyte och en sensor med större hålrum för
studier av bland annat transporten av läkemedelskandidater genom
cellmembran. Båda produkterna är till stor del ett resultat av våra
kontinuerliga dialoger med både befintliga och potentiella kunder och
det är mycket tillfredsställande att vi kan möta de behov och
önskemål som användarna av våra instrument framför.

Vid årsstämman 5 april beslutades om ett bemyndigande för styrelsen
att fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen kunna
emittera upp till 1 800 000 nya aktier, motsvarande en ökning med upp
till 30 procent av nuvarande antalet aktier. Maximalt kan 1 200 000
aktier emitteras med befintliga aktieägares företrädesrätt samt 600
000 aktier utan företrädesrätt. Den handlingsfrihet som bemyndigandet
ger Insplorion är av stor vikt. I de fall vi får möjlighet att addera
värdefull kompetens eller produkter har vi nu det mandat som krävs.

I början av maj fick Insplorion ett förhandsbesked av amerikanska
patentverket, USPTO, att vårt huvudpatent "Sensor Using Localized
Surface Plasmon Resonance" kommer att beviljas patentskydd i USA i
morgon, 23 maj. Patentetskyddet gäller fram till 12 oktober 2030* och
ger oss en viktig kvalitetsstämpel. Vi kommer nu kunna öka takten på
den viktiga USA-marknaden, eftersom patentet ger ett starkt stöd till
instrumentförsäljningen. Att Insplorion kan erbjuda en unik produkt
med godkänt patent betyder bland annat att vi kvalificerar oss för
"sole source", vilket för våra kunders del innebär att kraven på
reglerad upphandling förenklas. Under 2015 erhöll vi motsvarande
patentskydd i Japan och 2016 i Kina.

Strax därpå blev det klart att även vårt gaspatentansökan "A sensor,
system, and method for sensing a gas" också blivit ett godkänt patent
i USA. Det stärker väsentligt vår kontrollposition och skyddar
specifikt användningsområden där NPS-tekniken används inom
gassensorapplikationer som inom det pågående
luftkvalitetsensorprojektet.

Det samarbete mellan Insplorion och den skotska
battericellstillverkaren AGM Batteries, som inleddes i september
2016, har utvecklats enligt plan. Vår gemensamma målsättning är att
med kommersiella produktionsmetoder utveckla battericeller med
integrerade sensorer från Insplorion. De omfattande tester som
hittills genomförts har visat att vår sensor inte stör battericellens
prestanda och att vi kan få en tät genomgång in i cellen. Dessa
tester har varit framgångsrika. Det är frågor som vi ombetts att
besvara i våra dialoger med industrin där vi nu kan ta dialogen till
nästa nivå. För närvarande genomförs den sista omgången tester i
samarbete med Uppsala universitet och resultaten beräknas vara klara
runt halvårsskiftet.

Inledningen av 2017 har inneburit tydliga steg i önskad riktning. Vi
har ökat takten inom Instruments och de prioriterade aktiviteterna
framåt rör i huvudsak försäljningen av Acoulyte. Det handlar om att
nå ut till marknaden med demosystem, skapa och genomföra kampanjer
själva och i samarbete med våra distributörer. Inom Sensor Systems
har de framgångsrika testerna tillsammans med AGM Batteries givit oss
ytterligare energi i arbetet med att leda projektet hela vägen till
industriell verksamhet. Det är också glädjande att se hur
utvecklingen gällande vårt tämligen nystartade luftvårdsprojekt tar
fart, från arbete i laboratorium till realistiska tester och mot
planerade fälttester under slutet av året.

Inom Insplorion ser vi fram emot en spännande fortsättning av 2017.

Patrik Dahlqvist, VD

* Patentet gäller till 12 oktober 2030 under förutsättning att
årsavgifterna betalas och att det inte ogiltigförklaras.

Aktien

Per den 31 mars uppgick antal aktier till 6 362 981.

Optionsprogram för nyckelpersoner

Per den 31 mars 2017 har bolaget tre av bolagstämman beslutade
personaloptionsprogram: 2013/2017, 2015/2018 och 2016/2018 som delvis
har utnyttjat. Fullt utnyttjande av kvarstående optionsprogram
motsvarar 219 000 aktier, motsvarande 3,4% av bolagets utestående
aktier.

Principer för periodrapportens upprättande

Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och med
tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För immateriella
tillgångar har aktiverings-modellen i det allmänna rådet tillämpats.
Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet
respektive nominellt värde om ej annat framgår. Granskning av
revisorPeriodrapporten har inte varit föremål för granskning av
bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

2017-08-18 Halvårsrapport
2017-11-15 Delårsrapport tre
2018-02-21 Bokslutskommuniké för 2017
Avlämnande av delårsrapport
Göteborg den 22 maj 2017
Insplorion AB (publ)
Styrelsen

Jan Wahlström Styrelseordförande
Gunilla Almgren Ledamot
Bengt Belfrage Ledamot
Jan Burenius Ledamot
Caroline Pamp Ledamot

Insplorion AB (publ)
Sahlgrenska Science Park
Medicinaregatan 8A
413 90 GÖTEBORG

031-380 26 95
info@insplorion.com
www.insplorion.com

Denna information är sådan information som Insplorion AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom AktieTorgets försorg, för
offentliggörande 22 maj 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/insplorion/r/delarsrapport-januari-mars-2017,c...
http://mb.cision.com/Main/12412/2270477/677764.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.