Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-09

Insplorion: Delårsrapport Januari - september 2016

Sammanfattning av rapportperioden 1 juli - 30 september 2016

· Omsättning uppgick till 253 (26) KSEK
· Rörelsens intäkter uppgick till 485 (356) KSEK
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 457 (-741) KSEK
· Resultat per genomsnittligt antal aktier efter utspädning -0,27
(-0,14) SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten och
investeringsverksamheten uppgick till -1 837 (-1 522) KSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari - 30 september 2016

· Omsättning uppgick till 854 (739) KSEK
· Rörelsens intäkter uppgick till 1 748 (1 231) KSEK
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 927 (-2 685)
KSEK

· Resultat per genomsnittligt antal aktier efter utspädning -0,74
(-0,82) SEK

· Soliditeten uppgick per den 30 september 2016 till 15% (51%)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten och
investeringsverksamheten uppgick till -4 844 (-2 957) KSEK

Väsentliga händelser under perioden 1 januari - 30 september 2016

· I mars blev Insplorions sensorprojekt kring batteri och
luftkvalitet utvalda att medverka på TechConnect World Innovation i
Washington DC, USA. TechConnect World är en av världens största
mötesplatser där en bred blandning av beslutsfattare inom industri
och akademi samlas för att möjliggöra nätverkande kring och påskynda
kommersialiseringen av innovativa produkter.

· I mars blev utvecklingsprogrammet MULTIMAT - A multiscale
approach to mesostructured material design utvalt för finansiering
inom EUs ramprogram Horizon 2020. MULTIMAT omfattar 13
doktorsutbildningar med fokus på att både utbilda forskare och öka
kunskapen kring industriellt viktiga nanomaterial. Programmet skall
pågå i tre år och totalt tio universitet samt nio företag deltar,
varav Insplorion och Akzo Nobel är två.

· Den 30 mars presenterades framgångsrika mätningar av laddning i
litium-jon-batterier med Insplorions sensorteknik. Detta skedde inom
ett samarbete med Uppsala universitet där Fredrik Björefors i
Kristina Edströms grupp stått för batterikunskapen. Det har krävts en
del teknisk anpassning av Insplorions teknik för att fungera i en
battericell.

· I april såldes ett XNano-system till docent Susanne Wiedmers
grupp, institutionen för kemi på Helsingfors universitet i Finland.

· Insplorions årsstämma hölls den 6 april. Förutom omval av
styrelseledamöterna Jan Wahlström (styrelseordförande), Gunilla
Almgren, Bengt Belfrage och Caroline Pamp beslutade om nyval av Jan
Burenius. Sven Cristea, KPMG, valdes till bolagets revisor. Bolaget
fick mandat att genomföra ett teckningsoptionsprogram till
nyckelpersoner i bolaget på högst 90 000 teckningsoptioner och
styrelsen fick bemyndigande att intill nästa årsstämma emittera
maximalt 2 600 000 aktier.

· I mitten av april tilldelades Insplorions grundargrupp nästan 30
MSEK för att utveckla nanoplasmonisk plast. Christoph Langhammer,
docent på institutionen för fysik på Chalmers tekniska högskola och
en av grundarna och samarbetspartner till Insplorion, erhöll 28 911
914 kronor från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF). Han leder
ett av tio toppforskarlag i Sverige som valts ut inom SSF:s
materialvetenskapliga rambidragsprogram.

· I slutet av maj deltog Insplorion på TechConnect i Washington där
Insplorions batterisensor belönades med TechConnect Global Innovation
Award. Det huvudsakliga urvalskriteriet för utmärkelsen var hur stor
påverkan som innovationen kan ha inom sitt specifika industriområde.
Ett flertal kontakter knöts med bland andra Panasonic, Corning och
Medtronic där inledande samtal redan har resulterat i konkretisering
och utveckling av de båda sensorprojekten.

· I juni tilldelade stiftelsen för miljöstrategisk forskning
(Mistra) inom forskningsprogrammet Mistra Innovation Insplorion i
samarbete med Chalmers tekniska högskola 2,8 miljoner kronor.
Pengarna ska användas till att vidareutveckla Insplorions gassensor
för att mäta luftkvaliteten i världens storstäder. Tanken är att
utveckla en sensor som ska mäta luftkvalitet i realtid, vara liten,
mobil och samtidigt vara hållbar så att den kan finnas på t ex
lyktstolpar och trafikljus runt om i städerna.

· Den 30 juni beviljade Energimyndigheten via samverkansprogrammet
FFI Energi och Miljö 500 000 kronor till Insplorion i samarbete med
Uppsala universitet för att vidareutveckla och utvärdera den
fiberoptiska delen för batterisensorn baserad på Insplorions
teknologi.

· Den 6 juli tilldelades Insplorion 500 000 kronor för utveckling
av en ny sensor inom life-science i samarbete med Andreas Dahlin,
docent på avdelningen Kemi och kemiteknik på Chalmers tekniska
högskola. Pengarna ska användas till utveckling av sensorer med
nano-hål, som kommer att erbjudas i Insplorions produktportfölj inom
affärsområdet Instruments. Det är främst bland life-sciencekunder som
sensorer med hål har efterfrågats.

· I början av september satsade ett av konkurrensskäl icke
namngivet multinationellt elkomponentföretag 50 000 USD på samarbete
mellan Insplorion och AGM Batteries Ltd i Storbritannien. Målet med
samarbetet är att för första gången montera in en Insplorion sensor i
ett serietillverkat batteri.

· Den 16 september beslutade styrelsen i Insplorion AB med stöd av
bemyndigande från årsstämman den 6 april 2016 att genomföra en
nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen
tillför bolaget cirka 10,7 MSEK före emissionskostnader vid full
teckning. Emissionslikviden skall i huvudsak användas för vidare
kommersialisering av bolagets batteri- och luftkvalitetsensorprojekt
samt utökade försäljningsaktiviteter av bolagets instrumentaffär.

· I slutet av september introducerades Insplorion Acoulyte. Det är
det första instrumentet som möjliggör samtidiga akustiska och optiska
mätningar. Insplorion Acoulyte gör det möjligt för forskare att köra
experiment samtidigt med den akustikbaserade Quartz Crystal
Microbalance Dissipation (QCM-D) tekniken och Insplorions
ljusbaserade NanoPlasmonic Sensing (NPS).

· Den 29 september inleddes företrädesemissionen i Insplorion AB.
Teckningsperioden pågick fram till och med den 18 oktober 2016. Vid
fullt tecknad emission tillförs bolaget cirka 10,7 MSEK före
emissionskostnader.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· I oktober besöktes batteritillverkaren AGM Batteries Ltd i Thurso
på Skottlands nordkust. Syftet med resan var att starta igång
utvecklingsprojektet där Insplorions batterissensor integreras i
AGM:s kommersiella battericeller. De första testen avser sensorernas
robusthet och integrering. Projektet finansieras av ett
multinationellt elkomponentföretag och planeras ta cirka 6-9 månader.

· Den 18 oktober avslutades teckningsperioden i Insplorions
företrädesemission. Emissionen tecknades till cirka 45,5 MSEK
inklusive teckningsförbindelser, vilket motsvarar en teckningsgrad på
cirka 425 procent. Cirka 98 procent tecknades med stöd av
företrädesrätt. Genom företrädesemissionen emitteras 1 256 396 nya
aktier och bolaget tillförs därmed cirka 10,3 MSEK efter
emissionskostnader (cirka 0,4 MSEK).

VD-kommentar

Det har varit en intensiv tid efter sommaren på Insplorion. Arbetet
med företrädesemissionen har inneburit extra många möten med
aktieägare där jag uppskattar och imponeras av det intresse och den
support som vi har bland våra ägare. Vetskapen om att det inte bara
är vi själva i teamet som tror på tekniken och bolaget utan att
intresset är både stort och brett är mycket uppmuntrande. Att denna
support även omsätts i siffror med en lyckad emission och en
teckningsgrad på 425 % stärker förstås oss. Därmed kompletterar vi
det lyckosamma arbetet med mjuk finansiering före sommaren med en
lyckad företrädesemission under detta kvartal och kan säkerställa att
våra aktiviteter inom våra båda affärsområden kan genomföras på bästa
sätt. Även med en god kassa tänker vi arbeta med mjuka anslag för de
av våra projekt som passar för den typen av finansiering.

Arbetet med att färdigställa och lansera vårt nya instrument Acoulyte
har även det varit intensivt. Insplorion Acoulyte är det tredje
instrumentet inom affärsområdet Instruments. Till skillnad från våra
två tidigare mätinstrument, X1 för gas och höga temperaturer och
XNano2 för vätska, så står inte Acoulyte på egna ben, den är istället
unik med sin dockning till en akustisk mätmetod. Acoulyte kombineras
med den akustiska tekniken QCM-D och dockar in på denna tekniks
mätkammare, vilket möjliggör mätning med båda teknikerna samtidigt.
Acoulyte kan därmed kombineras med de 500-700 QCM-D system som finns
runt om i världen på olika akademiska och industriella lab. Den
initiala responsen har varit god. Detta har vi dels upplevt i den
respons som vi har fått ifrån våra bredare utskick med både större
andel och större intresse i de återkommande kontakterna. Likaså är
intresset starkt i den direkta kontakten som vi har med kunder, där
jag bland andra nyligen har träffat sex olika QCM-D användare i USA,
vilka alla visar intresse för Acoulyte-instrumentet.

Inom Sensor Systems har våra båda projekt utvecklats med hög fart. Det
var förstås mycket roligt att i september kunna berätta att ett
multinationellt elkomponentbolag som vi träffat under en längre tid,
finansierar framtagandet av en första kommersiellt tillverkad
batteriprototyp med vår sensor inkorporerad. Det finansierande
elkomponentbolaget vill vid projektets slut kunna visa upp
protototypen och dess testresultat för sina kunder vilka bland annat
innefattar de större asiatiska batteritillverkarna. Projektet
genomförs i samarbete med den brittiska batteritillverkaren AGM och
startades med ett möte på plats hos dem i början av oktober. AGM är
en för oss passande samarbetspartner i denna fas, då de har sin
styrka kring tillverkning av avancerade batterier och uppskalning
till större volymproduktion. Det finns även flera synergieffekter med
det projekt vi nu startat med AGM och de projekt som redan pågår med
effektivare styrsystem för fordonsbatterier, där både vi och AGM kan
dra nytta av varandras tekniker och kompetenser.

Luftkvalitetssensorprojektet är i en uppstartsfas där rekryteringen av
personen som ska utföra huvuddelen av projektet är i sin slutfas. Vi
har nyligen har även startat ett ettårigt examensarbete som knutits
till projektet. I den senaste tidens uppmärksamhet kring
luftkvalitetens effekt på hälsa har vi stärkts i vår uppfattning att
behovet är stort. Likaså har fortsatta externa kontakter bekräftat
att dagens sensorlösningar antingen är för stora och dyra eller
saknar tillräcklig mätnoggrannhet och att vi därmed har en viktig
produkt att ta till marknaden.

Vi fortsätter att kartlägga andra sensorbehov och användningsområden
som vår teknik kan passa till då vi med dagens organisation bedömer
att vi k...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.