Du är här

2017-09-25

Integrum AB: Årsstämmokommuniké - Integrum AB (publ)

Pressinformation
25 september 2017

Integrum AB (publ) har måndagen den 25 september 2017 hållit årsstämma. Nedan
följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman.

Resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen
för räkenskapsåret 1 maj 2016-30 april 2017 fastställdes. I enlighet med
styrelsens förslag beslutades att inte lämna någon utdelning samt att
balansera till årsstämmans förfogande stående medel i ny räkning.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 1 maj 2016-30 april 2017.

Arvode till styrelsen beslutades ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens
ordförande och med vardera 100 000 kronor till övriga stämmovalda
styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget eller dotterbolag. Arvode
till revisorn beslutades ska utgå enligt godkänd räkning.
Styrelsen ska oförändrat bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.
Thomas Nortoft, Rickard Brånemark, Andrew Christensen, Magnus Kristoferson,
Lennart Ramberg och Magnus René omvaldes som styrelseledamöter, och Thomas
Nortoft omvaldes som styrelseordförande, för tiden intill slutet av nästa
årsstämma.

PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av
nästa årsstämma. Auktoriserade revisorn Birgitta Granquist kvarstår som
huvudansvarig för revisionen.

I enlighet med styrelsen förslag bemyndigades styrelsen att, inom ramen för
vid var tid gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill
nästkommande årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler. Vid annan emission än med företrädesrätt för
aktieägarna mot kontant betalning eller betalning genom kvittning får endast
B-aktier respektive teckningsoptioner och/eller konvertibler avseende
B-aktier emitteras och får det totala antalet aktier som omfattas av sådana
emissioner (inklusive det antal aktier som kan nytecknas eller konverteras
till enligt sådana teckningsoptioner och konvertibler) motsvara sammanlagt
högst tio procent av aktiekapitalet i bolaget per tidpunkten för årsstämman.
Betalning ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom
eller genom kvittning eller annars med villkor. Emission med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport ska ske till
marknadsmässig teckningskurs, i förekommande fall med tillämpning av
marknadsmässig emissionsrabatt, enligt då rådande marknadsförhållanden.
Bemyndigandet syftar till, och skälet för eventuell avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är, att skapa förutsättningar för att på ett
flexibelt och tidseffektivt sätt vid behov dels kunna stärka bolagets
finansiella ställning, dels kunna genomföra förvärv av bolag eller rörelse,
investeringar i nya eller befintliga verksamheter eller utökad expansion i
övrigt.

Om Integrum AB

Integrum är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och marknadsför system för
skelettförankrade proteser. Med över 400 operationer genomförda i tolv länder
och efter att ha verkat i marknaden i snart 20 år bedömer sig Bolaget ha en
världsledande ställning inom området. Integrums innovativa OPRA Implant
System bidrar till att förbättra livskvaliteten för amputerade världen över.
Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North.

För mer information, v.v. kontakta:

Jonas Bergman, VD
Mobil: 0704 - 18 43 38
Email: jonas.bergman@integrum.se

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser som nås på 08-463 8000.

Årsstämmokommunike 2017 - Integrum AB
http://hugin.info/173907/R/2136749/817733.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Integrum AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.