Du är här

2018-08-23

Integrum AB: Integrum föreslår fullt säkerställd företrädesemission om 25 MSEK

PRESSINFORMATION
23 augusti 2018, 08.30

Ej för distribution eller publicering, vare sig direkt eller indirekt, till
nyhetsdistributörer i USA eller för spridning i eller till USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan
jurisdiktion där sådan distribution eller publicering skulle vara otillåten
enligt tillämplig lag.

Styrelsen i Integrum AB ("Integrum" eller "Bolaget") har beslutat att föreslå
att genomföra en fullt säkerställd nyemission om cirka 25 MSEK med företräde
för bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") att beslutas av
årsstämman den 24 september 2018. Villkoren i Företrädesemissionen innebär
att fem (5) befintliga aktier, oavsett serie, ger rätt att teckna två (2) nya
aktier av serie B till kursen 7,00 SEK per aktie. Teckningstiden planeras
till perioden 5 till och med 19 oktober 2018. Emissionen är fullt säkerställd
genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen

Syftet med emissionen är att stärka Bolagets finansiella ställning och skapa
förutsättningar för fortsatt expansion enligt bolagets tillväxtplan. För att
säkerställa att Integrum ska kunna fullfölja sin tillväxtplan har styrelsen
därmed föreslagit om att genomföra Företrädesemissionen som tillför Bolaget
cirka 25 MSEK före emissionskostnader.

Användningen av emissionslikviden förväntas fördelas enligt följande:

* cirka 5 miljoner kronor för ökat behov av rörelsekapital vid fortsatt
tillväxt;
* cirka 10 miljoner kronor för forskning och utveckling inom implantatsystem,
samt för regulatoriska kostnader i samband med lansering av nya implantat
och lansering på nya marknader.
* cirka 10 miljoner kronor för påskyndad marknadsbearbetning för att snabbare
bygga upp en position på framförallt den amerikanska marknaden.

Villkor och tidplan för nyemissionen i korthet

För Företrädesemissionen ska i korthet följande villkor gälla:

* Rätten att teckna aktier utövas med stöd av teckningsrätter. För varje
aktie, oavsett serie, i Integrum som innehas på avstämningsdagen erhålls en
(1) teckningsrätt.
* Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier av
serie B.
* Teckningskursen uppgår till 7,00 SEK per aktie.
* Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter är den 2 oktober 2018.
* Teckning av nya aktier ska ske under perioden 5-19 oktober 2018.
* Sista dag för handel med Integrums aktie inklusive rätt att erhålla
teckningsrätter är den 28 september 2018. Aktien handlas exklusive rätt att
erhålla teckningsrätter från och med den 1 oktober 2018.
* Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North under
perioden 5-17 oktober 2018.
* Handel med betalda tecknade aktier (BTA) kommer att ske på Nasdaq First
North från och med den 5 oktober 2018 fram till dess att Bolagsverket har
registrerat Företrädesemissionen.
* Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent genom
teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
* Prospekt med anledning av Företrädesemissionen beräknas offentliggöras
omkring den 4 oktober 2018.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Integrum har erhållit teckningsförbindelser från Bolagets styrelseledamöter,
ett antal befintliga aktieägare samt en ny investerare om sammanlagt cirka
18,5 MSEK, motsvarande cirka 73,7 procent av Företrädesemissionen. Resterande
del av Företrädesemissionen omfattas av garantiåtagande till ett sammanlagt
belopp om cirka 6,6 MSEK, motsvarande cirka 26,3 procent av
Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade
teckningsförbindelser, däremot utgår en garantiersättning om 8,0 procent.
Sammanlagt uppgår tecknings- och garantiåtaganden därmed till 25 MSEK,
motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 250 600,00
SEK från 626 500,00 SEK till högst 877 100,00 SEK och antalet aktier ökar med
högst 3 580 000 aktier av serie B från sammanlagt 8 950 000 aktier till högst
12 530 000 aktier, varav 640 000 aktier är av serie A. Befintliga aktieägare
som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer, vid full anslutning,
att få sin ägarandel utspädd med cirka 29 procent av kapitalet och cirka 20
procent av rösterna.

Beslut på årsstämma

Genomförande av Företrädesemissionen kräver att årsstämman den 24 september
2018 beslutar i enlighet med styrelsens förslag. Kallelse till årsstämman
inklusive fullständigt förslag till beslut utfärdas separat.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Integrum i samband med
Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till
Integrum.

Om Integrum AB
Integrum är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och marknadsför system för
skelettförankring av proteser. Med över 400 operationer genomförda i tolv
länder och efter att ha verkat i marknaden i snart 20 år bedömer sig Bolaget
ha en världsledande ställning inom området. Integrums innovativa OPRA Implant
System bidrar till att förbättra livskvaliteten för amputerade världen över.
Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North.

För mer information, v.v. kontakta:
Rickard Brånemark, styrelseordförande
Mobil: +1 650 867 4640 eller 0708 46 10 61
Email: rickard.branemark@integrum.se

Rutger Barrdahl, tf VD
Mobil: 070 523 39 55

Denna information är insiderinformation som Integrum AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti
2018 kl. 8.30 CET.

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser som nås på 08-463 8000.

Pressmeddelande (PDF)
http://hugin.info/173907/R/2212430/862576.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Integrum AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.