Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-17

Interfox Resources: Bokslutskommuniké 2015

Delårsrapport oktober - december 2015

· Extra bolagsstämma den 21 oktober valde Charles Liu till ny
styrelseledamot samt emitterade nya aktier som tilläggsbetalning för
projektet

· Pågående förhandlingar med asiatiska investerare fortskrider med
oförändrad takt

· Rättigheter till 74% ägande i BNG redan i detta skede
· Rättigheter till ytterligare projekt, OOO Terra
Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Förhandlingar med asiatiska investerare fortskrider, och avser en
affär redan innan någon ytterligare brunn har borrats på oljefältet i
Tomsk. Följaktligen planerar Bolaget inte att genomföra borrning av
den nya brunnen och behöver heller inte invänta resultaten av en
sådan

· I enlighet med överenskommelse med handelsplatsen som meddelades i
pressmeddelande av 2016-02-15 kommer ingen ytterligare information
att lämnas innan substantiell ny information har erhållits

Finansiell översikt januari - december 2015

· Nettoomsättning under perioden januari - december uppgick till SEK
32 (0) tusen

· Resultat före skatt för perioden januari-december uppgick till SEK
-6 099 (-2 808) tusen

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till SEK -6 099
(-7 804) tusen

· Likvida medel uppgick vid periodens slut till SEK 6 388 (814)
tusen

Finansiell översikt oktober - december 2015

· Nettoomsättning under perioden oktober - december uppgick till SEK
0 tusen

· Resultat före skatt för perioden oktober - december uppgick till
SEK -2 781 tusen

· Kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden
oktober-december uppgick till

SEK -2 781 tusen
· Likvida medel uppgick vid periodens slut till SEK 6 388 tusen
Finansiell utveckling

Nettoomsättningen uppgick till SEK 32 (0) tusen. Bolaget rapporterar
ett rörelseresultat om

SEK -7 761 (-7 133) tusen för perioden januari-december 2015. Bolaget
hade vid periodens utgång SEK 6 688 (814) tusen i kassan.

Kassaflödet från den löpande verksamheten under perioden uppgick till
SEK -6 099 (-7 804) tusen, likvida tillgångar och andra kortfristiga
fordringar uppgick vid periodens utgång till SEK 62 284 (38 863)
tusen. Investeringar görs i det lokala bolaget OOO Bakcharneftegaz
("BNG"), i vilket Bolaget vid periodens utgång via det helägda
dotterbolaget Mezhlisa Resources Cyprus Ltd ("Mezhlisa") hade ett
registrerat ägande om 35,61 procent. Ytterligare investeringar i BNG
har genomförts, vilket berättigar Bolaget att registrera ytterligare
ägarandelar på Mezhlisa så att ägandet uppgår till mer än 40 procent.
Utöver detta har Mezhlisa överenskommit med partnern i BNG att
Mezhlisa skall ha rätt till 74 procents ägande i BNG redan i detta
skede. Äganderättsregistrering pågår.

Bolagets genomförde två riktade nyemissioner under året. I januari
anskaffades SEK 14,1 miljoner till en kurs om SEK 1,00 per aktie,
vilket medförde att 14 149 000 aktier emitterades till en begränsad
krets av professionella investerare. Som en konsekvens av detta
emitterades i mars 4 945 467 aktier till FEPI som tilläggsbetalning
enligt avtal vid förvärv av Mezhlisa.

I september anskaffades SEK 22,4 miljoner till en kurs om SEK 3,20 per
aktie, vilket medförde att 7 000 000 aktier emitterades till en
begränsad krets av professionella investerare. Som en konsekvens av
detta emitterades i oktober 2 446 693 aktier till FEPI som
tilläggsbetalning enligt avtal vid förvärv av Mezhlisa.

Det totala antalet aktier i Interfox Resources AB (publ) vid periodens
utgång var 53 809 331. Alla aktier är av samma slag.

Översikt av verksamheten

Under året fortsatte prospekteringsprogrammet på licens 71-1,
Ellej-Igajskoje i Tomskregionen. Licensen hålls av det lokala
projektbolaget OOO Bakcharneftegaz, i vilket Bolaget enligt avtal har
rätt att erhålla ett ägande om 74 procent mot investeringar om totalt
USD 12,4 miljoner. Prospekteringsprogrammet innefattar som Fas 1
återinträde av en brunn, nr 4, som borrades på Sovjettiden samt som
Fas 2 borrande av en ny prospekteringsbrunn.

Syftet med prospekteringsprogrammet är att bevisa så mycket reserver
som möjligt och sedan avyttra projektet till ett större bolag som är
mer anpassat för utvecklingsfasen. Den första fasen i att bevisa
innehållet i tillgången var att erhålla registrering av resurser
enligt rysk C3-standard. Ansökan godkändes och registrerades per
2015.01.01 enligt följande:

- Gas 16 470 miljoner m3

- Kondensat 2 831 000/1 775 000 metriska ton geologiska/utvinningsbara
resurser

Detta motsvarar 131,9 mmboe geologiska resurser eller 123,2 mmboe
utvinningsbara resurser (använda omvandlingsfaktorer: 1 tusen m3gas =
6.60; 1 metriskt ton kondensat = 8.18).

Under genomförandet av tester av brunn 4 noterades betydande mängder
kolväten, men också betydande mängder småsten och stenfragment,
bestående av material från reservoaren. Detta indikerar förekomsten
av en s k collector, som karaktäriseras av absolut permeabilitet,
överstigande 100 mD.

Den nya brunnens placering kan komma att påverkas av de analyser som
genomförts och bolaget beslutade därför i samråd med myndigheter
under förra året att genomföra borrningar med start under det första
kvartalet 2016. Enligt pågående förhandlingar om försäljning av
tillgången ska dock borrning av en ny brunn genomföras av den nya
ägaren, inom ramen för licensvillkoren.

Bolaget lät testa prover av både gas och kondensat från brunn 4 under
våren. Resultaten levererades från det geokemiska institutet OAO
TomskNIPIneft. Resultaten visade att 71-1 innehåller både gas och
kondensat av högsta kommersiella kvalitet. Gasen består till 89.22%
av metan. Detta är ett mycket bra resultat och gasen svarar upp till
de krav som ställs för försäljning till både EU och Asien. Även
kondensatet var av högsta kvalitet, den med högst värde I marknaden,
med en fryspunkt på -60C, mycket låg svavelhalt, låg densitet (708
kg/m3); låg viskositet och frånvaro av fasta partiklar.

De 17 augusti offentliggjorde Bolaget resultat av ytterligare tester,
som gjordes som tillägg till de resultat som publicerades 8 juni. De
ytterligare testerna omfattade både de småstenar som utgör stora
delar av vittringsskorpan samt av en mörkare vätska som förmodades
innehålla olja.

Förekomsten av småsten är av avgörande betydelse, eftersom den ger en
näst intill absolut permeabilitet.

Testen av småstenarna tyder på att vittringsskorpan innehåller
huvudsakligen olja. Den mörka vätskan som testades visade sig vara en
blandning av kondensat (90%) och olja (10%). Den stora inblandningen
av kondensat förklarar geologerna med att det höga gastrycket ovanför
vittringsskorpan har pressat ner kondensat i vittringsskorpan vid
provtagningen. Testresultaten av den kombinerade vätskan utesluter
att oljan är av annan kvalitet än lätt med låg svavelhalt.

Dessa nya resultat och den därmed utökade förståelsen för tillgångens
karaktär har låtit Bolagets geologer beräkna att vittringsskorpan i
sig kan innehålla 13-37 miljoner ton (97-277 miljoner fat)
utvinningsbar lätt olja enligt rysk standard.

Dessutom kommunicerades att nya studier av gammal sovjetisk data från
brunn #2 visat på avsevärda mängder lätt olja på 4020m, 4080m samt
4120m, med en densitet på 0,8227-0,8192.

I december signerade Bolaget ett avtal som ger rättigheter att
marknadsföra OOO Terra som om Bolaget är ägare av 10 procent i Terra.
Detta syftar till att potentiellt skapa ett större totalt projekt för
de förväntade köparna av projektet i Tomsk.

Organisation

Vid extra bolagsstämma den 10 mars 20015 valdes Jonathan Collins in i
styrelsen och Jan Lundström lämnade samtidigt sin plats. På
Årsstämman omvaldes den sittande styrelsen, bestående av Max Renard
(inom styrelsen vald till ordförande), Anders Thorsell samt Jonathan
Collins. På extra bolagsstämma den 21 oktober 2015 nyvaldes Charles
Liu som styrelseledamot. Charles Liu valdes inom styrelsen till vice
ordförande. Peter Klimt är Bolagets VD sedan 16 december 2014.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Förhandlingar med asiatiska investerare, gällande en försäljning av
Bolagets helägda dotterbolag, Mezhlisa, som i sin tur äger rätten
till 74 procent av BNG, fortsätter med oförminskad kraft.
Förhandlingarna avser en affär redan innan någon ytterligare brunn
har borrats på oljefältet i Tomsk. Följaktligen planerar Bolaget inte
att genomföra borrning av den nya brunnen och behöver heller inte
invänta resultaten av en sådan. Enligt en överenskommelse med
handelsplatsen (enligt pressmeddelande av 2016-02-15) kommer vidare
uppdatering att ske endast när substantiell ny information finns
tillgänglig.

Övrig information

Om Interfox Resources

Interfox Resources AB är ett prospekteringsbolag som identifierar och
utvecklar råvarutillgångar, främst olje- och gastillgångar.
Affärsverksamheten omfattar idag utveckling av Bolagets första
tillgång, licens 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Tomskregionen i Ryssland.
Strategin är att säkerställa olje- och gasreservernas storlek och
beskaffenhet och sedan utveckla tillgången samt förbereda för en
försäljning eller ett fördjupat samarbete med en strategisk partner.

Riskfaktorer

Bland huvudsakliga risker avseende Bolaget och branschen kan nämnas
att Koncernens verksamhet är föremål för alla de risker och
osäkerheter som verksamheter inriktade på prospektering samt förvärv,
utbyggnad, produktion och försäljning av olja och gas är förknippade
med. Alla värderingar av olje- och gasreserver samt olje- och
gasresurser innehåller mått av osäkerhet. I många fall leder
prospekteringsaktiviteter aldrig till utbyggnad och produktion.
Koncernens eventuella oförmåga att behålla och expandera sina
reserver skulle få en väsentlig negativ inverkan på Koncernens
verksamhet, resultat och finansiella ställning. Koncernen kan även
drabbas av olyckor och skador på anläggningar, miljö och människor
samt naturkatastrofer. Varje större skada kan komma att få en negativ
effekt på Koncernens förmåga att producera olja och gas.

Bolaget kan även i framtiden behöva vända sig till kapitalmarknaden
för ytterligare kapitalanskaffning. Såväl storleken som tidpunkten
för bolagets potentiella framtida kapitalbehov beror på ett antal
faktorer, däribland reservernas beskaffenhet. Det finns risk för att
erforderlig finansiering av verksamheten inte finns tillgänglig i
rätt tid och till rimlig kostnad.

Generella redovisningsprinciper

Bolaget har vid upprättandet av denna bokslutskommuniké tillämpat
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Kommande finansiella rapporter

Årsredovisning 2015 publiceras den 20 april 2016

Årsstämma hålls den 18 maj 2016 i Stockholm

Q1 2016 publiceras 18 ma...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.