Du är här

2017-08-23

Internationella Engelska Skolan: Internationella Engelska Skolan 2016/2017

Bokslutskommuniké - (1 juli - 30 juni 2016/2017)

Utveckling i verksamheten under kvartal 4 (april-juni)

· Omsättningen steg med 12,6 % jämfört med motsvarande kvartal
föregående år, främst tack vare ett högre elevantal samt statliga
bidrag avseende läxhjälp och lärarlönelyftet, och uppgick till 543,1
Mkr (482,5)

· Antalet elever i den svenska verksamheten vid kvartalets slut
uppgick till 21 383 (19 771)

· Antal köregistreringar uppgick vid kvartalets utgång till ca 144
000, en ökning med ca 32 000 köregistreringar (29 %) jämfört med
motsvarande tidpunkt föregående år.

· Det justerade rörelseresultatet (EBIT) för kvartalet steg med 7,8
% jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 53,7
Mkr (49,8). Den justerade rörelsemarginalen uppgick därmed till 9,9 %
(10,3)

· Kvartalets resultat uppgick till 42,4 Mkr (31,5) och resultatet
per aktie till 1,06 kr (0,79)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 81,5 Mkr
(124,1)

Verksamhetsåret 2016/17 (juli-juni)

· Omsättningen steg med 13,1 % jämfört med föregående år och uppgick
till 2 043,3 Mkr (1 806,8)

· Rörelseresultatet (EBIT) justerat för jämförelsestörande poster
för perioden steg med 11,6 % jämfört med föregående år och uppgick
till 198,7 Mkr (178,1). Den justerade rörelsemarginalen uppgick
därmed till 9,7 % (9,9)

· Årets resultat uppgick till 152,1 Mkr (127,0) och resultatet per
aktie till 3,80 kr (3,17)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 260,8 Mkr
(180,8)

· Förslag till utdelning 1,14 kr per aktie (0,00)
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· I augusti 2017 öppnades fyra nya skolor i Helsingborg, Landskrona,
Södertälje respektive Årsta. Totalt började därmed ca 24 000 elever
det nya skolåret i den svenska verksamhetens 34 skolor.

· Ralph Riber lämnade sin position som VD och koncernchef per den 7
augusti. CFO Fredrik Åkerman tillträdde som tillförordnad VD och
koncernchef från samma dag.

· Skolinspektionen har meddelat IES att tillstånd för närvarande
inte kommer att erhållas för fem ansökningar om att få etablera och
bedriva för- och grundskoleverksamhet, F-9, och två ansökningar om
F-3. IES har utarbetat en åtgärdsplan och lämnat in en begäran om
omprövning av Skolinspektionen rörande beslut om tillstånden.

VD:s kommentarer

IES räkenskapsår fick en stark avslutning. Omsättningen i fjärde
kvartalet ökade med 12,6 procent, jämfört med samma period förra
året, till 543,1 miljoner kronor och det justerade rörelseresultatet,
EBIT, steg med 7,8 procent till 53,7 miljoner kronor, motsvarande en
justerad EBIT-marginal på 9,9 procent.

Internationella Engelska Skolan som huvudman erhöll 21,0 miljoner
kronor i statligt bidrag för läxhjälp för kalenderåret 2017. Halva
beloppet intäktsfördes under det fjärde kvartalet 2016/17. Totala
intäkter per elev ökade i fjärde kvartalet med 4,1 procent jämfört
med samma period förra året, inklusive bidragen för läxhjälp och
lärarlönelyftet och med 2,9 procent exklusive de båda statliga
bidragen.

Personalkostnaderna per elev fortsätter stiga. Jämfört med motsvarande
kvartal föregående år ökade de med 9,3 procent, inklusive kostnaderna
för lärarlönelyftet. Löneökningarna slår igenom på resultatnivå då vi
så här långt inte sett en kompensation i skolpengen för
löneökningarna. Därför bör skolpengsbesluten för nästkommande år tas
på största allvar. Vi måste säkerställa att vi verkar på lika villkor
som kommunerna genom att bevaka att utfallet av skolpengen och
kommunernas kostnader för grundskole-verksamheten överensstämmer med
verkligheten.

Våra nya skolor som öppnade i augusti - Årsta, Landskrona, Södertälje
och Helsingborg - har alla det antal klasser och elever vi planerat
för. Totalt inom IES uppgår antalet nya klasser till 86 fler jämfört
med föregående år, motsvarande en ökning med 12 procent jämfört med
läsåret 2016/2017 och antalet elever har stigit till cirka 24 000.

Även i Spanien var utvecklingen positiv under det fjärde kvartalet. Vi
fortsätter bygga en grund för framtida expansion och Elians har
rekryterat en lokal CFO för att förstärka den finansiella styrningen
och förmågan att driva förvärvsstrategin under kommande år.

Skolinspektionens ordinarie tillsyn av IES avslutades enligt plan i
juni. Samtliga våra 30 skolenheter granskades. Resultatet från
tillsynen var positivt och ett kvitto på att vi lever upp till de
krav och förväntningar som myndigheten ställer på oss. 27 av våra
skolor fick ingen anmärkning medan endast tre skolor fick någon form
av påpekande.

Skolinspektionen meddelade IES, efter den ordinarie tillsynen, att
tillstånd för närvarande inte kommer att erhållas för fem ansökningar
vi skickat in om att få etablera och bedriva för- och
grundskoleverksamhet, F-9, i Huddinge (Länna), där starten planeras
för 2018, Österåker, Östersund, Skellefteå och Ekerö kommuner, med
möjlig start tidigast 2019 samt F-3 i Halmstad och Huddinge
(Flemingsberg), med start tidigast 2019. Motiveringen för avslaget är
främst de mindre anmärkningar som fanns i tillsynsbeslutet rörande
huvudmannen, om användning av psykologer i den förebyggande
elevhälsan samt att två av 29 grundskolerektorer saknat tillräckliga
kurser i pedagogik.

Vi har nu utarbetat en åtgärdsplan vad gäller såväl användandet av
psykologer som de berörda rektorerna samt Skolinspektionens övriga
synpunkter. Vi har därefter lämnat in en begäran om omprövning av
Skolinspektionen rörande beslut om tillstånden.

Huvudägarna och styrelsen meddelade den 7 augusti att de funnit
tidpunkten lämplig för ett VD-byte. Ralph Riber lämnade därmed sin
position som VD och koncernchef och jag utsågs till tillförordnad VD
och koncernchef fram till att ny VD och koncernchef rekryterats.

I den årliga, anonyma, enkäten till föräldrar i Internationella
Engelska Skolans skolor under det fjärde kvartalet 2016/17 angav 94
procent att de skulle rekommendera skolan till en annan förälder
(något av de två högsta svarsalternativen på en fyrgradig skala). Det
här är starka siffror som också delvis förklarar den avsevärda kön
till IES skolor.

Vi ser fram emot skolåret 2017/18 och fortsätter att med full kraft
och engagemang åstadkomma en skolverksamhet av högsta kvalitet.

Fredrik Åkerman
VD

För ytterligare information kontakta:

Johan Hähnel, IR-ansvarig, tel. 070 605 6334 eller Fredrik Åkerman,
tillförordnad Verkställande Direktör, tel. 070 415 2365.

Telefonkonferens i samband med publicering av kvartalsrapporten:

Fredrik Åkerman, tillförordnad VD, kommer idag, onsdagen den 23
augusti, klockan 10.00 att hålla en telefonkonferens i samband med
publicering av kvartalsrapporten. Telefonkonferensen kommer att
hållas på engelska.

För att delta i telefonkonferensen, ring följande telefonnummer; +46
(0) 80 505 96 306 och slå sedan deltagarkoden; 16642913#.
Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan
konferensen börjar på IES webbsida via:
http://corporate.engelska.se/financial-information/reports-and-presentat....

Kommande rapporter
Årsredovisning 2016/2017 - 25 oktober 2017
Delårsrapport Q1 2017/18 - 17 november 2017
Bolagsstämma 2016/17 - 17 november 2017
Delårsrapport Q2 2017/18 - 22 februari 2018
Delårsrapport Q3 2017/18 - 25 maj 2018
Denna information är sådan information som Internationella Engelska
Skolan i Sverige Holdings II AB är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23
augusti 2017, kl. 08.00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/internationella-engelska-skolan/r/internatione...
http://mb.cision.com/Main/14803/2331536/712657.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.