Du är här

2017-05-18

Internationella Engelska Skolan: Internationella Engelska Skolan - Delårsrapport (1 juli - 31 mars 2016/2017)

Utveckling i verksamheten under kvartal 3 (januari-mars)

· Omsättningen steg med 12,5 % jämfört med motsvarande kvartal
föregående år, främst tack vare ett högre elevantal samt statliga
bidrag avseende Lärarlönelyftet, och uppgick till 541,4 Mkr (481,5)

· Antalet elever i den svenska verksamheten vid kvartalets slut
uppgick till 21 420 (19 795)

· Antal köregistreringar uppgick vid kvartalets utgång till ca 144
000, en ökning med ca 17 000 köregistreringar (13 %) jämfört med
motsvarande tidpunkt föregående år.

· Rörelseresultatet (EBIT) för kvartalet steg med 6,1 % jämfört med
motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 53,8 Mkr (50,7).
Rörelsemarginalen uppgick därmed till 9,9 % (10,5)

· Kvartalets resultat uppgick till 44,1 Mkr (38,0)
· Resultatet per aktie uppgick till 1,10 kr (0,95)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -22,9 Mkr
(-80,2)

Utveckling i verksamheten under perioden (juli - mars)

· Omsättningen steg med 13,3 % jämfört med motsvarande period
föregående år och uppgick till 1 500,2 Mkr (1 324,3)

· Rörelseresultatet (EBIT) för perioden steg med 9,2 % jämfört med
motsvarande period föregående år och uppgick till 138,9 Mkr (127,2).
Rörelsemarginalen uppgick därmed till 9,3 % (9,6)

· Rörelseresultatet (EBIT) justerat för jämförelsestörande poster
för perioden steg med 13,0 % jämfört med motsvarande period
föregående år och uppgick till 145,0 Mkr (128,3). Den justerade
rörelsemarginalen uppgick därmed till 9,7 % (9,7)

· Periodens resultat uppgick till 109,7 Mkr (95,3)
· Resultatet per aktie uppgick till 2,74 kr (2,38)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 179,4 Mkr
(40,9)

VD:s kommentarer
IES visade under kvartalet stark tillväxt. Omsättningen ökade med
12,5 procent, jämfört med samma period förra året, till 541,4
miljoner kronor och rörelseresultatet, EBIT, steg med 6,1 procent
till 53,8 miljoner kronor, motsvarande en EBIT-marginal på 9,9
procent.

Tillväxten är en effekt av att vi öppnade en ny skola 2016 i Älvsjö
och att vi öppnat ett stort antal nya klasser i övriga skolor.
Därutöver påverkade det statliga extrabidraget Lärar-lönelyftet på
7,5 miljoner kronor omsättningen positivt, men resultatet negativt då
bidraget endast täcker cirka 90 % av de kostnader IES har för
satsningen. Totala intäkter per elev ökade med 4,0 procent, inklusive
Lärarlönelyftet och med 2,5 procent exklusive det statliga bidraget.

Personalkostnaderna per elev ökar successivt. Jämfört med föregående
år ökade de med 7,2 procent, inklusive Lärarlönelyftet. Ökningen
förklaras främst av att utbudet av legitimerade lärare på den svenska
skolmarknaden understiger efterfrågan, vilket bidrar till stigande
löner.

Vi motverkar så långt det går effekterna av kombinationen stigande
personalkostnader och låg tillväxt i skolpengen genom att dra nytta
av skalfördelar i verksamheten. Vårt framgångs-rika
rekryteringsprogram av legitimerade lärare från engelskspråkiga
länder utanför Sverige gör att vi ekonomiskt påverkas mindre av
löne-utvecklingen i Sverige, samtidigt som vi kan attrahera högt
kvalificerade lärare i ämnen som det råder brist på i Sverige. Vi kan
även konstatera att vi fortsatt har förmåga att attrahera svenska
välmeriterade lärare till alla våra skolor, vilket jag ser som ett
kvitto på det strukturkapital vi besitter. Vi fortsätter också att
hålla ned overheadkostnader så långt det är möjligt samtidigt som vi
förstärker organisationen på ledningsnivå för att säkra kvalitén allt
eftersom vi fortsätter att växa.

Intresset för våra fyra nya skolor Årsta, Landskrona, Södertälje och
Helsingborg som öppnar hösten 2017 är stort. Det innebär att vi
känner stor tillförsikt inför att tillväxten i antalet klasser och
elever kommer att vara avsevärt högre 2017/2018 än innevarande år.
Samtliga rektorer är tillsatta och rekryteringen av lärare går helt
enligt våra planer.

Även våra tre under 2016 förvärvade skolor i Spanien utvecklas väl,
med stigande elevantal. De delägda skolorna drivs alltmer i enlighet
med vår modell för kvalitetssystem och finansiell styrning. Vi har
duktiga lokala ledare och allokerar stegvis resurser från IES för att
stötta arbetet på den spanska marknaden. Strategin är att stegvis
genomföra plattforms-förvärv i större städer av tvåspråkiga skolor
med spanska elever.

IES har för läsåret 2017/18 blivit tilldelad en bidragsram för
Karriärtjänster om maximalt 19,7 miljoner kronor och som omfattar upp
till 232 lärare. Därutöver har beslut fattats om att för samma period
tilldela IES en bidragsram på högst 40,2 miljoner kronor avseende
Lärarlönelyftet. Båda bidragen har en negativ effekt på IES resultat
eftersom vi inte får bidrag för våra internationella lärare som
undervisar i engelska. Detta är något vi anser är fel av principiella
skäl. Det betyder att vi normalt får cirka 90 procent av de bidrag vi
ansöker om och har kostnader för. Dessutom täcker inte bidraget fullt
ut för de sociala kostnader plus pension som vi har för
kompensationsökningen för dessa anställda.

Skolinspektionens ordinarie tillsyn av IES pågår i skrivande stund och
förväntas avslutas i juni. Samtliga våra skolenheter kommer att
granskas. Så här långt har 24 av våra 30 skolor fått besök av
Skolinspektionen. När det gäller 13 av dessa skolor har vi fått ta
del av Skolinspektionens iakttagelser, som kommuniceras i form av
beslut. 12 av besluten är helt rena från kritik. Den senaste
tillsynen genomfördes 2013 och omfattade då 13 skolor, varav 2 av
besluten var helt utan kritik.

Politiseringen när det gäller våra barns utbildning och framtid
fortsätter dessvärre med oförminskad kraft - senast i form av förslag
om godtycklig lottning av vilka elever som ska gå på vilka skolor.
Det är utmanande att verka i en sådan miljö, men vi får inte låta oss
distraheras av de många förslagen. Vi bidrar till unga människors
framtid och fokuserar fortsatt fullt ut på kvalitet och bra
utbildning. Vår ambition att erbjuda en stabil lärandemiljö där barn
i Sverige, oavsett bakgrund, ska få möjlighet att nå sin fulla
potential ligger fast.

Ralph Riber
VD

För ytterligare information kontakta:

Johan Hähnel, IR-ansvarig, tel. 070 605 6334, Ralph Riber,
Verkställande direktör, tel. 070 875 6689 eller Fredrik Åkerman, CFO,
tel. 070 415 2365.

Telefonkonferens i samband med publicering av kvartalsrapporten:

Ralph Riber, VD och Fredrik Åkerman, CFO kommer idag, torsdagen den 18
maj, klockan 10.00 att hålla en telefonkonferens i samband med
publicering av kvartalsrapporten. Telefonkonferensen kommer att
hållas på engelska. För att delta i telefonkonferensen, ring följande
telefonnummer; 08 5059 6306 och slå sedan deltagarkoden; 32913658#.
Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan
konferensen börjar på IES webbsida via:
http://corporate.engelska.se/financial-information/reports-and-presentat....

Kommande rapporter
Bokslutskommuniké 2016/17 - 23 augusti 2017
Delårsrapport Q1 2017/18 - 17 november 2017
Bolagsstämma 2016/17 - 17 november 2017

Denna information är sådan information som Internationella Engelska
Skolan i Sverige Holdings II AB är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 maj
2017, kl. 08.00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/internationella-engelska-skolan/r/internatione...
http://mb.cision.com/Main/14803/2268084/676160.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.