Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-17

Internationella Engelska Skolan: Kallelse till årsstämma i Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ)

Aktieägarna i Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB
(publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 17 november 2017
klockan 16.00 i Internationella Engelska Skolan i Kistas lokaler,
Isafjordsgatan 39, Kista.

Anmälan m m
För att äga rätt att deltaga vid stämman ska aktieägare

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
fredagen den 10 november 2017 (avstämningsdag lördagen den 11
november 2017),

dels senast måndagen den 13 november 2017 anmäla sig hos bolaget för
deltagande vid stämman till adress Nytorpsvägen 5B, 183 53 Täby eller
via e-post till agm@engelska.se. Vid anmälan ska uppges namn,
person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer
dagtid och uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall
uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande
fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom fullmakter,
registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
värdepappersinstitut, måste, för att äga rätt att deltaga vid
stämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera
sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering
ska vara verkställd fredagen den 10 november 2017 (avstämningsdag
lördagen den 11 november 2017), och bör därför begäras hos
förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Ombud m m
Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda
dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk
person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för
den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år
från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i
fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Eventuellt
registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före
stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress.
Blankett för fullmakt finns att hämta på corporate.engelska.se.

Rätt att begära upplysningar
Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32
§ aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster
Per dagen för denna kallelse finns totalt 40 050 000 aktier i bolaget
vilka berättigar till en röst per aktie vid stämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
och antalet revisorer och revisorssuppleanter.

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och revisorer och
revisorssuppleanter.

13. Förslag avseende principerna för utseendet av valberedning inför
årsstämman 2018.

14. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.

15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende emission
av aktier.

16. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier.

17. Stämmans avslutande.
Valberedningens förslag till beslut

Förslag till beslut om ordförande vid stämman, antalet
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och
revisorssuppleanter, arvode åt styrelsen och revisorerna, val av
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, och val av revisorer och
revisorssuppleanter (ärende 1 och 10-12)

Valberedningen, bestående av Birker B. Bahnsen (utsedd av
Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings I AB), Öystein
Engebretsen (utsedd av Investment AB Öresund), Marianne Flink (utsedd
av Swedbank Robur Fonder) och Per Båtelson (styrelsens ordförande),
har avgivit följande förslag till beslut:

· att Per Båtelson utses till ordförande vid stämman (punkt 1).
· att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan
suppleanter och att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter (punkt
10).

· att styrelsearvode ska uppgå till sammanlagt 1 350 000 kronor med
följande fördelning. Ordföranden ska erhålla 500 000 kronor, och
övriga av stämman valda ledamöter som inte är anställda i bolaget,
ska erhålla 250 000 kronor vardera. Birker B. Bahnsen och Barbara
Bergström har frivilligt avstått från att erhålla något arvode.
Arvode för utskottsarbete utgår med 100 000 kronor till
revisionsutskottets ordförande. Revisorsarvode ska utgå enligt
godkänd räkning (punkt 11).

· att styrelseledamöterna Per Båtelson, Birker B. Bahnsen, Barbara
Bergström och Cecilia Marlow omväljs och att Maria Rankka och Gunilla
Carlsson nyväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av
nästa årsstämma. Omval av Per Båtelson som styrelsens ordförande.
Omval av revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som revisor för
tiden intill slutet av nästa årsstämma (punkt 12).

Maria Rankka
Maria Rankka är svensk medborgare och född 1975. Maria Rankka är sedan
2010 verkställande direktör för Stockholms Handelskammare, en av
Sveriges ledande företagsorganisationer. Innan hon anslöt till
Stockholms Handelskammare var hon verkställande direktör för Timbro
(2006-2010), en marknadsliberal tankesmedja. Maria var även konsult,
och senare delägare, hos PR-byrån Prime (1999-2004). Maria Rankka har
en kandidatexamen i statsvetenskap från Uppsala universitet (1996)
och genomförde Stanford Executive Program vid Stanford Graduate
School of Business under 2013.

Gunilla Carlsson
Gunilla Carlsson är svensk medborgare och född 1963. Hon har
omfattande erfarenhet från styrelsearbete och är för närvarande
styrelseledamot i Tundra Fonder, NGS Group AB (publ) och Boxholms
Skogar AB. Hon är vice ordförande i den globala vaccinalliansen
(Gavi) samt styrelseordförande i Kolmårdens insamlingsstiftelse.
Sedan 2015 har Gunilla varit rådgivare till Afrikanska
utvecklingsbanken. Innan hennes nuvarande åtaganden var hon ledamot
av Sveriges riksdag (2002-2013) samt ledamot av Europaparlamentet
(1995-2002). Vidare var hon statsråd med ansvar för Sveriges bistånd
under 2006-2013 och även vice ordförande av Moderaternas
partistyrelse. Gunilla tog examen från S:t Lars skola i Linköping,
med inriktning redovisning/revision (1983) och har omfattande
erfarenhet av Internationella Engelska Skolan som engagerad förälder.

Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av
valberedning inför årsstämman 2018 (ärende 13)

Valberedningen föreslår att stämman ska besluta om principer för
utseende av valberedning inför årsstämman 2018 i enlighet med nedan.

Valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de tre
största aktieägarna, baserat på ägandet i bolaget enligt den av
Euroclear förda aktieboken per utgången av räkenskapsårets tredje
kvartal, tillsammans med styrelseordföranden. För det fall någon av
de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant
till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter
dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget.
Styrelseordföranden ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i
valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största
aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot.

Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör
de tre största aktieägarna vid en tidpunkt som infaller senast tre
månader före årsstämman ska den ledamot som utsetts av denne ägare
ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit
bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en representant
till valberedningen. Om det inte föreligger särskilda skäl ska ingen
förändring ske i valberedningens sammansättning vid endast marginella
förskjutningar i röststyrkan.

Om en sådan ägarförändring inträffar under de tre månader som föregår
årsstämman ska den redan formerade valberedningens sammansättning
inte ändras. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess
arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny
ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre största
aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning.
Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har
rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till
ledamot.

I den mån det sker en förändring i valberedningens sammansättning ska
detta omedelbart offentliggöras. Valberedningen mandatperiod löper
intill dess nästkommande valberedning har utsetts. Valberedningen ska
utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget
ska emellertid betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan
komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Styrelsens förslag till beslut
Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen (ärende 8)

De till årsstämmans förfogande stående medlen utgörs av årets resultat
om 61 928 797 kronor och bolagets balanserade vinstmedel om 359 849
813 kronor, totalt 421 778 610 kronor.

Styrelsen föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen
om 421 778 610 kronor disponeras så att 1,14 kronor per aktie, totalt
45 657 000 kronor, utbetalas till aktieägarna och att bolagets
återstående fria egna kapital, 376 121 610 kronor, överförs i ny
räkning. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås
tisdagen den 21 november 2017. Om stämman beslutar i enlighet med
förslaget beräknas utdelning utbetalas genom Euroclear Swedens
försorg fredagen den 24 november 2017.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare (ärende 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare enligt följande.

Internationella Engelska Skolan ska erbjuda en marknadsmässig
totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande
befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningar inom
Internationella Engelska Skolan ska vara baserade på principer om
prestation, konkurrenskraft och skälighet. Rörlig ersättning ska inte
före...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.