Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-30

Intervacc: Delårsrapport Intervacc AB januari - juni 2018

Andra kvartalet 1 april - 30 juni 2018

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående
år

- Nettoomsättningen uppgick till 17,7 MSEK (22,6 MSEK)
- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -2,3 MSEK
(-0,3 MSEK)

- Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -12,3 MSEK (-2,0 MSEK)
- Resultatet efter skatt uppgick till -10,9 MSEK (-2,3 MSEK)
- Resultat per aktie* -0,362 SEK (-0,142 SEK**)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,7 MSEK
(-14,9 MSEK)

- Per den 30 juni 2018 uppgick likvida medel till 46,9 MSEK (38,9
MSEK)

*) beräknat på genomsnittligt antal 30 251 716 aktier, under perioden
**) beräknat på genomsnittligt antal 15 977 385 aktier. under perioden
Första halvåret 1 januari - 30 juni 2018

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående
år

- Nettoomsättningen uppgick till 21,4 MSEK (33,9 MSEK)
- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -6,3 MSEK
(-0,8 MSEK)

- Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -17,9 MSEK (-4,0 MSEK)
- Resultatet efter skatt uppgick till -15,2 MSEK (-3,8 MSEK)
- Resultat per aktie* -0,659 SEK (-0,281 SEK**)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,0 MSEK
(-9,6 MSEK)

- Per den 30 juni 2018 uppgick likvida medel till 46,9 MSEK (38,9
MSEK)

*) beräknat på genomsnittligt antal 23 196 968 aktier under perioden
**) beräknat på genomsnittligt antal 13 573 159 aktier under perioden
Väsentliga händelser under perioden 1 april - 30 juni 2018

Nyemission slutförd

En nyemission genomfördes under perioden 20 mars till 3 april.
Resultatet blev en överteckning och tillförde 61,3 MSEK före
emissionskostnader. Nettolikviden efter emissionskostnaderna blev
cirka 49,9 MSEK. Antalet aktier ökade därav med 21 522 960 aktier
till sammanlagt 37 665 180 aktier. Emissionen ökade ägarkretsen och
tillförde många intresserade och kunniga ägare.

Nyanställning
Intervacc har anställt Tim Wood, PhD, att vara ansvarig för
regulatoriska frågor och produktion med fokus på Strangvac och för
att delta i framtagning av registreringsansökan. Tim kommer närmast
från Valneva och är heltidsanställd fr.o.m 13 augusti.

Bolagsstämma 14 juni
Bolagsstämma hölls den 14 juni varvid ny styrelse valdes.
Ny styrelse vald

Vid bolagsstämman valdes följande personer in i Intervaccs styrelse:
nyval: Torben Jörgensen, Bert Urlings, Marianne Hansson och Newton
Aguiar samt omval av Björn Sjöstrand (ordf.), Bengt Guss och Stefan
Ståhl.

Anslag från Vinnova
Intervacc har beviljats ett anslag från Vinnova inom ramen för
Innovationsprojekt i företag. Anslaget uppgår till ca 1,5 milj och
utgör en 50% finansiering av ett första steg av flera inom Intervaccs
mastitprojekt. Syftet är att studera antikroppars funktion mot
vaccinet INV412 vilket är en vaccinkandidat mot infektioner orsakade
av Staphylococcus aureus.

Teknologiöverföring av tillverkning av Strangvac fortgår.
Intervaccs samarbete rörande teknologiöverföring med 3P
Biopharmaceuticals löper på enligt tidsplan. Flera milstenar har
passerats. Exempelvis har man visat att de optimeringar som
genomförts på PX'Therapeutics i Frankrike även på 3P
Biopharmaceuticals resulterar i ett utbyte avsevärt högre än tidigare
vilket gynnsamt påverkar produktionskostnaden. De tre proteinerna i
Strangvac har först odlats i liten skala vilket gav mycket hög
produktion. Två av de tre ingående proteinerna har nu genomgått
uppskalning till 100 liters fermentering och med påföljande rening,
dvs den skala som kommer gälla för kommersiell tillverkning, med
mycket gott resultat avseende mängd och kvalitet. Analytiska
kvantitativa och kvalitativa tester har utvecklats och validerats.

VDn och Tim Wood har återigen besökt 3P Biopharmaceuticals för ett
uppföljande möte för diskussioner rörande tillverkning, analytiska
tester, kvalitetskrav, valideringskrav etc.

Ny Certified Adviser
Med anledning av att funktionen som Certified Adviser inte längre kan
tillhandahållas av Remium Nordic, har Intervacc den 27 juni tecknat
avtal med Eminova Fondkommission AB.

Dotterbolaget Nordvaccs avtal med IDT Biologika förnyas ej
Det nuvarande avtalet mellan Nordvacc och IDT Biologika gällande
pälsdjursvacciner kommer inte att förnyas p.g.a uppsagt avtal och
vikande försäljning med dålig marginal. Nordvacc fortsätter nu
uppbyggnaden av ett nytt varusortiment med modernare produkter inom
djurhälsa. I och med att avtalet kommer att upphöra gör moderbolaget
en nedskrivning av värdet hänförligt till dotterbolaget Nordvacc på
40 MSEK.

Nordvacc fokuserar nu på försäljning av läkemedel, för främst
livsmedelsproducerande djur och vacciner för grisar. Arbetet med
lansering av nya produkter pågår inom Nordvaccs
försäljningsorganisation. Under perioden har avtal för två
ytterligare produkter tecknats med målet att bygga upp en lönsam
verksamhet och förbereda inför lanseringen av Strangvac. Sverige är
en av de viktigaste marknaderna i Europa för Strangvac.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Avtal med Praxis Pharmaceuticals
Intervacc har tecknat avtal med Praxis Pharmaceuticals,
Vitoria-Gasteiz, Spanien, om formulering, fyllning och förpackning av
Strangvac. Med detta avtal har Intervacc kontrakterat hela
produktionskedjan för Strangvac.

Anslag från Eurostars
Intervacc har beviljats medel från Eurostars-2, som är en del av EU:s
Horizon 2020 programmet, för vidareutveckling av ett vaccin mot
Streptococcus suis som drabbar smågrisar. Projektet är ett
samarbetsprojekt med Moredun Scientific i Skottland. Projektkostnaden
om ca 16 miljoner finansieras till ca 50% genom detta anslag och
sträcker sig över 3 år för att bl a verifiera effekt, säkerhet och
vaccinationsstrategi av vaccinkandidater, bl a INV274 inför kommande
kliniska prövningar. Vaccinet baserar sig på samma teknologi som för
Strangvac.

VD har ordet

Det är naturligtvis med mycket stor tillfredsställelse vi noterar att
Intervacc beviljats medel från Eurostar och Vinnova för våra två
utvecklingsprojekt, INV412 mot mastit på ko orsakat av Staphylococcus
aureus och INV274 mot infektion på smågris orsakade av Streptococcus
suis. Medel söks i hård konkurrens med många andra bra projekt.
Uppenbarligen har vår teknologi, vår marknadsbedömning och förmåga
att genomföra varit övertygande. Det innebär med andra ord att
Intervaccs utveckling mot att bli ett bredare vaccinbolag inom
djurhälsa tar ett ytterligare steg framåt mot att omfatta flera
produkter. Våra samarbeten med FoU funktioner kommer därmed behöva
ses över och förstärkas med den nu tillkommande finansieringen.

Vad avser tillverkning av Strangvac, har avtalet med Praxis
Pharmaceuticals inneburit att vi nu har avtal om alla delmoment klara
inför kommersiell tillverkning av Strangvac, inklusive fyllning och
förpackning. Jag vill också välkomna vår nya medarbetare Tim Wood som
from augusti arbetar heltid. Han innebär ett mycket värdefullt
tillskott av kompetens inom regulatoriska frågor med fokus på
tillverkning. Han är nu företagets kontaktpersom mot tillverkaren, 3P
Biopharmaceuticals.

Efter nyemissionen i våras har ett flertal nya ägare tillkommit vilket
resulterat i en ny styrelse med fördjupad erfarenhet och kompetens
inom bl a vaccinologi, djurhälsa och global affärsutveckling,
marknadsföring & försäljning.

Vi har i kvartalsrapporten för moderbolaget skrivit ner värdet
hänförlig till verksamheten i dotterföretaget Nordvacc med 40
miljoner SEK p.g.a. av det uppsagda avtalet med IDT. Dessutom har vi
på grund av en ny redovisningsprincip gjort en nedskrivning av
aktiverade utvecklingskostnader om ca 8 miljoner som hänförs till
vaccin för smågris (INV274) och ko (INV412). Tidiga
utvecklingskostnader i nuvarande och framtida projekt kommer
fortsättningsvis inte att aktiveras i BR. INV274 och INV412 projekten
fortlöper enligt plan och kostnader kommer aktiveras i en senare fas.

Följ gärna våra nyheter på hemsidan och via vårt twitterflöde
@intervacc_se (https://twitter.com/intervacc_se)

Hägersten den 30 augusti 2018
Jan Ingmar Flock
VD
Fullständig delårsrapport bifogas detta pressmeddelande samt finns
tillgänglig på www.intervacc.se

Rådgivare
Eminova Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser avseende
Nasdaq First North.

För mer information vänligen kontakta:
Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11
Om Intervacc
Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets
huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot
ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom
djurhälsovård. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning
vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruks-universitet som lagt
grunden till den teknikplattform som utgör basen i Bolagets
forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april
2017 noterad på NASDAQ First North listan.

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 30 augusti 2018 kl. 08:30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/intervacc/r/delarsrapport-intervacc-ab-januari...
http://mb.cision.com/Main/4632/2603989/899655.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.