Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-18

Intrum: DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2017

Tredje kvartalet 2017

· Samgåendet med Lindorff genomfördes den 27 juni 2017. Lindorff
ingår därför i koncernens resultaträkning och balansräkning för hela
tredje kvartalet 2017. Jämförelsetal pro forma redovisas med Lindorff
konsoliderat sedan den 1 januari 2016. I samband med samgåendet har
Intrum Justitia åtagit sig att avyttra sina norska dotterföretag samt
Lindorffs svenska, finska, danska och estniska dotterföretag. Dessa
dotterföretag redovisas därför som avvecklade verksamheter för det
tredje kvartalet samt jämförelseperioderna. På sid 8-12 i
delårsrapporten kommenteras den sammanslagna koncerncens utveckling
på pro forma-basis, beräknad som om Lindorff ingått i koncernen under
hela delårsperioden och i jämförelsetalen.

· Koncernens nettoomsättning tredje kvartalet 2017 uppgick till 2
986 MSEK (1 433). Pro forma för tredje kvartalet 2016 var
nettoomsättningen 2 623 MSEK.

· Rörelseresultatet uppgick till 977 MSEK (506). Proforma för tredje
kvartalet 2016 var rörelseresultatet 541 MSEK.

· Rörelseresultatet om 977 MSEK inkluderar engångsposter om -60 MSEK
(pro forma föregående år -26 MSEK) och jämförelsestörande poster om
38 MSEK (pro forma föregående år -285 MSEK). Rörelseresultatet
exklusive engångsposter och jämförelsestörande poster uppgick därför
till 999 MSEK (proforma föregående år 852 MSEK).

· Nettoresultatet för kvartalet uppgick till 615 MSEK (375), och
resultatet per aktie var 4,68 SEK (5,14).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 796 MSEK
(811).

· Det redovisade värdet av köpta fordringar har på pro forma-basis
ökat med 28 procent jämfört med det tredje kvartalet 2016. Kvartalets
investeringar i köpta förfallna fordringar uppgick till 1 177 MSEK
(pro forma föregående år 828). Avkastningen på köpta fordringar var
15 procent (pro forma föregående år 16 procent).

· Kvartalets nettoomsättning för verksamhetsområdet Kredithantering
ökade på pro forma-basis med 10 procent jämfört med motsvarande
kvartal föregående år, med en verksamhetsmarginal exklusive NRI's på
28 procent (pro forma föregående år 15 procent).

· Koncernens nya gemensamma varumärke "Intrum" lanserades under
kvartalet, och ersätter "Intrum Justitia" samt "Lindorff".

Kommentar från VD och koncernchef Mikael Ericson

Under det tredje kvartalet 2017 har vi haft en hög aktivitet för att
implementera samgåendet med Lindorff. Vi har beslutat om ett nytt
varumärke, Intrum, och en ny gemensam identitet för det sammanslagna
bolaget. Samtliga ledningsgrupper är utsedda och dessa arbetar nu med
att planera för och utföra aktiviteter för att säkra de värden vi ser
i det nya bolaget. Sammantaget har vi en mycket god takt och kvalitet
i arbetet med att integrera den nya koncernen. Därutöver löper
processen för att avyttra vissa dotterföretag i enlighet med
åtaganden till EUs konkurrensmyndighet fortsatt väl.

För det tredje kvartalet har Intrum en god utveckling avseende såväl
investeringsnivåer som intjäning, vilket är ett gott betyg på det nya
bolagets konkurrenskraft. Vårt rörelseresultat justerat för
engångsposter och jämförelsestörande poster ökar med 17 procent,
proforma jämfört med samma period föregående år. Ökningen är främst
hänförlig till Finansiella tjänster, där vi har en betydande
volymökning inom köpta fordringar kombinerat med en god
avkastningsnivå om 15 procent för kvartalet. Investeringar i köpta
fordringar ökar med 42 procent i det tredje kvartalet, proforma
jämfört med samma period föregående år, med en god ökning särskilt
för investeringar inom säkerställda konsumentfordringar samt
fordringar med små och medelstora företag. Även inom Kredithantering
har vi en god intäktsökning om 10 procent för det tredje kvartalet,
proforma jämfört med samma kvartal föregående år, främst från
förvärvade enheter men också från positiv organiskt tillväxt. Under
det tredje kvartalet gör vi även ett mindre förvärv inom
Kredithantering i Nederländerna

På våra marknader ser vi fortsatt en mycket god aktivitet med
betydande utbud av skuldportföljer och möjligheter till värdeskapande
förvärv. I början av oktober publicerade ECB ytterligare vägledning
för banker avseende hantering av förfallna lån som vi tror kommer
bidra till goda affärsmöjligheter för Intrum under kommande år. I
oktober har vi även etablerat ett samarbete med en av de större
bankerna i Grekland, där vi förvärvat en portfölj med förfallna
konsumentfordringar, vilket innebär goda möjligheter att utvecklas
till en stark partner för grekiska banker som har en betydande andel
osäkra lån i sina balansräkningar. Som helhet ser vi därför mycket
positivt på möjligheterna till tillväxt under kommande år inom vår
befintliga affär och inom nya tillgångsklasser och marknader.
Samtidigt är vi fast beslutna att tillvarata sådana möjligheter med
ett balanserat risktagande genom vår mycket diversifierade verksamhet
och genom fortsatt disciplinerad tillämpning av våra
investeringskriterier.

Inom ramen för vårt arbete med att verka för en sund ekonomi har vi
under kvartalet fortsatt att informera olika intressenter om
effekterna av sena betalningar i samhället. Under kvartalet har vi
sammanställt Intrums European Industry White Paper som ger insikter i
hur olika branscher utvecklas i Europa samt vilka konsekvenser sena
betalningar har för företag i dessa branscher. Rapporten används både
som diskussionsunderlag i kundmöten samt till att påverka
beslutsfattare och politiker lokalt och i EU. Vidare är vi sedan
flera år partner till Hand-in-Hand International och under det tredje
kvartalet har vi förlängt samarbetet med denna organisation.
Hand-in-Hand International arbetar bland annat med att utbilda
kvinnor på den indiska landsbygden till att bli egenföretagare och få
tillgång till mikrofinansiering för att därigenom kunna försörja sina
familjer. Vi är mycket stolta över det arbete som Hand-in-hand
genomför och ser vårt samarbete som en viktig del i vår strävan att
vara en aktör som leder vägen mot en sundare ekonomi.

Sammanfattningsvis har Intrum utvecklats väl under det tredje
kvartalet och jag har en mycket positiv syn på koncernens
framtidsutsikter. Som den klara marknadsledaren i en bransch med
stora tillväxtmöjligheter har vi utmärkta förutsättningar att skapa
betydande värden för våra kunder, våra ägare och samhället.

Presentation av delårsrapporten

Bokslutskommuniké och presentationsmaterial finns tillgängligt på
www.intrum.com/Investor Relations. Rapporten kommenteras av
verkställande direktör och koncernchef Mikael Ericson samt
finansdirektör Erik Forsberg i en telefonkonferens med start den 18
oktober kl 9.00. Presentationen kan följas via www.intrum.com
och/eller www.financialhearings.com. För att delta via telefon, ring
08-566 427 00 (SE) eller +44 20 300 898 07 (UK).

Ytterligare information

Mikael Ericson, VD och koncernchef, tel: 08-546 102 02

Erik Forsberg, finansdirektör, tel: 08-546 102 02

Denna information är sådan information som Intrum Justitia AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 18 oktober 2017 kl.
7.00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/intrum/r/delarsrapport-januari-september-2017,...
http://mb.cision.com/Main/8612/2369788/737788.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.