Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-19

Intrum Justitia AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2016

· Koncernens nettoomsättning tredje kvartalet 2016 uppgick till 1
486 MSEK (1 386).

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 517 MSEK (452). I
rörelseresultatet ingår omvärderingar av portföljer med köpta
fordringar om 29 MSEK (29). Rörelsemarginalen exklusive omvärderingar
var 33 procent (31). I resultatet ingår också en positiv effekt om 15
MSEK från avyttring av portföljer med köpta fordringar.

· Nettoresultatet för kvartalet uppgick till 375 MSEK (330), och
resultatet per aktie var 5,14 SEK (4,51).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 837 MSEK
(805).

· Det redovisade värdet av köpta fordringar har ökat med 26 procent
jämfört med det tredje kvartalet 2015. Kvartalets investeringar i
köpta förfallna fordringar uppgick till 646 MSEK (320).

KOMMENTAR FRÅN VD OCH KONCERNCHEF MIKAEL ERICSON

Intrum Justitia fortsätter att utvecklas väl under det tredje
kvartalet. I likhet med det andra kvartalet så uppnår vi samtliga
våra finansiella mål, avseende tillväxt i vinst per aktie, avkastning
på köpta fordringar och kapitalstruktur. Vårt rörelseresultat om 517
MSEK är det hittills högsta i koncernens historia. Vinsten per aktie
de senaste tolv månaderna har ökat med 12 procent.

Inom våra regioner innebar det tredje kvartalet en stark utveckling
främst för Centrala Europa, där god tillväxt inom köpta fordringar
och hög operativ effektivitet bidrar till lönsam tillväxt. Justerat
för jämförelsestörande poster var rörelseresultatet i Norra Europa
och Västra Europa för det tredje kvartalet något lägre än föregående
år.

För våra tjänsteområden har vi en god tillväxt inom Finansiella
Tjänster. För det tredje kvartalet uppgick investeringarna i köpta
fordringar till 646 MSEK, att jämföra med 320 MSEK för samma period
föregående år. Hittills i år har vi ökat investeringar inom köpta
fordringar med cirka 50 procent jämfört med föregående år.
Avkastningen på köpta fordringar justerat för jämförelsestörande
poster och omvärderingar minskar jämfört med samma period föregående
år men är fortsatt på en mycket god nivå om cirka 18 procent. Inom
Kredithanteringstjänster har vi en stabil utveckling med oförändrade
intäkter och verksamhetsmarginaler jämfört med samma period
föregående år.

Jag ser fortsatt mycket positivt på Intrum Justitias förutsättningar
för tillväxt på en marknad som präglas av betydande möjligheter. I
vår kärnaffär har vi ett bra momentum, med en investeringsnivå inom
köpta fordringar som uppgår till 3,1 miljarder SEK de senaste tolv
månaderna, att jämföra med 1,8 miljarder SEK för samma period
föregående år. Marknaden för köpta fordringar går för närvarande
igenom en period av prispress, men vi ser också ett mycket starkt
utbud under flera år framöver som innebär goda möjligheter att
fortsatt öka vår intjäning.

Inom Kredithantering har vi goda förutsättningar för lönsam tillväxt
genom tilläggsförvärv. I oktober har vi slutfört två sådana
transaktioner i Danmark och i Spanien och hittills i år har vi därmed
gjort fyra tilläggsförvärv.

Vi fortsätter även arbetet med att öka vår adresserbara marknad genom
att disciplinerat öka vår närvaro i nya tillgångsklasser för köpta
fordringar samt genom tillväxt i nya kundsegment. På vissa av våra
marknader ser vi till exempel goda möjligheter att växa genom förvärv
av säkerställda fordringar. Inom såväl köpta fordringar som inom
kredithantering ser vi god potential att växa inom kundsegmentet för
små och medelstora företag. Vi utesluter heller inte expansion till
nya länder inom Europa, om vi kan identifiera förvärv som möjliggör
att vi kan nå en marknadsledande position. Sammantaget ser vi därför
mycket goda tillväxtmöjligheter för Intrum Justitia under kommande
år.

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Delårsrapport och presentationsmaterial finns tillgängligt på
www.intrum.com/Investor relations. Rapporten kommenteras av
verkställande direktör och koncernchef Mikael Ericson samt ekonomi-
och finansdirektör Erik Forsberg i en telefonkonferens med start den
19 oktober kl 9.00. Presentationen kan följas via www.intrum.com
och/eller www.financialhearings.com. För att delta via telefon, ring
08-566 426 98 (SE) eller

+44 20 300 898 01 (UK).
YTTERLIGARE INFORMATION

Mikael Ericson, VD och koncernchef, tel: 08-546 102 02

Erik Forsberg, ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-546 102 02

Informationen i denna delårsrapport är sådan information som Intrum
Justitia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den

19 oktober 2016 kl. 7.00 CET.
Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management
Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive
köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och
lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och
har omkring 3 850 anställda och verksamhet i 19 länder. Koncernens
omsättning uppgick 2015 till ca 5,6 miljarder kronor. Intrum Justitia
AB är noterat vid Nasdaq Stockholm sedan 2002. Mer information finns
www.intrum.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/intrum-justitia-ab/r/delarsrapport-januari-sep...
http://mb.cision.com/Main/8612/2103797/576742.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.