Du är här

2017-06-12

Intrum Justitia AB: Intrum Justitia offentliggör ett erbjudande avseende seniora obligationer om 3 000 miljoner euro (mots...

Intrum Justitia AB (publ) ("Intrum Justitia") offentliggjorde idag ett
erbjudande ("Erbjudandet") avseende seniora obligationer med ett
sammanlagt nominellt värde om 3 000 miljoner euro (motsvarande) genom
en kombination av seniora obligationer i euro med rörlig ränta
("Obligationerna i Euro med Rörlig Ränta"), seniora obligationer i
euro med fast ränta ("Obligationerna i Euro med Fast Ränta" och,
tillsammans med Obligationerna i Euro med Rörlig Ränta,
"Obligationerna i Euro", och tillsammans med Obligationerna i Euro,
"Obligationerna") och seniora obligationer i kronor med rörlig ränta
("Obligationerna i Kronor med Rörlig Ränta"). I samband med
Erbjudandet avser Intrum Justitia även att ingå en ny revolverande
kreditfacilitet om 1 100 miljoner euro i flera valutor (den
"Revolverande Kreditfaciliteten"), som har syndikerats.

Som en del av det tidigare offentliggjorda samgåendet mellan Intrum
Justitia och Lock TopCo AS och dess dotterbolag ("Lindorff"), kommer
likviden från Erbjudandet att användas för att återbetala vissa
befintliga skulder för såväl Lindorff som Intrum Justitia samt att
betala vissa kostnader med anledning av samgåendet. Samgåendet är
villkorat, bl.a. av konkurrensgodkännande från EU-kommissionen. I
avvaktan på genomförandet av samgåendet, kommer hela det inbetalade
beloppet enligt Erbjudandet att nedsättas på spärrade konton. Om
villkoren för utbetalning från det spärrade kontot inte har
fullföljts senast den 31 juli 2017, kommer Obligationerna att bli
föremål för ett särskilt nedsättningsförfarande där
nedsättningsbeloppet kommer att uppgå till 100 % av det totala
initiala erbjudandepriset för Obligationerna med tillägg för upplupen
obetald ränta från dagen för utgivande till dagen för särskild
nedsättning med tillägg för eventuella tillkommande belopp.

Ytterligare information kommer att finnas tillgängligt under Investor
Relations på Intrum Justitias webbplats. Det kan inte garanteras att
samgåendet med Lindorff, Erbjudandet, ingåendet av den Revolverande
Kreditfaciliteten eller genomförandet av någon annan
finansieringstransaktion kommer att fullföljas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annika Billberg, kommunikationsdirektör
Tel: 070 -267 97 91
E-mail: a.billberg@intrum.com

Viktigt meddelande

Detta pressmeddelande utges endast för informationsändamål och utgör
inte ett prospekt eller ett erbjudande om att sälja eller förvärva
värdepapper i USA eller i någon annan jurisdiktion. Värdepapper får
inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering, eller i enlighet
med ett undantag från kravet på registrering, enligt United States
Securities Act från 1933 ("Securities Act"). Obligationerna kommer
att erbjudas enligt ett privat erbjudande undantaget från
registreringskravet i Securities Act och kommer därmed att endast
erbjudas kvalificerade institutionella köpare i enlighet med regel
144A i Securities Act, samt till vissa personer utanför USA i
enlighet med Regulation S i Securities Act. Inget annat upptagande av
kredit i samband med någon annan finansieringstransaktion kommer att
registreras i enlighet med Securities Act.

Detta pressmeddelande utgör inte och ska inte under några
omständigheter anses utgöra ett offentligt erbjudande eller ett
erbjudande till allmänheten i samband med något erbjudande i enlighet
med Parlamentets och Rådets direktiv 2010/72 av den 4 november 2003,
(tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något
medlemsland i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet)
("Prospektdirektivet"). Erbjudandet och försäljningen av
Obligationerna kommer att genomföras i enighet med ett undantag i
Prospektdirektivet (tillsammans med tillämpliga
implementeringsåtgärder i något medlemsland) från skyldigheten att ta
fram ett prospekt för erbjudanden av värdepapper.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden
enligt den betydelse detta har enligt Section 27A i Securities Act
och Section 21E i Securities Exchange Act från 1934, med ändringar.

Dessa framtidsinriktade uttalanden kan identifieras genom användningen
av framtidsinriktad terminologi såsom "anses", "bedöms",
"uppskattas", "förväntas", "förutses", "avses", "kan", eller "bör"
eller, i varje fall, deras motsats, eller andra variationer eller
jämförbar terminologi. Dessa framtidsinriktade uttalanden inkluderar
alla förhållanden som inte avser historiska fakta och inkluderar
uttalanden från Intrum Justitias, Lindorffs eller deras dotterbolags
avsikter, uppfattningar eller nuvarande förväntningar rörande bland
annat Intrum Justitias, Lindorffs eller deras respektive dotterbolags
resultat, finansiella förhållanden, likviditet, framtid, tillväxt,
strategier och branschen som de är verksamma inom. Framtidsinriktad
information är till sin natur förknippad med risk och osäkerhet
eftersom den avser händelser och är beroende av omständigheter som
inträffar eller inte inträffar i framtiden. Läsare uppmärksammas på
att uttalanden om framtidsinriktad information inte utgör någon
garanti för framtida prestationer och att Intrum Justitias, Lindorffs
eller respektive dotterbolags resultat, finansiella förhållande,
likviditet och branschen som de är verksamma inom kan avvika avsevärt
från det som angetts eller antytts i de framtidsinriktade uttalandena
i detta pressmeddelande. Även om Intrum Justitia, Lindorff eller
deras respektive dotterbolags resultat, finansiella förhållanden,
likviditet och branschen som de är verksamma inom är i linje med de
framtidsinriktade uttalandena i detta pressmeddelande kan de
resultaten eller utvecklingarna vara icke-indikativa för resultat och
utveckling under efterföljande perioder. Givet dessa risker och
osäkerheter bör du inte förlita dig på framtidsinriktade uttalanden
som en prognos för faktiskt resultat.

Om Intrum Justitia:
Intrum Justitia erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster,
inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra
kassaflöde och långsiktig lönsamhet för företagets kunder. Intrum
Justitia grundades 1923 och har omkring 4 200 anställda i 21 länder.
Koncernens omsättning uppgick 2016 till 6,1 miljarder kronor. Intrum
Justitia AB är noterat vid Nasdaq Stockholm sedan 2002. Mer
information finns på www.intrum.com

Om Lindorff:
Lindorff har hjälpt människor hantera krediter i över 100 år.
Huvudkontoret finns i Oslo i Norge, i samma stad där Eynar Lindorff
grundade företaget 1898. I dag har Lindorff 4 400 anställda i tolv
länder runt om i Europa, som hjälper kunderna tillbaka till en
tillvaro med bättre ekonomi. Nordic Capital Fund VIII är
majoritetsägare i Lindorff, som erbjuder såväl inkassotjänster och
köp av fordringar som betalnings- och faktureringstjänster. År 2016
uppgick Lindorffs nettoomsättning till 647 MEUR (2015: 534 MEUR). Mer
information finns på www.lindorff.com

Om Nordic Capital:
Nordic Capitals private equity-fonder har sedan 1989 investerat i medelstora företag framförallt i Norden. Genom att vara en engagerad ägare och genom ett fokus på strategisk utveckling och operativa förbättringar skapar Nordic Capital förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Nordic Capitals fonder investerar i företag i norra Europa och i utvalda investeringsmöjligheter internationellt. Den senaste fonden är Nordic Capital Fund VIII med 3,5 miljarder EUR i tillgängligt kapital från internationella institutionella investerare som t.ex. pensionsfonder. Nordic Capitals fonder är baserade på Jersey, Kanalöarna. Rådgivare till fonderna är NC Advisory-bolagen i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. Mer information om Nordic Capital finns på www.nordiccapital.com

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management
Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive
köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och
lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och
har omkring 4 000 anställda och affärsverksamhet i 20 länder.
Koncernens omsättning uppgick 2016 till ca 6,1 miljarder kronor.
Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq Stockholm sedan 2002. Mer
information finns på www.intrum.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/intrum-justitia-ab/r/intrum-justitia-offentlig...
http://mb.cision.com/Main/8612/2285787/686580.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.