Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-30

Intrum Justitia AB: Kallelse till årsstämma i Intrum Justitia AB (publ)

Aktieägarna i Intrum Justitia AB (publ) kallas härmed till årsstämma
torsdagen den 29 juni 2017 klockan 17.00 i bolagets lokaler på
Hesselmans Torg 14 i Nacka, Stockholm. Kaffe serveras från klockan
16.00.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, torsdagen den 22 juni 2017;

dels anmäla sitt deltagande vid årsstämman till bolaget senast måndagen den 26 juni 2017.

Anmälan ska ske antingen per brev till Intrum Justitia AB,
"Årsstämma", 105 24 Stockholm, per e-post till agm@intrum.com eller
per telefon 08-616 77 00. Vid anmälan ska följande uppgifter uppges:

· namn
· person-/organisationsnummer
· telefonnummer (dagtid)
· registrerat aktieinnehav
· uppgift om eventuella biträden (högst två)
· i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud

Sker deltagandet med stöd av fullmakt ska den skriftliga, daterade och
av aktieägaren undertecknade fullmakten skickas till bolaget i
original i god tid före årsstämman. Utfärdas fullmakten av juridisk
person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis som visar behörighet
att utfärda fullmakten också bifogas. Fullmaktsformulär finns
tillgängligt på bolagets webbplats, www.intrum.com.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste
direktregistrera aktierna i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för
att få delta på stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd
per torsdagen den 22 juni 2017. Detta innebär att aktieägare i god
tid före denna dag måste meddela sin önskan om detta till
förvaltaren. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och från den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer att användas för
erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för årsstämman.

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman ställa frågor till
styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 §
aktiebolagslagen.

Bolaget har vid tiden för utfärdande av kallelsen totalt 72.347.726
aktier, motsvarande lika många röster. Bolaget ägde vid dagen för
fastställande av kallelsen inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av justeringspersoner (tillika rösträknare)
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. a) Redogörelse för styrelsens och styrelseutskottens arbete

b) Verkställande direktörens anförande

1. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret
2016

2. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

3. Beslut om resultatdisposition
4. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande
direktör för 2016 års förvaltning

5. Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter. I anslutning härtill, redogörelse för hur
valberedningens arbete bedrivits

6. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor
7. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt
styrelseordförande

8. Val av revisor
9. Beslut om valberedning inför årsstämman 2018
10. Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor
för ledande befattningshavare

11. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse
av egna aktier

12. Bemyndigande för styrelsen att besluta om en nyemission av aktier
som vederlag i förvärvet av Lindorff

13. Stämmans avslutande

Valberedning

Valberedningen har bestått av*:

· Johan Strandberg (ordförande), SEB Fonder
· Vegard Søraunet ,Odin Fonder
· Carl Cederschiöld Handelsbanken Fonder
· Mats Gustafsson, Lannebo Fonder
· Tomas Flodén, AMF & AMF Fonder

* I samband med att Carnegie Fonder avyttrande sina aktier i Intrum
Justitia i november 2016 lämnade Hans Hedström (utsedd av Carnegie
Fonder) valberedningen och ersattes av Vegard Søraunet (utsedd av
Odin Fonder).

Valberedningens förslag

I avvaktan på beslut från EU-kommissionen avseende det tänkta
samgåendet mellan Intrum Justitia och Lindorff har valberedningen
ännu inte lämnat förslag till styrelse m.m. (punkt 12-14) inför
årsstämman. Beslut från EU-kommissionen väntas den 12 juni 2017 och
valberedningen förväntas offentliggöra sitt förslag till styrelse
samt motiverade yttrande därefter.

Punkt 2
Föreslås att Björn Kristiansson, Hannes Snellman Advokatbyrå, utses
till ordförande vid stämman.

Punkt 13
Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 15
Föreslås omval av revisionsfirman Ernst & Young AB för tiden intill
slutet av nästa årsstämma.

Punkt 16
Valberedningen föreslår att årsstämman godkänner följande principer
för utseende av en valberedning inför årsstämman 2018 och om
valberedningens arbete:

att styrelsens ordförande ska sammankalla de fem största aktieägarna i
bolaget baserat på de vid utgången av augusti kända röstetalen, vilka
sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Om så befinnes
önskvärt äger valberedningen adjungera ytterligare en ledamot. Om
någon av de fem aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till
valberedningen, eller om en ledamot avgår från valberedningen utan
att ersättas av en ny ledamot vilken utsetts av samma aktieägare, ska
nästa aktieägare i storleksordning (efter de fem största) beredas
tillfälle att utse ledamot av valberedningen. Om flera aktieägare
avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver
inte fler än de åtta största aktieägarna tillfrågas;

att om en ägarförändring kommer till valberedningens kännedom före den
1 november 2017 så att en eller flera av de ägare som utsett ledamöter
till valberedningen inte längre tillhör den grupp av ägare som haft
rätt att utse representanter, ska ledamöter utsedda av dessa
aktieägare ställa sina platser till förfogande. Den eller de
aktieägare som har tillkommit bland de största ägarna ska äga utse
varsin ledamot. Kommer en ägarförändring till valberedningens
kännedom efter den 1 november 2017 ska ändringar i valberedningens
sammansättning inte göras annat än om valberedningen beslutar att så
ska ske. Valberedningen får även, om så befinns lämpligt, adjungera
en ledamot utsedd av en nytillkommen större ägare;

att valberedningen ska ledas av en av dess ledamöter. Högst två av
valberedningens ledamöter får vara styrelseledamöter i bolaget.
Styrelsens ordförande ska för valberedningen redovisa de förhållanden
avseende styrelsens arbete som kan vara av betydelse för
valberedningens arbete, inkluderande, i relevanta delar, bl.a. en
utvärdering av styrelsens arbete samt krav och särskild kompetens
vilka ska representeras av styrelseledamöterna;

att enskilda aktieägare i bolaget (inom den tid som bestäms och
meddelas bl.a. på bolagets webbplats) ska kunna lämna förslag på
styrelseledamöter till valberedningen för vidare utvärdering inom
ramen för dess arbete;

att information om valberedningens sammansättning publiceras på
bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman 2018;

att valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för
rekrytering om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval
av kandidater till styrelsen;

att valberedningen, i enlighet med reglerna därom i Svensk kod för
bolagsstyrning, ska, i anslutning till att kallelse till bolagsstämma
utfärdas, på bolagets webbplats lämna ett motiverat yttrande
beträffande sitt förslag till styrelse;

att valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att
föreläggas årsstämman 2018 för beslut:

(a) förslag till ordförande vid årsstämma

(b) förslag till antal styrelseledamöter

(c) förslag till ledamöter i styrelsen

(d) förslag till styrelseordförande

(e) förslag till revisor

(f) förslag till arvode till styrelsens ordförande, till var och en
av styrelsens övriga ledamöter samt till bolagets revisor

(g) förslag till ersättning för utskottsarbete, till det berörda
utskottets ordförande samt till var och en av utskottets övriga
ledamöter

(h) förslag till kriterier för hur ny valberedning ska utses, samt

att valberedningen i samband med sitt uppdrag i övrigt ska fullgöra de
uppgifter som enligt aktiebolagslagen, Nasdaq Stockholms Regelverk
för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning och andra tillämpliga
regler ankommer på valberedningen. Valberedningens uppdrag ska
fortlöpa tills ny valberedning konstitueras.

Styrelsens förslag

Punkt 10
Beslut om resultatdisposition

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att de till
stämmans förfogande stående vinstmedlen i moderbolaget, innefattande
överkursfond om 111.255.873 kronor, fond för verkligt värde om
109.371.319 kronor, balanserat resultat om 700.508.843 kronor samt
årets resultat om 41.822.751 kronor, totalt 962.958.786 kronor,
disponeras så att 9 kronor per aktie, motsvarande sammanlagt
651.129.534 kronor, utdelas till aktieägarna och att återstående
belopp 311.829.252 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelsen föreslår måndagen den 3 juli 2017 som avstämningsdag för
utdelning. Beslutar stämman i enlighet med förslaget, beräknas
utdelningen utbetalas genom Euroclear Sweden AB torsdagen den 6 juli
2017.

Punkt 17
Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för
ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att riktlinjer, i enlighet med sammanfattningen
nedan, godkänns av stämman att gälla för tiden intill årsstämman
2018. Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets
webbplats www.inrum.com.

Intrum Justitia är beroende av att dess anställda uppnår högt ställda
målsättningar i en krävande omgivning. Vidare uppmuntras och främjas
beteenden och prestationer som på bästa sätt stödjer koncernens
affärsstrategier och säkerställer att koncernen kan attrahera de
kompetenser som behövs för att vara framgångsrik. Ersättningsnivåerna
ska reflektera individernas kompetens, ansvar och prestation och vara
konkurrenskraftiga jämfört med liknande bolag i liknande branscher i
samma geografiska område. För att säkerställa att rätt beteenden
uppmuntras, och att arbetet fokuseras på rätt områden, behöver
ersättningsnivåerna relateras till mål som är nära kopplade till
koncernens affärsstrategi och dess kärnvärden.

Den totala ersättningen baseras på fyra huvuddelar: fast lön, kort-
och långf...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.