Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-12

Intuitive Aerial: Förslag om företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (Units)

FÖRSLAG OM FÖRETRÄDESEMISSION AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER (UNITS)

Styrelsen i Intuitive Aerial AB ("Intuitive Aerial" eller "Bolaget") föreslår att extra bolagsstämma fattar beslut om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, vilken vid full anslutning kommer att tillföra Bolaget cirka 12,0 miljoner kronor före emissionskostnader ("Emissionen").

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till bland annat USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Hong-Kong, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Enligt styrelsens förslag kommer Emissionen att ske i form av Units, där en Unit består av två aktier, en teckningsoption av serie 2017/2018 ("TO 4") och en teckningsoption av serie 2017/2018 ("TO 5"). Teckningskurs per Unit kommer att vara 1,20 kronor, varav teckningskurs per aktie uppgår till 0,60 kronor. Teckningsoptionerna TO 4 respektive TO 5 emitteras vederlagsfritt.

Styrelsen föreslår även att extra bolagsstämma fattar beslut om att genomföra en riktad nyemission till allmänheten i form av en så kallad överteckningsemission ("Överteckningsemissionen"), vilken huvudsakligen kommer att ske på samma villkor som Emissionen. Överteckningsemissionen kommer vid full teckning tillföra Bolaget ytterligare cirka 3,0 miljoner kronor före emissionskostnader.

Överteckningsemissionen kan bara tas i anspråk i den utsträckning som Emissionen övertecknas av befintliga och nytillkommande aktieägare. Emissionen och Överteckningsemissionen bildar tillsammans "Erbjudandet". Om Emissionen fulltecknas och hela Överteckningsemissionen kan utnyttjas kommer Bolaget sammanlagt att tillföras cirka 15,0 miljoner kronor före emissionskostnader.

Extra bolagsstämma kommer att hållas den 13 november 2017 enligt separat kallelse.

Förslaget i sammandrag
En (1) befintlig aktie i Intuitive Aerial ger rätt att teckna en (1) Unit, bestående av två (2) nya aktier, en (1) vederlagsfri teckningsoption TO 4 och en (1) vederlagsfri teckningsoption TO 5.
Teckningskursen per Unit är 1,20 kronor, varav teckningskursen per aktie uppgår till 0,60 kronor. Teckningsoptionerna TO 4 och TO 5 ges ut utan vederlag.
Totalt kommer (högst) 20 049 054 aktier att emitteras inom ramen för Emissionen, motsvarande ett emissionsbelopp om (högst) 12 029 432,40 kronor.
Teckningstiden är 23 november - 11 december 2017.
Emissionen omfattas till cirka 10 procent av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt externa teckningsåtagare som tecknar med stöd av huvudägares uniträtter samt en toppgaranti om 3 mnkr (25 procent av Emissionen).

Överteckningsemission
Vid överteckning av Emissionen kommer ytterligare upp till 2 500 000 Units, motsvarande 5 000 000 aktier, 2 500 000 teckningsoptioner TO 4 och 2 500 000 teckningsoptioner TO 5, att emitteras, motsvarande ett emissionsbelopp om (högst) 3 000 000 kronor före emissionskostnader.
Ansökan om tilldelning av Units från Överteckningsemissionen sker genom att under teckningsperioden lämna in en anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt ("Särskild anmälningssedel 2"). Observera att de flesta förvaltare har tidigare sista svarsdag än sista dagen i teckningsperioden.
Tilldelning av Units från Överteckningsemissionen kommer att ske till allmänheten (observera att i allmänheten ingår även aktieägare i Bolaget), varvid varje tecknare i första hand kommer att tilldelas 5 000 Units (motsvarande 6 000 kronor), eller det lägre antal Units som tecknats, och därefter i proportion till visat intresse.
Om intresset för Överteckningsemissionen är så pass stort att alla tecknare inte kan tilldelas vardera 5 000 Units, kommer tilldelning ske så att hälften av Units från Överteckningsemissionen tilldelas till de tecknare som visat störst intresse (tecknat flest antal Units utan företräde), med 5 000 Units per tecknare, och hälften av Units från Överteckningsemissionen tilldelas övriga tecknare, med 5 000 Units per tecknare, med fördelning baserat på lottning.
Syftet med Överteckningsemissionen är att öka antalet aktieägare i Bolaget och därmed förbättra förutsättningarna för en likvid handel i Bolagets aktie.

Teckningsoptioner TO 4
Totalt kommer (högst) 10 024 527 teckningsoptioner TO 4 att emitteras inom ramen för Emissionen. Om även hela Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas kommer ytterligare (högst) 2 500 000 teckningsoptioner TO 4 att emitteras, vilket summerar till totalt (högst) 12 524 527 teckningsoptioner TO 4.
En (1) vederlagsfri teckningsoption TO 4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Intuitive Aerial under lösenperioden 1 juni - 15 juni 2018.
Lösenkursen för TO 4 ska uppgå till 75 procent av aktiens volymvägda genomsnittskurs under den period om tjugo handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dagen i lösenperioden, avrundat ned till helt tiotal öre, dock lägst 0,30 kronor och högst 1,00 kronor.
Om såväl Emissionen som Överteckningsemissionen blir fulltecknade kommer teckningsoptionerna TO 4 från Emissionen och Överteckningsemissionen att vid fullt utnyttjande tillföra Bolaget ytterligare mellan (högst) 3,8 mnkr och 12,5 mnkr före emissionskostnader, beroende på lösenkurs.

Teckningsoptioner TO 5
Totalt kommer (högst) 10 024 527 teckningsoptioner TO 5 att emitteras inom ramen för Emissionen. Om även hela Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas kommer ytterligare (högst) 2 500 000 teckningsoptioner TO 5 att emitteras, vilket summerar till totalt (högst) 12 524 527 teckningsoptioner TO 5.
En (1) vederlagsfri teckningsoption TO 5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Intuitive Aerial under lösenperioden 1 november - 15 november 2018.
Lösenkursen för TO 5 ska uppgå till 75 procent av aktiens volymvägda genomsnittskurs under den period om tjugo handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dagen i lösenperioden, avrundat ned till helt tiotal öre, dock lägst 0,30 kronor och högst 1,00 kronor.
Om såväl Emissionen som Överteckningsemissionen blir fulltecknade kommer teckningsoptionerna TO 5 från Emissionen och Överteckningsemissionen att vid fullt utnyttjande tillföra Bolaget ytterligare mellan (högst) 3,8 mnkr och 12,5 mnkr före emissionskostnader, beroende på lösenkurs.

Handel med teckningsoptioner TO 4 och TO 5
Efter att Emissionen av Units blivit registrerad hos Bolagsverket kommer de nya aktierna och teckningsoptionerna TO 4 respektive TO 5 att separeras. Teckningsoptionerna TO 4 respektive TO 5 kommer att tas upp till handel på First North, givet att First North godkänner ansökan om upptagande till handel.
Teckningsoptionen TO 4 beräknas handlas på First North till och med onsdagen den 13 juni 2018.
Teckningsoptionen TO 5 beräknas handlas på First North till och med tisdagen den 13 november 2018.

Utspädning
Utspädningen för de aktieägare som inte deltar i Emissionen kommer (högst) att uppgå till cirka 66,7 procent. Om även hela Överteckningsemissionen kan utnyttjas (exklusive teckningsoptioner TO 4 respektive TO 5) ökar utspädningen till cirka 71,4 procent. Utspädningen från Överteckningsemissionen isolerat uppgår till cirka 14,3 procent.
Om hela Överteckningsemissionen kan utnyttjas och samtliga teckningsoptioner TO 5 och TO 5 från såväl Emissionen som Överteckningsemissionen utnyttjas kommer den totala utspädningen att uppgå till cirka 83,3 procent för de aktieägare som inte deltar i Erbjudandet.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Emissionen omfattas till cirka 10 procent av teckningsförbindelser från befintliga huvudägare och nya investerare som tecknar med stöd av huvudägares uniträtter.

Därtill omfattas Emissionen av en toppgaranti (till skillnad från en bottengaranti) om 3,0 mnkr (motsvarande 25 procent av Emissionen) som lämnats av ett garantikonsortium. Bolaget bedömer att en toppgaranti är mer kostnadseffektiv än en bottengaranti. Toppgarantin innebär att om Emissionen inte blir fulltecknad av befintliga och nytillkommande aktieägare som tecknar med och utan stöd av företrädesrätt kommer de garantigivare som lämnat ett garantiåtagande att teckna resterande Units i emissionen, med tilldelning pro rata i förhållande till ställda garantiåtaganden, dock sammanlagt högst 3,0 mnkr.

Inräknat teckningsförbindelserna (10 procent av Emissionen) blir effekten av toppgarantin (25 procent av Emissionen) att totalt 35 procent av Emissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden och att det därmed räcker med att 65 procent av Emissionen tecknas av befintliga och nytillkommande aktieägare i övrigt för att hela Emissionen ska bli fulltecknad.

Garantiersättningen för lämnade garantiåtaganden uppgår till tio (10) procent av garanterat belopp, vilken utgår oavsett om garantiåtagandet tas i anspråk eller inte.

Bakgrund och motiv
Under 2017 har fokuseringen på att öka försäljningen av NEWTON fortsatt. Bolaget har dock under första halvåret haft en begränsad försäljningsorganisation, i stort sett endast bestående av vd. Eftersom försäljning av NEWTON i hög utsträckning kräver personlig bearbetning har den begränsade försäljningsorganisationen hållit tillbaka volymerna. Under de senaste månaderna har Bolagets försäljningsorganisation utökats genom olika rekryteringar, men ännu fler exportsäljare behöver anställas för att bearbeta slutkunder, partners och distributörer, vilket kräver ett kapitaltillskott i det korta perspektivet.

Bolagets strategi är framför allt att öka försäljningen via partnerskap med ledande företag i branschen, som i form av paketeringar erbjuder Intuitive Aerials produkter som en integrerad del av sina egna produkter. Genom att integrera NEWTON ökar dessa branschledare värdet av sitt eget kunderbjudande. För Intuitive Aerial innebär sådana paketeringar att Bolaget får draghjälp av större företags starka varumärke och trovärdighet i en konservativ bransch. Dessutom förväntas integreringen av Intuitive Aerials produkter i större företags kunderbjudanden innebära att försäljningen av NEWTON kommer att ske med en större grad av automatik. Bolaget har under 2017 framgångsrikt arbetat med att få på plats olika typer av försäljningssamarbeten och förväntar sig att dessa ska ge en ökad försäljning, stegvis under 2017 och framför allt från 2018.

Intuitive Aerials strategi är även att bygga vidare på sin befintliga och testade teknikplattform genom att utveckla fler varianter av NEWTON, vilka planeras att lanseras under 2018 och 2019. På så vis ökar marknadspotentialen väsentligt. För att finansiera utvecklingen av dessa versioner av NEWTON behövs ett kapitaltillskott. Eftersom dessa versioner av NEWTON kommer att bygga på den redan utvecklade teknikplattform och såväl mjukvara som komponenter kan återanvändas finns en skalbarhet i utvecklingsarbetet som innebär kostnadseffektivitet och låg teknisk risk.

På senare tid har Bolaget glädjande nog fått ta emot olika typer av förfrågningar om att använda NEWTON i olika industriella tillämpningar. Arbetet med att bearbeta dessa förfrågningar via konkreta kundtester befinner sig fortfarande på planeringsstadiet. Dessa förfrågningar är mycket intressanta för framtiden, eftersom det kan öppna upp för betydligt större marknader för NEWTON än enbart inom film- och broadcastbranschen. Dessa marknader kan också ha en v...

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.