Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-16

Invent Medic Sweden: Kallelse till extra bolagsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Invent Medic Sweden AB (publ), 556682-1046, kallas
härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 4 februari 2020 kl. 10.00
på Medicon Village - byggnad 301, Scheelevägen 2 i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen
den 29 januari 2020, och

· anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 29 januari 2020
skriftligen till Invent Medic, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223
81 Lund. Anmälan kan också göras per telefon +46 72-38 11 70 eller
per e-post anmalan@inventmedic.com. I anmälan ska uppges fullständigt
namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i
förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid
bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast
onsdagen den 29 januari 2020, vilket innebär att aktieägare som
önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i
god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.inventmedic.com och skickas med post till aktieägare som
kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten
för denna kallelse till 10 311 428 stycken. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission.
8. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission (punkt 7)

Genom företrädesemission ska bolagets aktiekapital kunna ökas med
högst 441 918,00 kronor genom nyemission av högst 4 419 180 aktier
till en teckningskurs om 6,75 kronor per aktie. Det totala
emissionsbeloppet uppgår till högst 29 829 465,00 kronor.

Genom företrädesemission ska bolaget emittera högst 2 209 590
teckningsoptioner av serie TO 1 berättigande till teckning av vardera
en (1) ny aktie i bolaget. Genom utnyttjande av de utgivna
teckningsoptionerna av serie TO 1 kan aktiekapitalet komma att öka
med högst 220 959,00 kronor.

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt:

1. En unit består av sex (6) nyemitterade aktier och tre (3)
teckningsoptioner av serie TO 1 berättigande till teckning av en (1)
ny aktie vardera.

2. Emissionen ska ske med företräde för aktieägarna i bolaget. För
varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fjorton (14)
sådana teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny unit.

3. Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för
fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med
företrädesrätt delta i emissionen ska vara den 7 februari 2020. Även
annan kan teckna i emissionen.

4. För varje tecknad unit ska erläggas 40,50 kronor kontant (6,75
kronor per aktie). Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.

5. Teckning av units ska ske under perioden från och med den 13
februari 2020 till och med den 27 februari 2020. Teckning med stöd av
företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som
görs utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista
och betalning ska erläggas senast fjärde bankdagen efter det att
besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt
att förlänga tiden för teckning och betalning.

6. För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt enligt
ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta
om tilldelning av aktier till annan som tecknat units utan stöd av
företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska
ske.

I första hand ska tilldelning av nya units som tecknats utan stöd av
teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya units
med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på
avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till
dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i
förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för
teckning av nya units och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning.

I andra hand ska tilldelning av nya units som tecknats utan stöd av
teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av
teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan
ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det
antal nya units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan
ske, genom lottning.

I tredje hand ska tilldelning av nya units som tecknats utan stöd av
teckningsrätter ske till emissionsgaranterna i förhållande till
storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte
kan ske, genom lottning.

7. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på
den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att
de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket. Aktier som utgivits
efter nyttjande av teckningsoption av serie TO 1 medför rätt till
utdelning på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast
efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.

8. En teckningsoption av serie TO 1 berättigar innehavaren till
teckning av en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs om 6,75
kronor per aktie kontant.

9. Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av
serie TO 1 kan äga rum under perioden från och med den 25 februari
2021 till och med den 18 mars 2021.

10. Teckningsoptionerna av serie TO 1 ska vara föremål för organiserad
handel.

11. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna av serie TO 1
framgår av särskild bilaga.

12. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om
smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket
och Euroclear Sweden AB.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om
ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för
registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i
förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Fullständigt förslag till beslut, handlingar enligt 13 kap. 6 § och 14
kap. 8 § aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär kommer att hållas
tillgängliga på bolagets kontor, Medicon Village, Scheelevägen 2, i
Lund samt på bolagets webbplats (www.inventmedic.com) senast två
veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär
det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i januari 2020

Invent Medic Sweden AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information om Invent Medic Sweden AB, vänligen
kontakta:

Karin Bryder
VD, Invent Medic
Telefon: +46 (0) 723 811 710
E-post: info@inventmedic.com
http://inventmedic.com
Invent Medic Sweden AB ("Invent Medic") är ett svenskt bolag som
utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa
och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och
lätta att använda. De färdiga produkterna inom kvinnohälsa säljs
under det egna varumärket Arcamea. Invent Medics första produkt
Efemia, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot
ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i
genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten
är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den
främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Invent Medics aktier
är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och
aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på
www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/invent-medic-sweden/r/kallelse-till-extra-bol...
https://mb.cision.com/Main/13708/3009677/1175093.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.