Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-20

Investment AB Latour: Delårsrapport januari - juni 2019

SUBSTANSVÄRDET OCH LATOURAKTIEN

·
Substansvärdet ökade till 127 kronor per aktie jämfört med 100 kronor
per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 30,3 procent
justerat för utdelning jämfört med SIXRX som ökade med 20,7 procent.
Substansvärdet per den 19 augusti uppgick till 125 kronor per aktie.
(1)

·
Latouraktiens totalavkastning uppgick till 24,6 procent under perioden
jämfört med SIXRX som ökade med 20,7 procent.

INDUSTRIRÖRELSEN

Andra kvartalet

·
Industriföretagens orderingång ökade med 12 procent till 3 570 (3 192)
Mkr, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 3 procent
justerat för valutaeffekter.

·
Industriföretagens nettoomsättning ökade med 18 procent till 3 512 (2
983) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 8 procent justerat för
valutaeffekter.

·
Rörelseresultatet ökade med 28 procent till 507 (397) Mkr, motsvarande
en rörelsemarginal på 14,5 (13,3) procent för kvarvarande
verksamheter.

Januari - juni

·
Industriföretagens orderingång ökade med 17 procent till 6 897 (5 914)
Mkr, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 7 procent
justerat för valutaeffekter.

·
Industriföretagens nettoomsättning ökade med 21 procent till 6 652 (5
514) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 10 procent justerat
för valutaeffekter.

·
Rörelseresultatet ökade med 36 procent till 919 (676) Mkr, motsvarande
en rörelsemarginal på 13,8 (12,3) procent för kvarvarande
verksamheter.

·
Latour Industries förvärvade norska TKS Heis AS i januari.

KONCERNEN

·
Koncernens nettoomsättning uppgick till 6 752 (5 614) Mkr och resultat
efter finansiella poster uppgick till 3 575 (1 119) Mkr.
Realisationsresultat och andra jämförelsestörande poster ingår i
resultatet med 1 082 (-570) Mkr.

·
Koncernens resultat efter skatt uppgick till 3 372 (954) Mkr, vilket
motsvarar 5,27 (1,50) kronor per aktie.

·
Nettolåneskulden, exklusive effekter hänförliga till IFRS 16, uppgick
till 4 613 (5 229) Mkr och motsvarar 5,4 procent av de totala
tillgångarnas marknadsvärde. Koncernens redovisade nettolåneskuld,
där IFRS 16 fått fullt genomslag, uppgick till 5 279 Mkr.

·
Hela aktieinnehavet i det delägda innehavet Terratech avyttrades den
25 april.

BÖRSPORTFÖLJEN

·
Börsportföljens värde ökade under första halvåret med 31,2 procent
justerat för utdelningar och nettoinvesteringar. Jämförbart index
(SIXRX) ökade med 20,7 procent.

·
Investeringen i Fagerhult ökade under kvartalet med 995 Mkr i samband
med innehavets företrädesemission för att finansiera förvärvet av
iGuzzini.

·
Tidigare under året avyttrades samtliga A-aktier i Loomis.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

·
Den 13 augusti förvärvade Swegon norska Klimax A/S med 12 anställda
och en nettoomsättning på 66 miljoner NOK.

(1) Substansvärdet den 19 augusti har beräknats på börsportföljens
värde kl. 13.00 den 19 augusti, och med samma värden som 30 juni för
den onoterade portföljen.

VD-ord
"Latours industrirörelse fortsätter utvecklas positivt och vi kan
redovisa ännu ett rekordkvartal. Samtidigt blir det alltmer tydligt
att vi står inför en avmattning. Vi kan konstatera att den organiska
tillväxten i de helägda bolagen är något lägre under den senare delen
av kvartalet. Det är emellertid inte en generell nedgång utan snarare
relativt spridda tecken från olika branscher och olika marknader. Det
är således svårt att vara alltför precis i sina uttalanden. Våra
verksamheter står dock bra positionerade och är väl förberedda inför
en eventuell bredare konjunkturnedgång. Under andra kvartalet växte
orderingången med 12 procent, rensat för förvärv och valutaeffekter
var tillväxten 3 procent. Faktureringen höll en något högre takt och
växte under kvartalet med 18 procent, rensat för förvärv och
valutaeffekter var tillväxten 8 procent. Orderstocken fortsätter att
öka trots den starka faktureringen och vid utgången av kvartalet
uppgick den till en ny rekordnivå, 2 279 (1 602) Mkr och översteg
således föregående års nivå med 42 procent. Trots den tilltagande
oron för sämre tider, kan vi glädja oss åt ännu ett rekordresultat
för kvartalet, hela 507 (398) Mkr med en rörelsemarginal på 14,5
(13,3) procent. Vårt bästa kvartal någonsin i absoluta tal.

Vår stabila resultatutveckling gör oss trygga i att agera framåtriktat
oavsett marknadsklimat. Med oförminskad takt fortsätter vi satsa på
produktutveckling, försäljning och marknadsföring i våra
affärsområden. Vi söker dessutom konsekvent efter lämpliga bolag att
addera till gruppen för att komplettera den organiska tillväxten med
förvärvad sådan. Antalet nya intressanta förvärvsuppslag ökar igen
efter en trög inledning på 2019. Men med det sagt är det inte givet
att vi alltid hittar bolag som faktiskt passerar våra relativt snäva
investeringskriterier. Under andra kvartalet har vi inte genomfört
något förvärv, däremot har vi i augusti slutfört förvärvet av Klimax
A/S till Swegon.

Börsen har utvecklats mycket starkt under det första halvåret. Vår
börsportfölj ökade med smått fantastiska 31,2 procent, justerat för
utdelningar och portföljförändringar, vilket kan jämföras med indexet
SIXRX som ökade med 20,7 procent. Substansvärdet i Latour ökade under
samma period med 30,3 procent till 127 kronor per aktie.

I det närmaste alla våra börsnoterade innehav har rapporterat vid det
här laget. Överlag har bolagen lämnat stabila och bra rapporter
vilket återigen bekräftar att vi har kvalitetsföretag i vår portfölj.
Förvärvsaktiviteterna i portföljbolagen har fortsatt medan den
organiska tillväxten varierar precis som i de helägda bolagen vilket
innebär att det är svårt att vara odelat positiv eller negativ till
konjunkturutvecklingen framåt. Under det första halvåret har Assa
Abloy annonserat ett antal förvärv, bland annat förvärv av det
Schweiziska börsnoterade Agta Record. Ett annat exempel är Fagerhult
som i mars månad tillträdde förvärvet av iGuzzini. Genom förvärvet
blev Fagerhult ett av de största och ledande belysningsbolagen i
Europa, med en årsomsättning på över 8 miljarder kronor. Latour har
deltagit som garant i den under kvartalet genomförda nyemissionen."

Jan Svensson
Verkställande direktör och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11,
alternativt 031-89 17 90.

Telefonkonferens
Investment AB Latour bjuder in till telefonkonferens med Jan Svensson
och Anders Mörck idag klockan 13.00 där de tillsammans presenterar
rapporten.

Nummer för att ringa in är +46 (0)8 505 583 54. Konferensen kommer att
webbsändas.

För att följa webbsändningen vänligen besök vår hemsida, www.latour.se
eller använd länken:

https://event.on24.com/wcc/r/2040542/D3AD57E135CBA943C35F853EA91CAF3B
Denna information är sådan information som Investment AB Latour (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20
augusti 2019, kl. 08.30 CEST.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/investment-ab-latour/r/delarsrapport-januari-...
https://mb.cision.com/Main/487/2883978/1092105.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.