Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-10

Investment AB Öresund: Kallelse till årsstämma den 11 april 2014

Aktieägarna i Investment AB Öresund (publ), org.nr. 556063-9147
(https://snr4.bolagsverket.se/snrgate/foretagsinfo.do?frame=true&soknings...)
("Bolaget"),

kallas till årsstämma fredagen den 11 april 2014 klockan 14.00,
IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm.
Anmälan m.m.
Aktieägare som vill deltaga vid årsstämman skall:

·
dels vara införd i av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förd aktiebok
lördagen den 5 april 2014;

·
dels anmäla sin avsikt att deltaga vid årsstämman senast måndagen den
7 april 2014.

Anmälan skall ske via telefon 08-402 33 00, via fax 08-402 33 03, via
e-post till adress: bolagsstamma@oresund.se eller via post till
adress: Investment AB Öresund, Box 7621, 103 94 Stockholm. Vid
anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden.

Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt
för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis")
för den juridiska personen bifogas. Registreringsbevis och fullmakt
får inte vara äldre än ett år, utom i de fall fullmakten enligt sin
lydelse är giltig en längre tid, högst fem år. Bolaget
tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets webbplats,
www.oresund.se. Fullmaktsformulär tillhandahålls även efter
beställning. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma adress
och telefonnummer som för anmälan (se ovan).

Fullmakter i original, eventuella Registreringsbevis samt andra
behörighetshandlingar bör vara Bolaget tillhanda under ovanstående
adress senast måndagen den 7 april 2014.

Aktieägare som har valt att förvaltarregistrera sina aktier måste, för
att få deltaga vid årsstämman, tillfälligt omregistrera sina aktier i
eget namn hos Euroclear i så god tid att omregistreringen är utförd
senast fredagen den 4 april 2014, då avstämningsdagen infaller
lördagen den 5 april 2014. För att detta skall kunna ske måste
begäran om sådan omregistrering göras i god tid till förvaltaren före
nämnda dag.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear förda aktieboken
kommer att användas för registrering och upprättande av röstlängd för
årsstämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av justeringsmän

6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad

7. Anförande av verkställande direktören

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för
räkenskapsåret 2013

9. Beslut om;

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för
räkenskapsåret 2013

b) disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda
balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat
revisionsbolag

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

12. Val av styrelse

13. Val av styrelsens ordförande och vice ordförande

14. Val av revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat
revisionsbolag

15. Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp
av egna aktier

16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

17. Beslut om principer för utseende av valberedning

18. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, bestående av Mats Qviberg (styrelsens ordförande),
Sten Dybeck, Magnus Hybbinette och Sven Hagströmer, föreslår att Mats
Qviberg väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 b) Vinstdisposition och avstämningsdag

Styrelsen föreslår att 2.272.891 aktier i Bilia AB (publ) ("Bilia")
utdelas till Bolagets aktieägare samt att resterande vinstmedel
balanseras i ny räkning. Tio (10) innehavda aktier i Bolaget per
avstämningsdagen skall medföra rätt till erhållande av en (1) aktie i
Bilia. Baserat på stängningskursen i Bilia den 31 december 2013
motsvarar förslaget en vinstutdelning om 16,35 kronor per aktie. De
aktieägare vars innehav per avstämningsdagen inte är jämnt delbart
med tio (10) skall erhålla rätt till en andel av en aktie i Bilia
enligt följande. Varje överskjutande andel skall berättiga till en
tiondels (1/10) aktie i Bilia. Samtliga sådana andelar av aktier i
Bilia skall sammanläggas till hela aktier vilka därefter skall säljas
av Bolaget i marknaden. Likviden, utan avdrag för courtage, skall
utbetalas till berättigade aktieägare. Som avstämningsdag för
utdelningen föreslås onsdagen den 16 april 2014.

Punkt 10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter eller
registrerat revisionsbolag

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sju,
att inga styrelsesuppleanter skall utses samt att ett registrerat
revisionsbolag skall utses.

Punkt 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöter, som inte
uppbär lön av Bolaget eller annat bolag inom Bolagets koncern,
oförändrat skall utgå med 240.000 kronor till envar av styrelsens
ordförande och styrelsens vice ordförande och med 180.000 kronor till
envar av övriga ledamöter. Styrelseledamot skall, om skattemässiga
förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är
kostnadsneutralt för Bolaget, ha rätt att fakturera styrelsearvodet.

Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 Val av styrelse

Valberedningen föreslår omval av samtliga nuvarande ledamöter: Magnus
Dybeck, Öystein Engebretsen, Per-Olof Eriksson, Laila Freivalds,
Fredrik Grevelius, Mats Qviberg och Marcus Storch. Valberedningens
motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse samt
presentation av de ledamöter som föreslås till omval finns,
tillsammans med valberedningens fullständiga beslutsförslag,
tillgängligt på Bolagets webbplats, www.oresund.se.

Punkt 13 Val av styrelsens ordförande och vice ordförande

Valberedningen föreslår att Mats Qviberg omväljs till styrelsens
ordförande och att Per-Olof Eriksson omväljs till vice ordförande.

Punkt 14 Val av revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat
revisionsbolag

Valberedningen föreslår att Bolagets nuvarande revisionsbolag KPMG AB,
med huvudansvarig revisor Anders Bäckström, omväljs för tiden intill
slutet av årsstämman 2015. Information om KPMG och Anders Bäckström
återfinns på Bolagets webbplats, www.oresund.se.

Punkt 15 Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska
återköp av egna aktier

Styrelsen föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att längst
intill årsstämman 2015, vid ett eller flera tillfällen, genomföra
syntetiska återköp av högst 2.200.000 egna aktier, dock motsvarande
en köpeskilling om totalt högst 300 miljoner kronor. Bolaget skall
därvid ingå så kallade swapavtal om byte av avkastningen på
räntebärande medel mot avkastningen på Bolagets aktie. Motparten i
swapavtalet skall kunna erbjudas möjlighet att inlösa de aktier som
ligger till grund för swapavtalet. Beslut om inlösen skall fattas av
kommande bolagsstämma.

Punkt 16 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om oförändrade riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare att gälla intill slutet
av årsstämman 2015 enligt följande: Ledande befattningshavare i
Bolaget är verkställande direktören. Ledande befattningshavare skall
erbjudas en marknadsmässig totalkompensation som skall möjliggöra att
rätt person kan rekryteras och behållas. Lönen skall beakta den
enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen skall bestå av
fast kontant ersättning (månadslön), rörlig kontant ersättning och
avgiftsbaserad tjänstepension. Den rörliga ersättningen skall vara
kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte
att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande. Den rörliga
ersättningen skall årligen fastställas av styrelsen, dock högst till
ett belopp motsvarande sex månadslöner. Pensionsåldern är 65 år. Vid
uppsägning från Bolagets sida skall ledande befattningshavare vara
berättigad till full lön samt åtagande avseende
tjänstepensionsförsäkring under tolv månader. Vid uppsägning från den
ledande befattningshavarens sida gäller motsvarande i sex månader.

Punkt 17 Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att såväl principerna för utseende av
valberedning som instruktion för valberedningen lämnas oförändrade.
Det fullständiga förslaget finns tillgängligt på Bolagets webbplats,
www.oresund.se.

Övrigt

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar vid
bolagsstämman enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns det i Bolaget totalt
22.728.907 aktier och röster.

Handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse jämte revisorns yttrande om
huruvida riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har
följts, styrelsens fullständiga förslag och motiverade yttranden
enligt aktiebolagslagen samt valberedningens förslag kommer att
hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast från och med fredagen
den 21 mars 2014 och sänds, utan kostnad för mottagaren, till
aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Handlingarna
kommer även att senast från och med fredagen den 21 mars 2014 hållas
tillgängliga på Bolagets webbplats www.oresund.se.

Stockholm i mars 2014

Investment AB Öresund (publ)

Styrelsen

Bolaget är skyldigt att, i enlighet med lagen om
värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument
eller krav ställda i noteringsavtal, offentliggöra informationen i
detta pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 11
mars 2014 klockan 10.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/investment-ab-oresund/r/kallelse-till-arsstamm...
http://mb.cision.com/Main/1772/9548785/218704.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.