Du är här

2018-03-09

Investment AB Öresund: Valberedningens förslag och motiverat yttrande inför årsstämman 2018

Valberedningens förslag samt redogörelse för valberedningens arbete
inför årsstämman 2018

Bakgrund
I enlighet med gällande principer för utseende av valberedning i
Investment AB Öresund (publ) ("Öresund" eller "Bolaget") skall
valberedningen bestå av en representant för envar av de fyra största
aktieägarna eller aktieägargrupperna i Bolaget. I september 2017
utsågs en valberedning bestående av:

· Mats Qviberg (ordförande i valberedningen), representerande Mats
Qviberg med familj

· Sten Dybeck, representerande Sten Dybeck med familj
· Magnus Hybbinette, representerande Elsa och Harry Gabrielssons
Stiftelse

· Astrid Ohlin, representerande sig själv
Mats Qviberg är i dag ordförande i Bolagets styrelse. Valberedningen
avviker från Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") vad gäller att
styrelsens ordförande även är ordförande i valberedningen.
Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen
är en central del i utövandet av ägande.

Valberedningen har haft löpande kontakt samt ett protokollfört möte
per capsulam.

Valberedningen i Bolaget framlägger följande förslag till stämman:

Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse
Valberedningen har som underlag för sitt arbete genomfört en
utvärdering av styrelsen och dess arbete. En viss föryngring av
styrelsen har eftersträvats. Den föreslagna styrelsen kommer, enligt
valberedningens bedömning, att ha en, med hänsyn till Bolagets
verksamhet, finansiella ställning och förhållanden i övrigt,
ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de krav Bolagets
verksamhet ställer, präglad av mångsidighet och bredd avseende
ledamöternas kompetens, erfarenhet, bakgrund, ålder och kön.

Valberedningen föreslår dels att antalet styrelseledamöter skall vara
sju och att inga styrelsesuppleanter skall utses, dels omval av
samtliga nuvarande ledamöter för tiden intill slutet av årsstämman
2019 samt nyval av Douglas Roos. Styrelsen föreslås således bestå av
Magnus Dybeck, Anna Engebretsen, Laila Freivalds, Märtha Josefsson,
Mats Qviberg, Douglas Roos och Marcus Storch. CV för den föreslagna
nya ledamoten framgår på sidan 4.

Mats Qviberg föreslås fortsätta som styrelsens ordförande och Laila
Freivalds föreslås fortsätta som vice ordförande i styrelsen.

Valberedningen har, för att bedöma ledamöternas oberoende, gjort en
samlad bedömning i varje enskilt fall av en styrelseledamots
relationer till Bolaget. Förslaget till styrelsesammansättning i
Bolaget bedöms av valberedningen uppfylla Kodens regler avseende
oberoende (i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive
i förhållande till större aktieägare):

Magnus Dybeck Oberoende ledamot
Anna Engebretsen Ej oberoende relativt större aktieägare
Laila Freivalds Oberoende ledamot
Märtha Josefsson Oberoende ledamot
Mats Qviberg Ej oberoende relativt större aktieägare
Douglas Roos Oberoende ledamot
Marcus Storch Oberoende ledamot

Förslag till styrelsearvoden
Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöter, som inte
uppbär lön av Bolaget eller annat bolag inom Bolagets koncern, för
perioden till och med utgången av årsstämman 2019, skall utgå med
280.000 (260.000) kronor till envar av styrelsens ordförande och
styrelsens vice ordförande och med 210.000 (200.000) kronor vardera
till styrelsens övriga ledamöter.

Förslag till val av revisor
Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag skall utses
till revisor och att Bolagets nuvarande revisionsbolag KPMG AB
omväljs för tiden intill slutet av årsstämman 2019. KPMG AB har
meddelat att om KPMG AB väljs till revisor av stämman kommer Anders
Bäckström fortsatt att vara huvudansvarig revisor. Valberedningens
förslag överensstämmer med styrelsens, tillika revisionsutskottets,
rekommendation. Varken valberedningens förslag eller
revisionsutskottets rekommendation till revisor har varit föremål för
påverkan från tredje part eller varit tvingat av några avtalsvillkor
som begränsat valfriheten i revisorsvalet.

Förslag till revisorsarvoden
Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna skall utgå enligt
godkänd räkning.

Ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Mats Qviberg väljs till ordförande vid
stämman.

--------------------

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen i Investment AB Öresund (publ) ("Bolaget") motiverar
sitt förslag till styrelse enligt följande. Enligt valberedningens
bedömning kommer den föreslagna styrelsen att ha en, med hänsyn till
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och förhållanden i övrigt,
ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de krav Bolagets
verksamhet ställer. Valberedningen har härvid särskilt beaktat
Bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav
som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och
sammansättning. Den föreslagna styrelsen kommer att vara präglad av
mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet
och bakgrund. Den föreslagna styrelsen bedöms också ha erforderlig
erfarenhet och kompetens avseende de speciella krav som ställs på
Bolaget i egenskap av börsnoterat. Valberedningen har även
eftersträvat en fortsatt jämn könsfördelning bland de stämmovalda
ledamöterna. Styrelsen består i dag av tre kvinnor och tre män, och
föreslås utökas med en man. Andelen kvinnor kommer därefter att vara
43 procent.

Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av samtliga
nuvarande ledamöter; Magnus Dybeck, Anna Engebretsen, Laila
Freivalds, Märtha Josefsson, Mats Qviberg och Marcus Storch samt
nyval av Douglas Roos. Mats Qviberg föreslås fortsätta som styrelsens
ordförande och Laila Freivalds föreslås fortsätta som vice ordförande
i styrelsen.

De föreslagna ledamöterna bedöms vara oberoende i förhållande till
Bolaget och bolagsledningen. Samtliga föreslagna ledamöter utom Anna
Engebretsen och Mats Qviberg bedöms vara oberoende i förhållande till
Bolagets större aktieägare. Förslaget till styrelsesammansättning
uppfyller därmed Svensk kod för bolagsstyrnings regler avseende
oberoende.

Stockholm i mars 2018

Valberedningen i Investment AB Öresund (publ)

Mats Qviberg
Ordförande i valberedningen

Frågor besvaras av Mats Qviberg, telefon 08 - 402 33 00

Informationen lämnades för publicering den 9 mars 2018 klockan 10.30
CET.

--------------------

Presentation av föreslagen ny styrelseledamot

Douglas Roos
Född 1968

Övriga styrelseuppdrag
Ordförande i Nyheter24-Gruppen.

Styrelseledamot i Inerventions AB och Netric Sales AB.

Arbetslivserfarenhet
Arbetande ordförande Nyheter24-Gruppen, Verkställande direktör
Ladbrokes Nordic,

t.f. Lektor i EU-rätt Stockholms Universitet samt Case handler
EU-kommissionen.

Utbildning
Jur kand Stockholms Universitet, EU-rättsstudier i Nederländerna och
Belgien.

Oberoende
Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt i
förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Aktieinnehav i Investment AB Öresund: 0

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/investment-ab-oresund/r/valberedningens-forsla...
http://mb.cision.com/Main/1772/2468273/803271.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.