Du är här

2016-02-04

Inwido: Bokslutskommuniké januari-december 2015

Denna information är sådan som Inwido AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
torsdagen den 4 februari 2016, kl. 07:45.

Året avslutades starkt

Fjärde kvartalet 2015

· Nettoomsättningen ökade till 1 470 MSEK (1 421), motsvarande 2%
för jämförbara enheter justerat för valutaeffekter

· Orderingången minskade med 5% jämfört med motsvarande kvartal
föregående år, men ökade med 4% exklusive orderingång från större
byggbolag

· Operationell EBITA ökade till 185 MSEK (176) och den operationella
EBITA-marginalen ökade till 12,6% (12,4)

· EBITA uppgick till 76 MSEK (176) efter jämförelsestörande poster
om -109 MSEK (0) och EBITA-marginalen uppgick till 5,2% (12,4)

· Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0 SEK
(1,89) som en följd av jämförelsestörande poster

· Strukturåtgärderna förväntas leda till årliga besparingar om 50-60
MSEK med full effekt från 2017

· Förvärv av Jack Brunsdon & Son i Storbritannien
Januari-december 2015

· Nettoomsättningen ökade till 5 220 MSEK (4 916), motsvarande 4%
för jämförbara enheter justerat för valutaeffekter

· Orderingången ökade med 2% för jämförbara enheter
· Operationell EBITA ökade till 589 MSEK (502) och den operationella
EBITA-marginalen ökade till 11,3% (10,2)

· EBITA ökade till 480 MSEK (376), efter jämförelsestörande poster
om -109 MSEK (-125) och EBITA-marginalen ökade till 9,2% (7,7)

· Resultat per aktie, före och efter utspädning, ökade till 5,10 SEK
(3,12)

· Från den 1 juli 2015 redovisas Inwidos verksamhet e-Commerce i
segmentet EBE, Emerging Business Europe. Historiska jämförelsetal är
justerade (se not 6).

· Styrelsen föreslår en utdelning på 2,50 SEK (2,00) per aktie
Koncernchefen kommenterar:

"Den trend som präglat Inwido under 2015, med bra försäljnings- och
resultatutveckling, fortsatte under det fjärde kvartalet.
Försäljningen ökade med 2 procent för jämförbara enheter mätt i
svenska kronor. Den goda lönsamheten fortsatte att förbättras och vi
nådde en operationell EBITA-marginal på 12,6%. Orderingången minskade
med 5 procent men det bör noteras att orderingången för vår
prioriterade konsumentaffär var positiv, framför allt i slutet av
kvartalet. Orderstocken var 3 procent högre för jämförbara enheter än
vid motsvarande tidpunkt året före. Det är med glädje jag konstaterar
att vi presterat det bästa fjärde kvartalet i Inwidos historia,
samtidigt som vi stärker vår position som Europas största
fönstertillverkare.

För helåret 2015 ökade försäljningen med 4 procent organiskt mätt i
svenska kronor och det operationella rörelseresultatet ökade med 17
procent till 589 miljoner kronor. Den operationella EBITA-marginalen
landade på 11,3%.

Samtliga rörelsesegment, med undantag av Finland, bidrog positivt till
resultatförbättringen under 2015. Dock har förutsättningarna varit
väldigt olika. Den finska marknaden präglades, framför allt under den
första halvan av året, av en genomgående svag utveckling. Inwido som
marknadsledare klarade sig efter förutsättningarna väl och mot slutet
av året sågs en ökad stabilitet. Danmark gör än en gång ett väldigt
bra år, även om resultatet tyngs av mindre lönsamma industriaffärer,
vilka också föranledde de strukturåtgärder som initierades under det
fjärde kvartalet. Sveriges utveckling har präglats av den strategiska
omställning som genomförts mot en ökad andel konsumentförsäljning.
Denna förändring syns också i kraftigt förbättrad lönsamhet. Inwido i
Norge hade ett tufft 2015 med påtagligt lägre volymer. Förlusterna
minskade dock fortsatt tack vare de kraftiga förändringar och
initiativ som genomförts för att öka konkurrenskraften. Utvecklingen
utanför Norden har varit blandad med Irland som den enskilt starkaste
marknaden för oss. Även utvecklingen inom e-Commerce har varit
positiv under året där lanseringen i Tyskland i november var det
enskilt viktigaste initiativet.

Vår uppfattning är att den underliggande efterfrågan för våra
produkter och tjänster är stabil, något som bekräftas av att vi till
exempel, så här långt, inte sett någon omedelbar påverkan av den
förändring i Rot-avdraget som infördes i Sverige vid årsskiftet. Vi
följer också vår strategiska plan på ett bra sätt. Det innebär att
omställningen mot mer konsumentaffärer fortsätter, vi tittar
kontinuerligt över vår kapacitet och struktur för att om möjligt
hitta ytterligare effektiviseringar och vi har intensifierat arbetet
med såväl den organiska som den förvärvsbaserade tillväxten.
Utvecklingen i omvärlden, både politiskt och finansiellt, är däremot
fortsatt osäker med många risker som kan påverka vår affär negativt.
Något vi påverkas av i lika stor grad som många andra.

Avslutningsvis konstaterar jag, så här i vår säsongsmässigt lugnaste
och kallaste period, att 2015 blev det bästa året hittills för
Inwido. Samtidigt anser jag att det fortsatt finns stora möjligheter
till kontinuerliga förbättringar för vårt företag."

MALMÖ, DEN 4 FEBRUARI 2016

Håkan Jeppsson
VD och Koncernchef

Läs hela rapporten i bifogad pdf

För mer information vänligen kontakta:
Inwido AB
Håkan Jeppsson, VD och koncernchef Tel: 010-451 45 51, 070-550 15 17
Peter Welin, CFO Tel: 010-451 45 52 eller 0703 24 31 90
E-post: peter.welin@inwido.com

Om Inwido
Inwido är Europas största leverantör av fönster och dörrar. Företaget
har verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Irland,
Litauen, Polen, Storbritannien och Österrike samt exporterar till ett
stort antal länder. Koncernen marknadsför ett 20-tal starka, lokala
varumärken som bland annat Elitfönster, SnickarPer, Hajom,
Hemmafönster, Outline, Tiivi, Pihla, Diplomat och Sokolka. Inwido har
ca 3 400 anställda och omsatte under 2015 cirka 5,2 miljarder kronor.
Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se
www.inwido.com (http://www.inwido.se)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/inwido/r/bokslutskommunike-januari-december-20...
http://mb.cision.com/Main/883/9907405/472453.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.