Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-04

Inwido: Kallelse till årsstämma i Inwido AB

Denna information är sådan som Inwido AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
tisdagen den 4 april, 2017 kl. 08:30.

Aktieägarna i Inwido AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen
den 9 maj 2017 kl. 16.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2 i Malmö.
Inregistrering till stämman börjar kl. 15.00 då det också bjuds på
lättare förtäring. Kallelsen finns att tillgå på www.inwido.com där
även anmälan kan ske. Fullständiga bolagsstämmohandlingar finns
senast fr.o.m. den 18 april tillgängliga på Inwidos huvudkontor samt
www.inwido.com.

Rätt till deltagande

Rätt att deltaga i årsstämman har aktieägare som:

· dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för
bolaget onsdagen den 3 maj 2017,

· dels till bolaget anmäler sin avsikt att deltaga i bolagsstämman
senast den onsdagen den 3 maj 2017, helst före kl. 16.00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Swe-den AB för att få
deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd onsdagen
den 3 maj 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag
måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman kan ske via hemsidan www.inwido.com,
skriftligt till Inwido AB (publ), Engelbrektsgatan 15, 211 33 Malmö
eller per e-post till ir@inwido.com. Anmälan ska ange namn,
personnummer (organisations-nummer), aktieinnehav, telefonnummer samt
eventuellt ombuds och/eller biträdes namn. För aktieägare som
företräds av ombud bör fullmakt översändas före stämman.
Fullmaktformulär finns tillgängligt på bolaget och på bolagets
hemsida, www.inwido.com. Den som företräder juridisk person ska
uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som
utvisar behörig firmatecknare.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av

(a) årsredovisning, revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse,

(b) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande,
och

(c) revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare har följts

8. Redogörelse för styrelsens och utskottens arbete

9. Verkställande direktörens redogörelse

10. Beslut om

(a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

(b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen samt om avstämningsdag; och

(c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och
verkställande direktör

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer
och revisorssuppleanter

12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

13. Val av styrelseledamöter samt revisorer och eventuella
revisorssuppleanter

14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

15. Stämmans avslutning

Valberedningens förslag (punkterna 2 samt 11-13)

Vid extra bolagsstämma den 8 juli 2014 fastställdes gällande principer
för inrättande av en valberedning, innebärande att valberedningen ska
bestå av styrelsens ordförande tillsammans med representanter för
envar av bolagets tre röstmässigt största aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 30 september varje år.
Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder
den röstmässigt största aktieägaren.

Valberedningen inför årsstämman 2017 har bestått av ordföranden Thomas
Wuolikainen (Fjärde AP-fonden), Helen Fast-Gillstedt (Handelsbanken
Fonder AB), Pehr-Olof Malmström (Danske Bank/Danske Capital) samt
Arne Frank (styrelseordförande Inwido AB).

Valberedningen har lämnat följande förslag till årsstämman.

Stämmoordförande: Arne Frank.

Styrelsen: Omval av Arne Frank (styrelsens ordförande), Benny
Ernstson, Sisse Fjelsted Rasmussen och Anders Wassberg. Eva S. Halén
har avböjt omval. Nyval av Astrid Simonsen Joos.

Astrid Simonsen Joos är född 1973. Hon är CEO på Philips Lighting
Nordics samt har tidigare arbetat som marknadschef för Microsoft. Hon
har en bred och djup erfarenhet av att arbeta med IT-frågor i olika
befattningar.

Information om de för omval föreslagna styrelseledamöterna finns på
bolagets webbplats www.inwido.com.

Revisor: I enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av
auktoriserade revisorn Thomas Forslund som revisor och auktoriserade
revisorn Linda Bengtsson som revisorssuppleant.

Styrelse- och utskottsarvode samt revisorsarvode:

Styrelseledamot som inte är anställd i bolaget: 250 000 kronor
(tidigare 215 000)

Styrelsens ordförande: 500 000 kronor (tidigare 440 000)

Ledamot i revisionsutskottet: 50 000 kronor

Revisionsutskottets ordförande: 100 000 kronor

Ledamot och ordförande i ersättningsutskottet: 25 000 kronor

Arvode till revisorn enligt särskild därom träffad överenskommelse.

Utdelning (punkt 7)

Styrelsen och verkställande direktören har föreslagit att utdelning
lämnas med 3,50 kronor per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag
föreslagit torsdagen den 11 maj 2017. Beslutar stämman enligt
förslaget beräknas utdelningen komma att utbetalas av Euroclear
Sweden AB med start tisdagen den 16 maj 2017.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande
följande. Ersättningar och villkor för ledande befattningshavare ska
vara baserade på lokala marknadsmässiga villkor och utgöras av en
avvägd blandning av fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner,
övriga förmåner och villkor vid uppsägning. Den rörliga ersättningen
ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål. Den kontanta
rörliga ersättningen ska vara maximerad och får som högst utgöra 50 %
av den fasta årslönen. Rörlig ersättning kan även utgå i form av
långsiktiga incitamentsprogram. Pensionsförmåner ska vara
premiebaserade. Med förbehåll för avvikande tvingande nationella
bestämmelser ska pensionsåldern för VD vara 60 år och för övriga
ledande befattningshavare vara 65 år. Fast lön under uppsägningstid
och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp
motsvarande den fasta lönen för 12 månader; för VD gäller 18 månader.
Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt
fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Handlingar och övriga upplysningar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, övriga handlingar enligt
punkt 7 samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt
14 kommer att finnas tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida,
www.inwido.com, senast fr.o.m. tisdagen den 18 april 2017 samt kommer
att skickas till de aktieägare som begär det. Kopior kommer även att
finnas tillgängliga på bolagsstämman.

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon
aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan
väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som
kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden
som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags
ekonomiska situation samt bolagets förhållande till andra
koncernföretag.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 57 967 528. Bolaget
har endast ett aktieslag och det totala antalet röster i bolaget
uppgår till 57 967 528.

Malmö i april 2017

Styrelsen för Inwido AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Peter Welin, Finans- och ekonomidirektör tel. 070-324 3190 eller
010-451 45 52

E-post: peter.welin@inwido.com
Om Inwido
Inwido är Europas största leverantör av fönster och en av de ledande
dörrleverantörerna. Företaget har verksamhet i Danmark, Finland,
Norge, Sverige, Estland, Irland, Litauen, Polen, Storbritannien och
Österrike samt exporterar till ett stort antal länder. Koncernen
marknadsför ett 20-tal starka, lokala varumärken som bland annat
Elitfönster, SnickarPer, Hajom, Hemmafönster, Outline, Tiivi, Pihla,
Diplomat och Sokolka. Inwido har ca 4 000 anställda och omsatte under
2016 cirka 5,7 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö.
För mer information se www.inwido.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/inwido/r/kallelse-till-arsstamma-i-inwido-ab,c...
http://mb.cision.com/Main/883/2230971/652317.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.