Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-16

IQS Energi Komfort: Delårsrapport Q3 2017

Kvartalsrapport (Q3) i korthet nedan:

· Nettoomsättning uppgick till KSEK 14,0 MKR (17,1 MKR)
· Periodens resultat före skatt uppgick till -3,2 MKR (-2,8 MKR)
· Kostnader av engångskaraktär 0,8 MKR (0 MKR)
· Orderingång 3,2 MKR (3,6 MKR)
· Resultat per aktie efter skatt uppgår till -0,54 SEK (-0,71)
· Soliditet 18,9% (f å negativt)
· Skulder till kreditinstitut 3 MKR (2,1 MKR)
· Eget kapital i koncernen uppgår till 2,6 MKR (f å negativt)
· Eget kapital i moderbolaget uppgår till 10,7 MKR (7,9 MKR)
· Utestående offerter 387 MKR (ca 100 MKR)
· Omsättningsprognos 2017 ca 40 MKR med förbättrat resultat jämfört
med första halvåret 2017

VD-kommentar

Bolaget har genererat väsentligt förbättrad omsättning från början av
andra halvåret jämfört med de första sex månaderna på året.

Omsättningen uppgick Q3 till 14,0 MKR (17,1 MKR). Resultatet fortsatt
under förväntan -3,2 MKR (-2,8 MKR) men i linje med föregående år för
perioden. Resultatet med avdrag för kostnader av engångskaraktär
uppgår till -2,4 MKR (-2,8 MKR)

Sammanlagt för de första nio månaderna uppgår omsättningen till 26,9
MKR (40,4 MKR) där Q2 2017 står för omsättningsminskningen då bolaget
ej lyckats belägga verksamheten med de volymer vi önskat i perioden.

Resultatet förbättras löpande med en mer effektiv organisation och
förbättrade kalkyler i fastighetssegmentet.

Svängningar i omsättningen mellan månader och kvartal får dock ses som
naturliga i fastighetssegmentet och tills bolagets grundbeläggning är
säkerställd för en längre tidshorisont.

Med anledning av den stora framgång bergvärmeinstallationerna uppnått
i Stockholms innerstad har Stockholm Stad börjat se över
tillståndsförfarandet för borrtillstånd på stadens mark. Detta
påverkar IQS Energi Komfort i mycket liten utsträckning då
majoriteten av pågående borransökningar i innerstaden ligger på
fastigheternas egen mark som inte i nuläget påverkas av stadens
eventuella begränsningar i ärendet.

Bolaget värnar om organisationens kompetens och har höga krav på
kvalitet i varje detalj genom hela processen, från dimensionering
till installation och självfallet efterföljande injustering,
övervakning och service. Framgången i den fortsatta tillväxten ligger
i personalen, det är därför en kostnad som bolaget försvarar oavsett
tillfälliga svängningar i produktionen.

Nya order tecknas löpande både vad det gäller Fastighet och Villa. Det
betyder att vi snabbt når upp i förväntad avslutsfrekvens på
utestående offerter och verksamheten uppnår en stabil och
kontinuerlig omsättning och installation i kärnaffären.

Målet för 2017 är att bolaget ska fortsätta arbeta sig in i
fastighetssegmentet organiskt inom kärnverksamheten energioptimering,
där bergvärme, frånluftsåtervinning och solceller ingår, och gärna
komplettera med ytterligare ett eller flera förvärv under 2018.

IQS Energi Komfort är ett av ytterst få aktörer i segmentet
förnyelsebar energi som kan erbjuda tre starka beprövade alternativ
till sina kunder; bergvärme, frånluftsåtervinning och solceller.

IQS Energi Komfort AB startar även ett nytt affärsområde inom IQS
Energi Komfort AB som ska projektera och genomföra djuphålsborrning
och utveckla kompletta industriella anläggningar för geotermisk
energi med modern djuphålsteknik. IQS Energi Komfort AB breddar
därmed sitt produktutbud till att innefatta även Geotermisk energi
för industriellt bruk.

Inledningen på fjärde kvartalet

Inledningen på Q4 har startat tillfredställande och i nivå med plan.

Orderingången har varit god i oktober varför ett separat meddelande
skickas om detta inom kort.

Framtidsutsikter

Det aktiva, och helt nödvändiga, arbetet med att bygga upp en
betydande offertstock har nu börjat ge löpande resultat i
orderingången tillsammans med inkråmsförvärvet av Wermer
Energilösningar Sverige AB. En försiktig bedömning är att bolaget med
nuvarande uppsättning kan generera ca 60 Mkr i omsättning med god
lönsamhet 2018.

IQS Energi Komfort Ab arbetar nu aktivt med att positionera bolaget
som den naturliga samarbetspartnern i Stockholm/Mälardalen när det
gäller dimensionering, installation, injustering, utvärdering,
övervakning och service av uppvärmning med förnyelsebar energi i
större fastigheter.

Vi ser också verksamhetsområdet Geo Termisk Djuphålsborrning som ett
spännande område som kan växa dramatiskt över tid.

Omsättningsmässigt ackumulerat för perioden 2015 - 2017 ligger bolaget
i fas med den tänkta tillväxtplanen dock med en ofördelaktig
omsättningsfördelning mellan 2016 och 2017.

Omsättningsutvecklingen 2015 - 2017, i förhållande till den plan som
presenterades vid introduktionen på Nordic MTF, ligger ackumulerat på
plan medan resultatet ligger efter.

Ledningen och styrelsen är dock mycket optimistiska inför framtiden
även om den inledningsvis 2017 inte nått våra förväntningar. Det
ligger i verksamhetens natur att det i segmentet är oregelbunden
orderingång, dvs tills produktionen är fullbelagd året om uppkommer
perioder där beläggningen inte är på de nivåer som krävs för att
hålla en hög effektivitet i produktionen. Då bolaget eftersträvar
tillväxt är det därför inget alternativ att minska den operativa
personalstyrkan.

Affärsidé

IQS Energi Komfort AB ska minska sina kunders energikostnader och
miljöpåverkan genom att dimensionera, installera, övervaka och
underhålla beprövade lösningar för förnyelsebar energi som bergvärme,
solenergi, frånluftsåtervinning och kombinationer av dessa

För de allra flesta fastighetsägare är idag uppvärmningen den enskilt
största kostnaden i förvaltningen av fastigheten.

IQS Energi Komfort positionerar sig som en "single point of contact"
för allt som rör energioptimering i en fastighet. Detta innefattar
initial analys, dimensionering, projektering, upphandling, montering,
injustering, drift, driftsanalys, övervakning och service.

Många gånger är det av väsentlig betydelse för fastighetsägaren att
åtgärder inom flera områden i fastigheten koordineras för att göras i
rätt ordning och med rätt fokus med hela fastighetens behov på kort
och lång sikt. Arbetet med långsiktig energi optimering ska var en
naturlig och självklar del i fastighetens underhållsplan.

Bergvärme och frånluftsåtervinning är de enda förnyelsebara energislag
som levererar energi året runt, dygnet runt, oberoende av väder och
vind och har den kortaste återbetalningstiden.

Ompositionering av verksamheten

Ompositioneringen av IQS Energi Komfort AB från ett VVS bolag med
inriktning på bergvärme till en ledande aktör i segmentet
förnyelsebar energi börjar nu på allvar att leda till allt större och
mer komplexa samarbeten med allt större bostadsrättsföreningar,
byggbolag, fastighetsförvaltare och framtidsorienterade aktörer i
segmentet.

IQS Energi Komfort AB strävar efter en position som ledande i
segmentet energioptimering baserad på förnyelsebar energi som
bergvärme, solenergi, frånluftsåtervinning, mm. och kombinationer av
dessa med övervakning och service.

Komplexiteten i de större projekten förväntas öka med fjärrövervakning
och löpande COP mätning som krav från de mer kvalificerade kunderna
vilket är standard i IQS Energi Komforts erbjudande i
fastighetssegmentet samt en djupgående analys av utfallet av
investeringen.

Tillgången till en egen service- och installationsorganisation,
löpande digitaliserad rapportering till kunderna om anläggningarnas
prestanda och att kalkylerna infrias blir en avgörande
framgångsfaktor för att fortsätta växa i segmentet.

Med anledning av detta fortsätter IQS Energi Komfort löpande att
förstärka sin organisation med relevant kompetens, bland annat genom
förvärv, men även genom strategiska samarbeten som med SENS och
SINDEQ.

Se mer i fullständig rapport på www.energikomfort.se

arne@energikomfort.se

+46(0)701825532

IQS Energi Komfort AB (publ) etablerades 1996 och är ett av Sveriges
ledande bolag inom segmentet förnyelsebar energi och som installerar
anläggningar för bergvärme, frånluftsåtervinning och solceller.
Bolagets vision är att vara det självklara valet inom segmentet för
energioptimering för större fastigheter och villor, både för
industriellt- och privat bruk. Framgångsfaktorn består av en egen
stark organisation inom försäljning, projektering, installation och
service. Bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/iqs-energi-komfort/r/delarsrapport-q3-2017,c23...
http://mb.cision.com/Main/15262/2368147/736774.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.