Du är här

2018-03-12

IQS Energi Komfort: Kallelse till Årsstämma IQS Energi Komfort AB

Styrelsen i IQS Energi Komfort AB (0rg.nr. 556530-5868) har kallat
aktieägare i bolaget till Årsstämma till den 16 april kl. 16.00 på
Bolagets kontor, Tillverkarvägen 16, 187 06 Täby.

Ärenden på Årsstämman finns i den bilagda kallelsen. Den förslagna
företrädesemissionen under punkt 11 är säkerställd via
teckningsförbindelser och garantier till 7,1 Mkr eller 85 % av
emissionsbeloppet.

Styrelsen i IQS Energi Komfort AB (0rg.nr. 556530-5868) har kallat aktieägare i bolaget till Årsstämma till den 16 april kl. 16.00 på Bolagets kontor, Tillverkarvägen 16, 187 06 Täby.

Ärenden på Årsstämman finns i den bilagda kallelsen. Den förslagna
företrädesemissionen under punkt 11 är säkerställd via
teckningsförbindelser och garantier till 7,1 Mkr eller 85 % av
emissionsbeloppet.

KALLELSE

Aktieägare i IQS Energi Komfort AB (publ) med org.nr 556530-5868
(Bolaget), kallas härmed till Årsstämma den 16 april 2018 kl. 16.00
på Bolagets kontor Tillverkarvägen 16, 187 66 Täby.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i Årsstämman skall vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast 10 april 2018
(avstämningsdagen) samt bör senast den 13 april 2018 anmäla sitt
deltagande på Årsstämman på något av följande sätt:

1. Skriftligen till bolagets adress Box 7269, 187 14 Täby

2. Per e-post johan@energikomfort.se eller per telefon 070-753 36 00
Johan Ryding.

3. Anmälan kan också göras till info@energikomfort.se

Registrering

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få
rösta på stämman, låta tillfälligt inregistrera sina aktier i eget
namn, hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste
ovillkorligen vara gjord före den 10 april 2018. Detta innebär att
aktieägare måste i god tid före denna dag meddela sin önskan till sin
bank/förvaltare.

Aktieägare som önskar bli företrädda via ombud på stämman kan erhålla
fullmaktsformulär hos Bolaget. Uppgifter om eventuella ombud och
biträden kommer att användas för registrering och upprättande av
röstlängd för stämman samt, i förkommande fall, stämmoprotokoll.

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman och sekreterare tillika
protokollförare

2. Val av en eller fler justeringsmän

3. Prövning om stämman har blivit behörigen utlyst

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

5. Godkännande av dagordningen

6. Anförande av Vd

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

8. Beslut angående:

a. Fastställande av Resultaträkningen och Balansräkningen

b. Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen och

c. Ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören

9. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorer

10. Val av styrelse och revisor

11. Beslut om en företrädesemission

12. Ändring av bolagsordningen

13. Beslut om styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att
besluta om emissioner

14. Beslut om styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om teckningsoptioner och konvertibler

15. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

16. Stämmans avslutande.

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga
på Bolagets hemsida fr.o.m. 3 april 2018 och skickas ut till de
aktieägare som så begär.

Täby 2018 - 03 - 12

Styrelsen

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 10. Val av styrelse och revisor

Förslag till styrelse och revisor kommer finnas tillgänglig på
bolagets hemsida senast 2 veckor före stämman.

Punkt 11 Beslut om en företrädesemission

Styrelsen föreslår att Årsstämman fattar beslut om en nyemission med i
första hand företrädesrätt för befintliga aktieägare på
avstämningsdagen och i andra hand riktad till allmänheten och på
följande huvudsakliga villkor

Teckningsvillkor: 1:1 innebärande att aktieägare på avstämningsdagen
har rätt att för varje aktie teckna en (1) ny aktie.

Avstämningsdag: Avstämningsdag är den 24 april 2018

Teckningskurs: Teckningskursen är 1,40 kronor. Courtage utgår inte

Teckningstid: Teckning av aktier skall ske fr.o.m. 26 april 2018 till
11 maj 2018. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga
teckningstiden.

Emissionsbelopp: Fulltecknad emission kommer tillföra bolaget 8 310
237 kronor.

Antal nya aktier: Maximalt 5 935 884 vid full teckning

Aktiekapitalets ökning: Maximalt med 2 967 922 kronor vid full
teckning.

Företrädesrätt: I första hand har aktieägare på avstämningsdagen
företräda att teckna aktier. För det fall att emissionen inte blir
fulltecknad av dessa aktieägare är emissionen i andra hand öppen för
allmänheten och på samma villkor. Skälet till detta är att bredda
bolagets ägande.

Fördelning: Vid eventuell teckning från allmänheten är minimiposten
för teckning 5 000 aktier motsvarande 7 000 kronor.

Rätt till kvittning: Fordringsägare med en klar fordran mot bolaget
har rätt till kvittning helt eller delvis av denna fordran.

Rätt till utdelning: De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning
första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller
närmast efter det att aktien upptagits i aktieboken genom
registrering.

Betalningstid: Betalning för de nyemitterade aktierna skall erläggas
kontant eller via kvittning 5 dagar efter att avräkningsnota skickats
ut.

Bemyndigande: Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att
vidtaga smärre justeringar av beslutet som kan krävas för
registrering hos Bolagsverket

Punkt 12 Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår följande ändringar:

antalet aktier ändras till lägst 5 800 000 (3 000 000) och högst 23
200 00 ( 12 000 000) och aktiekapitalet till lägst 2 900 000 ( 1 500
000) och högst 11 600 000 (6 000 000)

Punkt 13 Förslag till bemyndiganden till styrelsen om emissioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta
beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 1 250 000 kr genom
utgivandet av högst 2 500 000 aktier. Styrelsen skall kunna besluta
om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med
bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2
kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på
marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i
övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall
äga rätt att teckna aktierna. Skälet till att styrelsen skall kunna
fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares
företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och
kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att
bolaget skall kunna emittera aktier i syfte att införskaffa externt
kapital till bolaget samt utöka bolagets antal aktieägare.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre
justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i
samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden
AB.

Punkt 14 Förslag till bemyndigande till styrelsen om optionsprogram

Styrelsen föreslår att den av stämman bemyndigas att vid ett eller
flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut
om utgivande av teckningsoptioner mot kontant betalning med avvikande
från aktieägarnas företrädesrätt. Om bemyndigandet utnyttjas skall
erbjudande om Teckningsoptionerna riktas mot nuvarande och framtida
personer med ledande befattningar inom Bolaget. Utnyttjande av
mandatet får ej innebära en utspädning av bolagets aktiekapital med
mer än maximalt 5 %.

Täby 2018-03-14

Styrelsen i IQS Energi Komfort AB

IQS Energi Komfort AB är ett av ytterst få bolag i segmentet
förnyelsebar energi som installerar samtliga nu tillgängliga tekniker
som bergvärme, frånluftsåtervinning, solceller och andra relevanta
tekniker samt kombinationer av dessa för att uppnå maximal besparing
till minsta möjliga investering och teknikrisk.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/iqs-energi-komfort/r/kallelse-till-arsstamma-i...
http://mb.cision.com/Main/15262/2470037/804077.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.