Du är här

2018-08-31

IQS Energi Komfort: Kommuniké från extra bolagsstämma samt information om tillsättande av ny verkställande direktör

IQS Energi Komfort AB (publ):s extra bolagsstämma ägde rum fredagen
den 31 augusti 2018 i Stockholm.

Bolagsstämma

Nyemission av aktier mot betalning i apportegendom

Bolagsstämman beslutade om att förvärva samtliga 2 565 stamaktier i
Sustainable Energy Solutions Sweden AB ("SENS") genom apportemission
av högst 102 280 077 nya aktier till stamaktieinnehavarna i SENS
("Apportemissionen").

Beslutades att teckningskursen för de nya aktierna ska uppgå till 1,00
krona per aktie, vilket har bedömts motsvara minst en marknadsmässig
teckningskurs. Bolagets aktiekapital ökar därmed med högst 5 114
003,85 kronor till 5 682 226,50 kronor genom emissionen.

Ändring av bolagsordning

För att möjliggöra Apportemissionen beslutade bolagsstämman att höja
bolagsordningens gränser för antal aktier och aktiekapitalet.
Aktiekapitalet ska efter ändringen vara lägst 5 000 000 kronor och
högst 20 000 000 kronor samt att antalet aktier ska vara lägst 100
000 000 stycken och högst 400 000 000 stycken.

Minskning av aktiekapital

Bolagsstämman beslutade att minska Bolagets aktiekapital med högst 5
114 003,85 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av
aktier och minskningsbeloppet ska avsättas till fritt eget kapital.
Verkställandet av minskningen kräver inte tillstånd från Bolagsverket
då Bolaget genom Apportemissionen samtidigt vidtar åtgärder som
medför att varken Bolagets bundna egna kapital eller dess
aktiekapital minskar.

Ändring av bolagsordning och sammanläggning av aktier

För att möjliggöra sammanläggning av aktier beslutade bolagsstämman
att ändra bolagsordningens gränser för antal aktier. Enligt de nya
gränserna ska antalet aktier vara lägst 10 000 000 stycken och högst
40 000 000 stycken.

Bolagsstämman beslutade vidare att genomföra en sammanläggning av
aktier 1:10 genom att tio aktier sammanläggs till en aktie. Om en
aktieägares innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya
aktier, kommer denna av SENS Intressenter AB och Meus Liberi
Tripudium AB erhålla så många aktier (1-9) att dennes innehav blir
delbart med 10. Antalet aktier i Bolaget kommer efter
sammanläggningen och apportemissionen att uppgå till 11 364 453
stycken. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för
sammanläggning, vilket kommer att offentliggöras genom separat
pressmeddelande innehållande tidplan för sammanläggningen.

Ändring av Bolagets firma

Bolagsstämman beslutade att ändra Bolagets firma och följaktligen § 1
i Bolagets bolagsordning så att Bolagets firma är Sustainable Energy
Solutions Sweden Holding AB. Efter bolagsstämmans beslut har § 1 i
Bolagets bolagsordning följande lydelse:

"§1 FIRMA

Bolagets firma är Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB.
Bolaget är publikt (publ)."

Val av styrelse

I enlighet med aktieägarna Dividend Sweden AB, Pronator Invest AB,
Capensor Capital AB och BGL Management AB:s förslag beslutade
bolagsstämman om nyval av styrelseledamöterna Hans Andréasson, Mats
Edlund och Albert Elfström. Det noterades vidare att
styrelseledamöterna Anders Hörnqvist och Sverker Littorin är valda
intill slutet av nästa årsstämma. Hans Andréasson valdes till ny
styrelseordförande för tiden intill nästa årsstämma. Bolagsstämman
beslutade vidare, i enlighet med förslaget, att ett arvode till
styrelsen ska utgå 40 000 kronor till envar av styrelsens ledamöter
som inte är anställda av Bolaget eller SENS.

Ny verkställande direktör

Vid ett konstituerande styrelsemöte efter bolagsstämman beslutade
styrelsen att utse Jan Egenäs till ny vd med omedelbar verkan. Jan
Egenäs efterträder Sverker Littorin som har varit tf vd sedan dess
att tidigare vd Arne Olafsson lämnade posten.

Jan Egenäs är SENS koncernchef och var innan dess chef för SENS
internationella projekt. Före detta har Jan varit CFO på JR
Kvartersfastigheter, tf CFO på Oscar Properties och CFO på
Arlanda/Bromma. Jan har därutöver en gedigen erfarenhet från
projektarbete, fastighetsaffärer och finansiering samt en
ekonomieexamen från Umeå universitet.

För ytterligare information kontakta:

Sverker Littorin

Mobil: +46 70 875 53 09

IQS Energi Komfort AB (publ) har gjort över 10 000
värmepumpsinstallationer sedan bolaget grundades 1996 och är ett av
Sveriges största IVT Center. Bolagets vision är att vara det
självklara valet inom segmentet för energioptimering och
värmepumpsinstallationer. Framgångsfaktorn består av en egen stark
organisation - inom försäljning, projektering, installation och
service - i kombination med engagerade aktieägare som brinner för att
bygga bolag med fokus på nöjda kunder. Bolaget är listat på Nordic
MTF (NGM).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/iqs-energi-komfort/r/kommunike-fran-extra-bola...
http://mb.cision.com/Main/15262/2605761/900887.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.