Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-13

Irisity AB: Styrelsen för Irisity har beslutat om en riktad nyemission om 35 miljoner kronor villkorad av efterföljande go...

Styrelsen för Irisity AB (publ) ("Irisity" eller "Bolaget") har i
enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande
tidigare idag beslutat med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, om en riktad nyemission av 4 094 000 nya aktier
("Nyemissionen"), villkorad av efterföljande godkännande från extra
bolagsstämma.

Nyemissionen var övertecknad med stort intresse från svenska och
internationella institutionella investerare. Investerarna har valts
ut på grundval av ett accelererat bookbuilding-förfarande som
genomförts av Bolagets finansiella rådgivare Pareto Securities AB
("Pareto Securities"). Nyemissionen och teckningen är villkorad av
godkännande från en extra bolagsstämma som planeras att hållas den 16
december 2019 ("Bolagsstämman"). Kallelse till Bolagsstämman kommer
att offentliggöras separat per dagens datum. Irisitys större
aktieägare som representerar cirka 7,6 miljoner aktier motsvarande
cirka 40 procent av utestående kapital och röster, har åtagit sig att
rösta för att godkänna styrelsens emissionsbeslut på den extra
bolagsstämman den 16 december 2019.

Teckningskursen per ny aktie i Nyemissionen uppgår till 8,55 kronor
och har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som
genomförts av Pareto Securities. Genom Nyemissionen tillförs Irisity
35 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen i
Nyemissionen innebär en rabatt om cirka 7,1 procent jämfört med
stängningskursen för Irisitys aktie på Nasdaq First North Growth
Market den 13 november 2019.

Genom Nyemissionen kommer antalet aktier och röster i Irisity att öka
med 4 094 000 från 19 069 351 aktier och röster till högst 23 163
351 aktier och röster. Nyemissionen medför en utspädning om cirka
17,7 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Teckning av de
nya aktierna har skett idag och betalning för de nya aktierna skall
ske senast den 19 december 2019. Styrelsen äger rätt att besluta om
förlängning av tecknings- och betalningsperioden.

Bakgrund och motiv

Irisity befinner sig i en expansionsfas och Nyemissionen är avsedd att
stärka Bolagets finansiella stabilitet samt användas för att utöka
organisationen inom forskning och utveckling, marknad och försäljning
samt service. Emissionslikviden förväntas vara tillräcklig att ta
Bolaget till ett positivt kassaflöde enligt nuvarande affärsplan.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
diversifiera ägarbasen i Bolaget bland såväl svenska som
internationella institutionella investerare samt utnyttja möjligheten
att på fördelaktiga villkor tillgodose Irisitys kapitalbehov enligt
ovan på ett så tids- och kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Förutsatt att Nyemissionen genomförs har styrelseledamöter samt
personer från bolagsledningen som äger aktier och/eller
teckningsoptioner åtagit sig att inte sälja några aktier i Irisity
under en period om 90 kalenderdagar efter offentliggörandet av
resultatet av Nyemissionen, med sedvanliga undantag.

Rådgivare

Pareto Securities är Sole Manager och Bookrunner och Advokatfirman
Vinge är legal rådgivare till Bolaget i samband med Nyemissionen.

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, VD, Irisity AB (publ)
Mobil: +46 733 80 17 80

E-post: marcus.backlund@irisity.com

Om Irisity

Irisity AB (publ) är ledande inom intelligent kameraövervakning. Med
hjälp av AI och proaktivt arbetande och självlärande algoritmer
uppgraderar Bolaget såväl befintliga som nya övervakningskameror och
bevakningssystem från passiva till larmande enheter. Med Irisitys
SaaS lösning, IRIS? vänds uppmärksamheten mot verkligt skarpa
händelser istället för falsklarm. Irisitys AI algoritmer har en hög
precision och kan avgöra mänsklig aktivitet på långa avstånd i alla
ljusförhållanden ända ner till endast tio pixlar.

IRIS? bevakar idag en mängd applikationsområden för hundratals kunder
i Skandinavien. Inkluderat skolor, nattlig övervakning av äldre i
hemmet, parkeringar, kritisk infrastruktur och bevakning av olika
typer av skyddsområden.

Irisity verkar i en turbulent värld där övervakning har genomgått ett
skifte från ifrågasatt integritetshot till självklar trygghetsfaktor.
Med en offensiv tillväxtstrategi i ett av världens största och
snabbast växande branschsegment satsar Bolaget på att öka sin
innovationstakt och expandera sitt SaaS erbjudande IRIS?
internationellt.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KQikmTVqajM

Irisity AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, +46 8 463 83 00.

Denna information är sådan information som Irisity AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 13 november 2019 kl. 22.30 (CET).

This information is information that Irisity AB (publ) is obliged to
make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The
information was submitted for publication, through the agency of the
contact persons set out above, at 22:30 CET on 13 November 2019.

Viktig Information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en
inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna
värdepapper som emitterats av Irisity AB (publ) ("Bolaget") i någon
jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara
olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet
("EES") som har implementerat Förordning (EU) 2017/1129
("Prospektförordningen"). Detta pressmeddelande är inte ett prospekt
enligt betydelsen i Prospektförordningen och har inte godkänts av
någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte
godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon
medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att
tas fram i samband med Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar
sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den
medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada,
Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea.
Detta dokument utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan
avseende ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper
som här omnämns har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet
med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933
("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att
de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en
transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med
Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några
värdepapper som här omnämns i USA eller att göra ett offentligt
erbjudande av sådana värdepapper i USA.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och
riktas till, "kvalificerade investerare" så som definierats som (i)
professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den
brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) omfattas av artikel
49(2)(a) till (d) ("företag med högt nettovärde" etc.) av Ordern
(gemensamt benämnda "Relevanta Personer"). En investering eller en
investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien
enbart tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att
genomföras med Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta
Personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta
pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att
identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna
med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva
eller teckna nya aktier i Nyemissionen får endast fattas baserat på
offentligt tillgänglig information, vilken inte har verifierats av
Pareto Securities AB ("Manager"). Manager agerar för Bolagets räkning
i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning.
Manager är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla
det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i
samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns
häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna
eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon
jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för
eventuella investerares beslut avseende Nyemissionen. Varje
investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen
undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och
informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt
tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan
minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för
framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller
annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets
webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta
pressmeddelande.

Marcus Bäcklund
CEO
+46 73 380 17 80
marcus@irisity.com

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance.
Using AI and proactive, self-learning algorithms, we upgrade both
existing and new surveillance cameras and monitoring systems from
passive to proactive alarming devices. IRIS?, Irisity's SaaS
solution, turns attention on true events rather than false alarms.
Irisity's high-precision AI algorithms detect human activity at long
distances during all light conditions down to few pixels only.

IRIS? currently serves a wide range of security applications for
customers internationally.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KQikmTVqajM

The Irisity AB (publ) share IRIS is listed on Nasdaq First North
Growth Market

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB · +46 8 463 83 00 ·
certifiedadviser@penser.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/irisity-ab/r/styrelsen-for-irisity-har-beslut...
https://mb.cision.com/Main/8006/2961085/1140991.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.