Du är här

2017-08-29

IRLAB Therapeutics AB: IRLAB delårsrapport april-juni 2017

1 april - 30 juni 2017 i korthet

· Rörelseresultatet uppgick till -10 641 TSEK (-6 803 TSEK).
· Periodens resultat uppgick till -10 645 TSEK (-6 516 TSEK).
· Resultatet per aktie före och efter utspädning hänförligt till
moderbolagets aktieägare uppgick till -1,52 SEK (-1,29 SEK).

· Likvida medel per den 30 juni 2017 uppgick till 106 810 TSEK (46
047 TSEK).

· Eget kapital per aktie uppgick till 26,96 SEK (25,31 SEK).
· Genomsnittligt antal anställda var 11 (9) varav 10 (8) inom FoU.
1 januari - 30 juni 2017 i korthet

· Rörelseresultatet uppgick till -20 530 TSEK (-20 836 TSEK).
· Periodens resultat uppgick till -22 539 TSEK (-17 477 TSEK).
· Resultatet per aktie före och efter utspädning hänförligt till
moderbolagets aktieägare uppgick till -3,47 SEK (-3,72 SEK).

Händelser under perioden

· En nyemission som tillfört bolaget 115,8 MSEK före
emissionskostnader har genomförts.

· Den 28 februari 2017 listades bolaget på Nasdaq First North
Premier.

· Positiva resultat rapporterades från en Fas I-studie med
läkemedelskandidaten IRL752. Samtidigt meddelades att bolaget ingått
ett samarbete med CTC avseende genomförande av den kommande Fas
II-studien med IRL752.

· Vid årsstämman invaldes Lars Adlersson, Gunnar Olsson och
Hans-Olov Olsson som nya ledamöter i bolagets styrelse.

· Positiva resultat rapporterades från en Fas Ib-studie med
läkemedelskandidaten IRL790 i patienter med Parkinsons sjukdom.

· Patentansökan inlämnades avseende en storskalig produktionsmetod
för läkemedelskandidaten IRL752.

· Viktor Siewertz utnämndes till Chief Financial Officer. Samtidigt
meddelades att forskningsorganisationen förstärks med två nya
medarbetare.

Händelser efter periodens slut

· Efter periodens slut har inga väsentliga händelser som påverkar
koncernens finansiella resultat eller ställning inträffat.

· Avtal är tecknat med CRO för både IRL752 och IRL790 avseende Fas
II-studier.

· Erhållit tillstånd från Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden
att inleda Fas II-studier med IRL752.

VD:s kommentar

Verksamheten utvecklas positivt och följer den plan vi lagt upp. Under
andra kvartalet kom bland annat resultaten från vår Fas Ib-studie med
IRL790. Resultaten är mycket glädjande av flera skäl då IRL790 dels
ger en minskning av dyskinesier hos patienter med Parkinson, dels är
tolerabelt och säkert vid de doser som ger effekt. Resultatet är dock
viktigare än så eftersom de på en fundamental nivå ger starkt stöd
för att den forskning vi bedriver och det sätt som vi bedriver den
på. Det visar också att vi har förmågan att ta fram effektiva
läkemedelskandidater och att de observationer vi gör i de prekliniska
studierna kan bekräftas i kliniska studier med patienter. Detta ger
tillförsikt i arbetet med våra två kliniska läkemedelskandidater, men
även vad avser våra framtida helt nya substanser.

Fokus på Fas II-studier

Efter framgångsrikt genomförda Fas I-studier för båda våra nuvarande
läkemedelkandidater - IRL752 och IRL790 - flyttade vi under det andra
kvartalet 2017 fokus till att bygga en organisation för att genomföra
kliniska Fas II-studier. Fas II-studierna syftar till att ytterligare
studera säkerhet och tolererbarhet, men även effekt, i patienter med
Parkinsons sjukdom. Under våren och sommaren har arbetet fortskridit
med att knyta kliniska forskningsorganisationer (CROs) till projekten
och i samarbete med dem ställa samman den dokumentation som krävs för
att påbörja studierna.

Vi räknar därför med, som tidigare kommunicerats, att under hösten ha
båda bolagets fullt finansierade projekt, IRL790 och IRL752, i Fas II
och att avsluta desamma under sommaren eller tidig höst 2018.

Studie med IRL790 i Storbritannien

Genom att vi redan i mars skrev ett avtal med svenska CTC om att
genomföra studien med IRL752 och under augusti skrev ett motsvarande
avtal med brittiska TCTC avseende IRL790 har vi nu finansiering,
kapacitet och kompetens att genomföra studierna. Vi väljer att göra
Fas II-studien med IRL790 i Storbritannien där ledande läkare och
kliniker inom sjukdomsområdet visar stort intresse att delta i
studien. Den undersökning vi gjort avseende förutsättningarna i
Storbritannien (en s.k. feasibility analys) visar att
patientunderlaget är tillräckligt. Att utöka geografin och uppnå
resultat i olika länder och regioner är en viktig parameter för att
validera projektens kvalitet och därmed värde.

Fokus i laboratoriet ger patentansökningar

Laboratoriets verksamhet är fokuserat dels på att upptäcka nya
patenterbara substanser med hjälp av vår egna och unika
forskningsplattform, ISP, dels på att stötta utvecklingen av våra
befintliga kliniska projekt till exempel genom utveckling av
effektivare tillverkningsmetoder av läkemedelssubstanserna.

I detta arbete upptäcktes under kvartalet en ny metod för storskalig
produktion av IRL752, för vilken vi sökte patent i maj. Detta är
mycket viktigt då effektiva produktionsmetoder kan ha stor påverkan
på den lönsamheten för ett färdigt läkemedel och därmed våra
potentiella intäkter.

Förstärkning av styrelse och organisation

Under kvartalet hölls också årsstämma där nya ledamöter blev invalda i
bolagets styrelse. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med den
nya styrelsen och de nya ledamöterna - Lars Adlersson, Gunnar Olsson
och Hans-Olov Olsson - som tillför ytterligare bred och djup
kompetens. Vidare har Viktor Siewertz utsetts till ny CFO samtidigt
som laboratoriet förstärks med ytterligare två forskare.

Sammanfattningsvis, våra längst komna projekt - IRL752 och IRL790 -
har under perioden förberetts för Fas II-studier, vilka är fullt
finansierade, och laboratoriets arbete med att upptäcka nya
substanser och läkemedelskandidater fortskrider på ett mycket
tillfredsställande sätt. Det finns ett stort medicinskt behov av att
förbättra livet för patienter med Parkinsons sjukdom, och vi har fog
att tro att den forskning vi bedriver har förmåga att ta fram moderna
och effektiva läkemedelskandidater.

Finansiell kalender

· Delårsrapport (Q3) för 2017 - 15 november 2017
· Bokslutskommuniké (Q4) för 2017 - 27 februari 2018

För vidare information

Nicholas Waters, VD
Tel: +46 730 75 77 01
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Viktor Siewertz, CFO
Tel: +46 727 10 70 70
E-post: viktor.siewertz@irlab.se

Denna information är sådan information som IRLAB Therapeutics AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29
augusti 2017 kl. 07:45 CET.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North
Premier.

Kort om IRLAB

IRLAB är ett forsknings- och utvecklingsbolag, listat på Nasdaq First
North Premier som fokuserar på utveckling av nya läkemedel för
behandling av neurodegenerativa sjukdomar, i synnerhet Parkinsons
sjukdom och demens.

IRLAB har för närvarande två primära läkemedelskandidater, IRL752 och
IRL790, förberedda för Fas II-studier, samt ytterligare tre projekt i
preklinisk fas. IRLAB:s forskning syftar till att regelbundet
upptäcka och utveckla nya läkemedelskandidater för behandling av
hjärnans sjukdomar, där stora medicinska behov idag föreligger. Med
hjälp av den unika och egenutvecklade forskningsplattformen, ISP,
upptäcks dess nya behandlingsprinciper.

IRLAB är baserat i Göteborg. IRLAB:s verksamhet bedrivs huvudsakligen
genom dotterbolaget Integrative Research Laboratories Sweden AB.

För mer information, vänligen besök www.irlab.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/irlab-therapeutics-ab/r/irlab-delarsrapport-ap...
http://mb.cision.com/Main/15440/2334824/714780.pdf
http://mb.cision.com/Public/15440/2334824/af204b04082d2ee9.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.