Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-07

IRLAB Therapeutics AB: IRLAB offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER
DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, STORBRITANNIEN,
AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN
INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA
REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD.

Prospektet avseende IRLAB Therapeutics AB:s (publ) ("IRLAB" eller
"Bolaget") tidigare kommunicerade företrädesemission om cirka 145
MSEK ("Företrädesemissionen") godkändes och registrerades av
Finansinspektionen idag den 7 februari 2020 och finns nu tillgängligt
på IRLAB:s hemsida, www.irlab.se, samt Carnegies hemsida,
www.carnegie.se.

Företrädesemissionen i korthet

· Företrädesemissionen om cirka 145 MSEK omfattar högst 5 388 711
nya aktier av serie A.

· Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier av serie
A i Företrädesemissionen, varvid åtta (8) befintliga aktier (oavsett
aktieslag) berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie A.

· Teckningskursen är 27 SEK per aktie, vilket motsvarar en
emissionslikvid om cirka 145 MSEK före transaktionskostnader,
förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas.

· Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är idag
den 7 februari 2020 och teckningsperioden löper från och med 11
februari till och med 25 februari 2020.

· Företrädesemissionen är 100 procent säkerställd genom
teckningsförbindelser, garantiåtaganden samt avsiktsförklaringar.
Teckningsförbindelser har lämnats av Bolagets större aktieägare,
bland andra, Daniel Johnsson, FV Group, Ancoria, Handelsbanken
Fonder, Fjärde AP Fonden, Tredje AP Fonden och Andra AP Fonden
uppgående till cirka 43 procent av Företrädesemissionen. Därtill har
delar av Bolagets större aktieägare och ett antal andra aktieägare
lämnat garantiåtaganden och avsiktsförklaringar motsvarande cirka 57
procent av Företrädesemissionen.

Offentliggörande av prospekt

Prospektet, som innehåller fullständiga villkor avseende
Företrädesemissionen, samt anmälningssedlar för teckning utan stöd av
teckningsrätter finns tillgängliga på IRLAB:s hemsida, www.irlab.se
och Carnegies hemsida, www.carnegie.se. Prospektet finns även
tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Villkor för Företrädesemissionen

Den 12 december 2019 beslutade styrelsen för IRLAB om
Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen kommer högst 5 388
711 nya aktier av serie A att emitteras, vilket innebär att
aktiekapitalet kommer att öka med högst SEK 107 774. Teckningskursen
för Företrädesemissionen är 27 SEK per aktie. Efter att
Företrädesemissionen genomförts kommer antalet aktier i IRLAB att
uppgå till högst 48 498 406 (varav högst 48 418 630 aktier av serie A
och 79 776 aktier av serie B), och aktiekapitalet kommer att uppgå
till högst SEK 969 968.

Avstämningsdagen för rätt att delta i Företrädesemissionen är idag den
7 februari 2020 och teckningsperioden för Företrädesemissionen löper
mellan 11 - 25 februari 2020.

Aktieägare som på avstämningsdagen, den 7 februari 2020, är
registrerade aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna nya
aktier av serie A i förhållande till det antal aktier (oaktat
aktieslag) som innehas på avstämningsdagen. Aktieägare kommer att
erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie (oaktat
aktieslag). Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en
(1) ny aktie av serie A. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare
att anmäla sig för teckning av aktier av serie A utan stöd av
teckningsrätter.

Om inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska
styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier utan stöd av
teckningsrätter. Tilldelning kommer då att ske; (i) i första hand
till dem som anmält sig för teckning och tecknat nya aktier med stöd
av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på
avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, i förhållande till
det antal teckningsrätter var och en har utnyttjat för teckning av
nya aktier, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning; (ii) i
andra hand till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av
teckningsrätter i förhållande till tecknat belopp och, vid
överteckning, i förhållande till det antal nya aktier som inges i
respektive teckningsanmälan; och (iii) i tredje hand till de som
genom avtal ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter,
pro rata till storlek på respektive garantiåtagande.

Företrädesemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 11 procent
i förhållande till antalet aktier i Bolaget efter
Företrädesemissionen. Aktieägare som väljer att inte delta i
Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera sig för denna
utspädning genom att sälja sina teckningsrätter.

Teckningsförbindelser, garantiåtaganden och avsiktsförklaringar

Företrädesemissionen är 100 procent säkerställd genom
teckningsförbindelser, garantiåtaganden och avsiktsförklaringar.
Teckningsförbindelser har lämnats av Bolagets större aktieägare,
bland andra, Daniel Johnsson, FV Group, Ancoria, Handelsbanken
Fonder, Fjärde AP Fonden, Tredje AP Fonden och Andra AP Fonden
uppgående till cirka 43 procent av Företrädesemissionen. Därtill har
delar av Bolagets större aktieägare och ett antal andra aktieägare
lämnat garantiåtaganden om cirka 47 procent och avsiktsförklaringar
om cirka 10 procent, motsvarande totalt cirka 57 procent av
Företrädesemissionen.

Tidplan

Nedanstående tidplan är preliminär och kan komma att ändras.
Eventuella ändringar kommer att publiceras genom pressmeddelande.

7 februari 2020 Publicering av prospektet
7 februari 2020 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen,
det

vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna
dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att
delta i Företrädesemissionen
11 februari - Handel i teckningsrätter på Nasdaq First North Premier Growth
21 februari Market
2020
11 februari - Teckningsperiod
25 februari
2020
27 februari Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen
2020

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Zonda Partners är finansiella
rådgivare och Advokatfirman Vinge samt MAQS Advokatbyrå är legala
rådgivare till IRLAB i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information

Nicholas Waters, VD
Tel: +46 730 75 77 01
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Viktor Siewertz, CFO
Tel: +46 727 10 70 70
E-post: viktor.siewertz@irlab.se

Om IRLAB

IRLAB är ett svenskt forsknings- och läkemedelsutvecklingsbolag som
fokuserar på att utveckla nya läkemedel för behandling vid Parkinsons
sjukdom. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidater, mesdopetam
(IRL790) och IRL752, vilka båda genomgått Fas IIa-studier, är avsedda
för behandling av några av de svåraste symtomen relaterade till
Parkinsons sjukdom: ofrivilliga rörelser (PD-LIDs), psykos (PD-P) och
symtom som är kopplade till kognitiv försämring såsom försämrad
balans och ökad risk för fall (PD-Fall). Genom den proprietära
forskningsplattformen ISP (Integrative Screening Process) upptäcker
och utvecklar IRLAB läkemedelskandidater för sjukdomar relaterade
till det centrala nervsystemet (CNS) där stora växande medicinska
behov föreligger. Förutom de kliniska kandidaterna har
ISP-plattformen dessutom genererat flera CNS-program som nu är i
preklinisk fas. IRLAB:s Certified Adviser på Nasdaq First North
Premier Growth Market är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 00 399.
Mer information på www.irlab.se.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distributionen av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner
där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska
informera sig själva om och följa sådana begränsningar. Detta
pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en uppmaning till
något erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Bolaget i
någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier
i IRLAB kommer endast att ske genom det prospekt som IRLAB
offentliggör idag.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande
eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, till
USA, Storbritannien, Australien, Kanada, Japan eller någon annan
jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller
distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och
förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra
åtgärder än de som krävs enligt svensk lag.

Detta meddelande ingår inte och är inte del av något erbjudande eller
uppmaning att förvärva, teckna, sälja eller på något annat sätt
handla med aktier eller andra värdepapper i IRLAB Therapeutics AB
(publ). Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet, och
informationen utgör inte ett prospekt. I en annan EES-medlemsstat än
Sverige riktar sig detta meddelande endast till kvalificerade
investerare i den medlemsstaten enligt prospektförordningens
(2017/1129) mening.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som
återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande
förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter,
finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad
tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget
verkar, bland annat med avseende på utsikterna för
läkemedelsbehandlingar och studier. Framåtriktade uttalanden är
uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med
ord som "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera",
"uppskatta" , "ska", "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i
varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De
framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika
antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden.
Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa
framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier
om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom
dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och
är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska
resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår
a...

Författare Cision News