Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-30

IRLAB Therapeutics AB: IRLAB rapporterar lovande effektdata från Fas IIa-studie med IRL752

Sammantagna effektdata från en Fas IIa-studie av IRL752 - en
läkemedelskandidat som utvecklas för behandling av demens vid
Parkinsons sjukdom - tyder på att IRL752 förbättrar symtom som är
kopplade till exekutiva funktioner och demens vid Parkinsons sjukdom.
Effekterna på balansfunktioner och falltendens (så kallade axiala
symtom) samt apati var signifikanta hos patienter behandlade med
IRL752, men inte hos patienter behandlade med placebo. Vidare
noterades, trots den korta mätperioden, en trend till förbättring av
resultat i kognitiva tester. Dessa symtom saknar idag behandling.
IRLAB har tidigare rapporterat att IRL752 tolererades väl av
patienterna, vilket utgjorde studiens primära målsättning.

"Det är lovande att vår läkemedelskandidat IRL752 verkar ge
förbättringar av symtom som är typiska för den aktuella
patientgruppen. Fall, försämrad balans och apati är svårt att
behandla och är kopplat till nedsatt kognitiv funktion vid Parkinsons
sjukdom. Resultaten underlättar utformningen av en Fas IIb-studie som
avser att undersöka effekter av IRL752 under längre tid", säger dr
Joakim Tedroff, IRLAB:s Chief Medical Officer.

De explorativa analyserna av effektparametrarna visade förbättringar
av axiala motoriska symtom, minskning av apati och en trend till
förbättring av resultat i kognitiva tester. Axiala symtom vid
Parkinsons sjukdom anses kopplade till sjukdomens påverkan på
hjärnbarken och kognitiva funktioner.

De kliniska effekter som observerades i studien stämmer väl överens
med resultaten från tidigare genomförda prekliniska studier där
IRL752 visade sig förstärka hjärnbarkens neurotransmission och
funktion, vilket var utgångspunkten för utvecklingen av IRL752.

"Det finns ett stort behov av behandlingar mot de symtom IRL752 tycks
påverka. Det är nu viktigt att belägga dessa uppmuntrande resultat i
en större studie", säger studiens huvudprövare, professor Per
Svenningsson, Karolinska Institutet i Stockholm.

Den aktuella studien var främst avsedd att undersöka
läkemedelskandidatens säkerhet och tolererbarhet. I studien gavs
patienterna aktiv substans eller placebo under fyra veckor.
Kompletterande skattningar gjordes med standardiserade och
internationellt erkända skalor för motoriska och mentala funktioner,
samt kognitiva tester anpassade för Parkinsons sjukdom. Det har
tidigare rapporterats att IRL752 tolererades väl i studien.

Studiens fullständiga resultat kommer att publiceras i en
internationell vetenskaplig tidskrift.

Om studien

Studien, IRL752C002 (EudraCT # 2017-001673-17), som var randomiserad,
dubbelblind och placebokontrollerad, genomfördes vid 9 centra i
Sverige och ett i Finland. Efter screening av 43 patienter med svår
Parkinsons sjukdom och demens randomiserades 32 varav 25 till
behandling med IRL752 under fyra veckor och 7 till placebo. I gruppen
behandlade med IRL752 fullföljde 23 av 25 patienter hela
behandlingsperioden och i placebogruppen 6 av 7 patienter.

Placebo eller IRL752 (300-750 mg/dag) titrerades under två veckor
varefter dosen bibehölls oförändrad i två veckor. Tolerabilitet och
säkerhet följdes fortlöpande.

Medelåldern var 72 år, 28 var män och 4 kvinnor. Samtliga patienter
var i framskridet stadium av Parkinsons sjukdom, 18 var i Hoehn and
Yahr stadium 3-4. Genomsnittlig mini-mental state examination (MMSE)
var 22,6 poäng vid ingång i studien.

För vidare information

Nicholas Waters, VD
Tel: +46 730 75 77 01
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Joakim Tedroff, CMO
Tel: +46 70 760 16 91
E-post: joakim.tedroff@irlab.se

Denna information är sådan information som IRLAB Therapeutics AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30
augusti 2018 kl. 08.30 CET.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North
Premier.

Om IRL752

IRL752 utvecklas för behandling av demens vid Parkinsons sjukdom
(PD-D) som drabbar upp till 80 procent av alla patienter under
sjukdomens gång. Effektiv behandling saknas och de medicinska behoven
är därför mycket stora. IRL752 har egenskapen att öka halterna av
signalämnena noradrenalin och dopamin i hjärnbarkens främre delar
samt aktiverar specifika gener involverade i nervcellernas kontakter.
I klinisk forskning har det visats att både signalämnena noradrenalin
och dopamin minskar i hjärnbarkens främre delar vid PD-D. Denna
minskning skulle genom IRL752:s påverkan på signalöverföringen kunna
motverkas och då leda till förbättring av kognitiva och psykiatriska
symtom för dessa patienter.

IRL752 verkar genom att hämma 5HT7 och Alpha receptorer i hjärnbarken.
Detta leder, enligt de prekliniska studier som föregick det kliniska
programmet, till förbättrade kognitiva funktioner samt antidepressiv
och antipsykotisk effekt. Detta är effekter som eftersträvas vid
behandling av demens vid Parkinsons sjukdom.

Om IRLAB

IRLAB är ett forsknings- och utvecklingsbolag, listat på Nasdaq First
North Premier som fokuserar på utveckling av nya läkemedel för
behandling av neurodegenerativa sjukdomar, i synnerhet Parkinsons
sjukdom och demens.

IRLAB har två kliniska läkemedelskandidater, IRL752 och IRL790,
inriktade mot medicinska behov vid Parkinsons sjukdom, samt
ytterligare projekt i preklinisk fas.

IRLAB:s forskning syftar till att upptäcka och utveckla nya
läkemedelskandidater för behandling av hjärnans sjukdomar, där stora
medicinska behov idag föreligger. Med hjälp av den unika
systembiologiska forskningsplattformen, ISP, upptäcks dess nya
behandlingsprinciper.

IRLAB är baserat i Göteborg. IRLAB:s verksamhet bedrivs huvudsakligen
genom dotterbolaget Integrative Research Laboratories Sweden AB.

För mer information, vänligen besök www.irlab.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/irlab-therapeutics-ab/r/irlab-rapporterar-lova...
http://mb.cision.com/Main/15440/2604253/899825.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.